Rekan nuppi vetopöytäauto

Försäkringar för transportföretag utomlands

Trygga verksamheten för ditt företag i transportbranschen utomlands med heltäckande transport- och reseförsäkringar.

Genom oss får du heltäckande försäkringstjänster för ditt företag i transportbranschen för såväl sjö-, luft- och landsvägstransporter som för anställda på resa. Vi tryggar ditt företags verksamhet utomlands också mer omfattande.

Varför lönar det sig att försäkra transporter?

En fraktförare har ansvar för gods som blivit honom anförtrott. Fraktförarens ansvar i olika transportformer regleras av nationella och internationella lagar och avtal. Transportansvarsförsäkringar beviljas av A-Försäkring Ab.

I de flesta länder finns det inte någon speciallagstiftning som gäller speditörens, lagerhållarens och stuvarens ansvar eller om det ansvar som producenter av s.k. mervärdestjänster har i anslutning till olika transporter. Ansvaret fastställs därför i allmänhet enligt villkoren i det avtal som ingåtts mellan varuhanteraren och hans kunder.

Eftersom ansvaret varierar mellan olika transportformer och i olika skeden av varuhanteringen, finns det flera olika försäkringslösningar för fraktförare, speditörer och varuhanterare oavsett vilket verksamhet som bedrivs.

Läs närmare om våra försäkringar i anslutning till transporter:

Varför lönar det sig att teckna en reseförsäkring för anställda som arbetar utomlands?

  • En reseförsäkring ger skydd vid risker på arbets- och tjänsteresor, semesterresor och på utlandsuppdrag, både före och under samt efter resan.
  • En reseförsäkring ger skydd också om en anställd insjuknar plötsligt utomlands. Tillgången på och kostnaderna för sjukvård varierar stort runt om i världen.
  • Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen ersätter inte sjukdom som bryter ut under resa eller olycksfall utanför arbetstid.
  • Också egendom som tas med på resan behöver skydd exempelvis mot stöld.

Företag verkar nuförtiden i allt större utsträckning i olika delar av världen och också långt borta på nya marknadsområden.

Med hjälp av vårt internationella nätverk kan vi erbjuda ditt företag försäkrings- och riskhanteringstjänster baserade på djup kännedom om de lokala förhållandena i över 150 länder:

  • Ett enhetligt försäkringsskydd för ditt företag
  • Lokal sakkunnig betjäning, med kännedom om lokala särdrag
  • Lokal verksamhet i enlighet med bestämmelser och författningar
  • Enhetliga rutiner i hela nätverket
  • Effektiv skadehantering
  • Ett kunnigt internationellt serviceteam i Finland.