Sijoittaminen ulkomailla asuville

Placering för personer som är stadigvarande bosatta utomlands

Är du stadigvarande bosatt utomlands eller överväger du att flytta? Observera följande saker som gäller sparande och placering.

Vi tillhandahåller placeringstjänster i regel endast i Finland. Om din stadigvarande adress är utomlands, kan du inte via oss göra nya placeringar eller få placeringsrådgivning. Det här grundar sig på regleringen om tillhandahållande av investeringstjänster och på vår preciserade linje enligt vilken placeringstjänster tillhandahålls endast i Finland.

Vad innebär det här i praktiken?

När du bor stadigvarande utomlands

  • kan du behålla dina nuvarande placeringar såsom aktier, fonder, avtal om månatligt sparande och tjänsten OP Placeringspartner. Om du vill sälja dina placeringar ska du kontakta kundtjänsten.
  • kan du sköta nuvarande avtal om försäkringssparande i OP-mobilen, i tjänsten op.fi och i OP-Livförsäkrings kundtjänst.
  • kan du inte i OP-mobilen eller tjänsten op.fi göra nya placeringar eller ändringar i existerande placeringar.
  • kan du inte få placeringsrådgivning.

Undantag i tjänster för handel med aktier och ETF:er för personer som är bosatta i vissa EES-länder

Vi har notifierat, det vill säga meddelat koncession till vissa EES-länder. Därför är det för personer som bor i vissa EES-länder möjligt att använda tjänster för handel med aktier och EFT:er i OP-mobilen och tjänsten op.fi. Det är också möjligt för våra kunder som bor i dessa EES-länder att öppna ett nytt värdeandelskonto genom att besöka andelsbankens kontor eller att kontakta vår kundtjänst.

De EES-länder, i vilka utomlands boende berörs av undantaget är: Danmark, Estland, Grekland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Sverige, Tyskland och Österrike.

Order som gäller placeringsrådgivning och fonder är inte heller i fortsättningen möjliga i de digitala tjänsterna eller i telefontjänsten.

När är hemvisten utomlands?

Den stadigvarande adress som registrerats i befolkningsdatasystemet anger om en person är bosatt utomlands. Systemet tolkar en person som bor utomlands i mer än ett år som stadigvarande bosatt utomlands.