Användarvillkor för OP Smidiga affärer

Gäller från 16.10.2023

1. Tjänsteleverantör

Pivo Wallet Oy (FO-nummer 2241007-8), nedan (“Tjänsteleverantör”).

Gebhardsplatsen 1, 00510, Helsingfors.

Pivo Wallet Oy är antecknad i handelsregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen. Tjänsteleverantören ingår i OP Gruppen.

2. Tillämpningsområde

Villkoren tillämpas på fordonsaffärer som ingås mellan konsumenter i tjänsten OP Smidiga affärer.

3. Definitioner

Internationella sanktioner är sanktioner, finansiella sanktioner, export- eller importförbud, handelsblockader eller någon annan restriktiv åtgärd som fastställts, administreras, godkänts eller verkställts av finska staten, Förenta nationerna, Europeiska unionen, Förenta staterna, Förenade kungariket eller behöriga myndigheter eller organ i de här staterna eller administrativ frysning av tillgångar på beslut av Centralkriminalpolisen i Finland

Kundmedelskonto är ett konto som erbjuder betalningstjänster hos OP Företagsbanken Abp. På kontot förvaras tillfälligt medel som tillhör Köparen i Tjänsten i en fordonsaffär.

Köparen är en privatperson som köper ett fordon i Tjänsten.

Säljaren är en privatperson som säljer ett fordon i Tjänsten.

Tjänsten ingår i OP Smidiga affärer, där Säljaren och Köparen gör en fordonsaffär.

Överlåtelseanmälan är ett bevis på att äganderätten till fordonet har övergått till Köparen.

4. Tjänsten OP Smidiga affärer

Tjänsteleverantören ansvarar för:

1) det tekniska utförandet och underhållet av den digitala plattformen,

2) tillhandahållandet av finansiering i tjänsten OP Smidiga affärer som ombud hos OP Företagsbanken Abp och för OP Företagsbanken Abp:s räkning, och

3) tillhandahållandet av fordonsförsäkringar i tjänsten OP Smidiga affärer som ombud hos Pohjola Försäkring Ab och för Pohjola Försäkring Ab:s räkning.

Tjänsten OP Smidiga affärer (nedan “Tjänsten”) är en webbplats som är avsedd för alla i Finland bosatta myndiga konsumenter som gör fordonsaffärer. Efter stark autentisering kan du vidta alla åtgärder som hänför sig till fordonshandel i samma tjänst: köpebrev, finansiering, betalning, försäkring och registrering. I tjänster som skaffas via Tjänsten (försäkring och finansiering) följs egna processer för att bli kund.

Säljaren och Köparen loggar in i Tjänsten via webbplatsen. Inloggningen kräver stark autentisering. 

Köp av fordon och fullföljande av köpet i Tjänsten

Säljaren öppnar och fyller i mallen för köpebrev i Tjänsten. Säljaren bjuder in Köparen att bekanta sig med köpebrevet i Tjänsten genom att sända Köparen ett meddelande i Tjänsten.  Köparen bekantar sig med köpebrevet och fyller i sina kontaktuppgifter i köpebrevet. Därefter godkänner eller avvisar vardera Parten köpebrevets innehåll.

Köpet fullföljs i Tjänsten först när parterna i köpet har godkänt köpebrevet, Köparen har betalat in köpesumman på Kundmedelskontot och Säljaren har gjort en elektronisk överlåtelseanmälan i Tjänsten. Om fordonet inte är försäkrat i Pohjola Försäkring Ab, ska Säljaren göra en överlåtelseanmälan i Traficoms e-tjänst. Tjänsten kontrollerar i Traficoms trafik- och transportregister att en överlåtelseanmälan har gjorts av Säljaren till Köparen eller att Köparen har registrerat fordonet i sitt eget namn.

Fordonsaffären ska genomföras i Tjänsten inom 72 timmar efter att Säljaren har sänt en inbjudan till Köparen till Tjänsten (Tid för köpet). Om köpesumman har betalats in på Kundmedelskontot inom Tiden för köpet, kontrollerar Tjänsten att överlåtelseanmälan har gjorts inom 12 timmar räknat från utgången av Tiden för köpet eller att fordonet har registrerats i Köparens namn.

Om Säljaren inte gör en elektronisk överlåtelseanmälan inom ovannämnda tid, eller om Köparen inte registrerat fordonet i sitt namn, återbetalas köpesumman till Köparen och köpet förfaller. Om köpet förfaller, återbetalas den köpesumma som betalats in på Kundmedelskontot till Köparen. Om Köparen inte betalar köpesumman inom Tidpunkten för köpet, förfaller köpet.

Köpebrevet finns i Tjänsten i pdf-format i ett år efter att affären har fullföljts.

För att Tjänsten ska användas tryggt förutsätts att parterna i affären inte vid sidan av tjänsten OP Smidiga affärer samtidigt använder övriga tjänster för betalning än tjänsten OP Smidiga affärer.

Frivilliga tilläggstjänster via Tjänsten

Köparen kan via Tjänsten ansöka om finansiering för köp av fordon i Tjänsten. Det är möjligt att ansöka om finansiering redan före en fordonsaffär genom att logga in i Tjänsten. Det är möjligt att ansöka om finansiering för hela köpesumman eller för en del av köpesumman. Den finansiering som söks kan användas endast för köp av fordon i Tjänsten.  När en person ansöker om att bli kund iakttas OP Företagsbanken Abp:s kreditgivningsprocess.

Köparen kan för det fordon som hen har köpt via Tjänsten teckna en trafik- och fordonsförsäkring i Pohjola Försäkring Ab i sju dygn efter att affären har fullföljts.  När en person blir kund iakttas Pohjola Försäkring Ab:s process för beviljande av försäkring.

Registrering

Köparen kan vid behov efter att ha tecknat en försäkring registrera fordonet i Traficoms trafik- och transportregister i Tjänsten. En registrering i Tjänsten förutsätter att trafikförsäkringen har tecknats i Pohjola Försäkring Ab via Tjänsten.  Pohjola Försäkring Ab debiterar av Köparen för registrering av ett fordon en registreringsavgift enligt Traficoms tariff och förmedlar avgiften till  Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Tjänsten är avgiftsfri för dig.

5. Betalning av köpesumman i Tjänsten

OP Företagsbanken Abp och Köparen kommer separat överens om villkoren för betalningen.

Nedan en beskrivning av hur betalningen går till i Tjänsten:

När parterna i transaktionen har godkänt köpebrevet i Tjänsten betalar Köparen hela köpesumman till OP Företagsbanken Abp:s Kundmedelskonto, där medlen förvaras för Köparens räkning. Köpesumman överförs från Kundmedelskontot till Säljaren, när Säljaren har gjort en överlåtelseanmälan om fordonet.

6. Begränsningar för användning av tjänsten

Du får inte använda tjänsten i yrkesmässig eller kommersiell verksamhet.

Du har möjlighet att sälja högst fyra (4) fordon om året i Tjänsten. Du kan sälja samma fordon i Tjänsten på nytt en (1) månad efter att äganderätten till fordonet har överlåtits. Tjänsteleverantören har rätt att fastställa de gränser som hänför sig till fordonet eller ägandet av fordonet och förhindrar användningen av Tjänsten. Det går inte att sälja ett fordon i Tjänsten om

- Säljaren eller Köparen inte är myndiga eller om Säljaren eller Köparen har förordnats en intressebevakare.

- Säljarens eller Köparens stadigvarande adress inte är i Finland.

- Fordonsklass är någonting annat än den fordonskategori som stöds av tjänsten. Uppdaterade uppgifter om fordonskategorier som stöds av tjänsten hittar du här.

Fordonet är försett med förflyttnings- eller importmärke eller fordonet är exportregistrerat.

- Säljaren inte ensam äger fordonet, fordonet ägs av ett finansbolag eller något annat företag eller om fordonets ägare är ett dödsbo.

- Köpesumman för fordonet är över 99 999 euro.

- Traficom sänder en uppgift om begränsning som förhindrar försäljning av fordonet (fordonet är till exempel stulet eller har körförbud eller fordonsskatten för fordonet har förfallit till betalning).

- Fordonet är registrerat på Åland.

- Andra motiverade skäl.

7. Tjänsten OP Smidiga affärers tillgänglighet och tekniska krav

Tjänsteleverantören garanterar inte att Tjänsten är i användning fortlöpande och utan störningar. Tjänsteleverantören ansvarar inte för att Tjänsten fungerar utan avbrott, i rätt tid eller felfritt. Tjänsteleverantören ansvarar inte för tekniska fel i Tjänsten, avbrott till följd av service eller installationer eller för att uppgifter i Tjänsten förändras eller försvinner till följd av dem, inte heller för problem, störningar eller avbrott i datakommunikationerna som beror på tredje man.

8. Ansvar

Säljaren och Köparen ansvarar för de uppgifter som de har gett i Tjänsten och uppgifternas riktighet. Tjänsteleverantören är inte part i affären och ansvarar inte för de uppgifter som Säljaren eller Köparen har gett och inte heller för det fordon som är föremål för köpet.

Tjänsteleverantören kontrollerar inte uppgifter om ett fordon som är till salu i Tjänsten och övervakar inte heller annars kvaliteten på eller lagligheten i fordonsaffärer som görs via Tjänsten eller att fordonsaffärer görs på ett korrekt sätt.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för skatter eller försäkringar i anslutning till fordonsaffärer.

Tjänsteleverantören är inte ansvarig för huruvida Köparen och Säljaren har rätt att göra en fordonsaffär tillsammans i Tjänsten.

Tjänsteleverantören är inte ansvarig för viljeförklaringar som Säljaren eller Köparen uttryckt i Tjänsten eller för deras giltighet.

Om en överenskommen fordonsaffär inte fullföljs eller om Säljaren eller Köparen bryter mot avtalet mellan parterna, är Tjänsteleverantören inte skyldig att söka en ersättande avtalspart, ett ersättande fordon eller ersätta en skada eller olägenhet som orsakats av avtalsbrottet och Tjänsteleverantören är inte heller i övrigt ansvarig för frågor mellan Säljaren och Köparen.

9. Tjänsteleverantörens rätt att förhindra användning av Tjänsten

Tjänsteleverantören har rätt att förhindra att Tjänsten används helt eller delvis, om:

  • du har lämnat oriktiga uppgifter i samband med identifieringen i Tjänsten eller senare,
  • du blir föremål för Internationella sanktioner,
  • säkerheten vid användningen av Tjänsten har äventyrats,
  • det finns skäl att misstänka att Tjänsten använts obehörigt eller bedrägligt, eller
  • om Tjänsteleverantören har någon annan riskhanteringsorsak till det

10. Skadeståndsansvar

En Tjänst tillhandahålls "i befintligt skick" och vi garanterar inte att den är felfri eller tillgänglig utan avbrott. Om vi orsakar en skada, ersätter vi endast direkta skador, om vi inte har förorsakat skadan genom uppsåt, grovt vållande eller om inte något annat följer av tvingande lagstiftning.

Tjänsteleverantören ansvarar inte för skada som förorsakas av ett oöverstigligt hinder eller av att Tjänsteleverantörens verksamhet oskäligt försvåras på grund av någon motsvarande orsak. Ett oöverstigligt hinder som drabbat Tjänsteleverantören eller en underleverantör som Tjänsteleverantören anlitar ger Tjänsteleverantören rätt att avbryta tillhandahållandet av Tjänsten.

11. Ändringar i användarvillkoren och Tjänsten

Tjänsteleverantören har rätt att ändra villkoren, Tjänstens innehåll, layout och tillgänglighet samt förhindra tillgång till Tjänsten eller stänga Tjänsten utan att meddela det på förhand.  Som ett förtydligande konstateras att de användarvillkor som Säljaren och Köparen har godkänt i Tjänsten förblir oförändrade under Tiden för köpet och de därefter följande 12 timmarna.

12. Behandling av personuppgifter

Tjänsteleverantören ska behandla dina personuppgifter i enlighet med den lagstiftning som gäller vid respektive tidpunkt samt på det sätt som närmare beskrivs i dataskyddsbeskrivningen. Vi rekommenderar att du tar del av den här dataskyddsinformationen.

Dataskyddsbeskrivningen finns på adressen www.op/dataskydd.

Tjänsteleverantören kan spara uppgifter som gäller din kommunikation och transaktioner samt spela in telefonsamtal som kommer in till kundtjänsten. Upptagningar och inspelningar kan användas för syften som beskrivits i dataskyddsbeskrivningen.

13. Immateriella rättigheter

Samtliga rättigheter i anslutning till Tjänsten och dess innehåll, inklusive äganderätt, upphovsrätt, patent, varumärken och alla andra immateriella rättigheter hör till Tjänsteleverantören och/eller Samarbetspartner och/eller tredje part, om inte annat särskilt har avtalats.

 I samband med användningen av Tjänsten får du inte handla på ett sätt som kränker Tjänsteleverantörens eller dess Samarbetspartners immateriella rättigheter. Du får inte bearbeta eller kopiera Tjänsten eller dess innehåll och inte heller ens delvis som sådan eller i bearbetad form dela, sprida, offentligt framföra eller på något annat sätt offentliggöra Tjänsten eller dess innehåll.

14. Överföring av Tjänsten

Tjänsteleverantören har rätt att överföra Tjänsten med alla rättigheter och skyldigheter helt eller delvis till order.

15. Problem, tillämplig lag och forum

På Tjänsten tillämpas finsk lag med undantag för dess lagvalsbestämmelser och oberoende från vilket land Tjänsten används.

I frågor som gäller Tjänsten kontakta oss först, så försöker vi tillsammans finna en lösning. Kontaktuppgifter: kundstödet 010 253 0300.

Om en fråga eller ett problem gäller ett fordon som sålts via Tjänsten, ber vi dig kontakta den andra parten i Affären. Du kan föra ärendet till konsumenttvistenämnden för behandling, www.kuluttajariita.fi. Du kan också väcka talan i tingsrätten på din hemvist i Finland eller i Helsingfors. Om du saknar hemvist i Finland, är forumet Helsingfors tingsrätt.

Tjänsteleverantörens verksamhet övervakas i konsumentfrågor av Konsumentombudsmannen. Konsumentombudsmannen, Konkurrens- och konsumentverket, Aspnäsgatan 4 A, 7 vån., PB 5 00531 Helsingfors (www.kuluttajavirasto.fi)