Solnedgång över fält för juridisk expertis

Juridisk expertis

Vi erbjuder dig juridisk expertis med långsiktiga lösningar och lokal förankring. Som ägarkund kan du dessutom betala arvodet med din OP-Bonus.

Några av de områden vi jobbar med kan du läsa mera om här, men du kan även kontakta oss direkt om det är något du funderar på.

I ett testamente kan du förordna hur din kvarlåtenskap ska fördelas vid ditt frånfälle. För att testamentet ska vara giltigt måste vissa formkrav uppfyllas.

Det kan bland annat löna sig att upprätta ett testamente om du önskar en annan fördelning av kvarlåtenskapen än den som följer av lag, t.ex. om du önskar trygga din sambo eller make/makas ställning. Med ett testamente kan du även förordna om att arv eller testamente efter dig ska vara enskild egendom, så att testamentstagarens make eller maka inte har giftorätt i egendom som ärvts efter dig.

Med ett äktenskapsförord kan ni som makar eller blivande makar helt eller delvis utesluta giftorätten i varandras egendom.

Ett äktenskapsförord kan upprättas antingen före ingående av äktenskap eller under äktenskapet.

Ett äktenskapsförord måste registreras hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för att vara giltigt.

Ett samboavtal är bra att skriva i sådana situationer där samborna gemensamt har finansierat egendom som bara står i den enas namn eller om samborna har gjort olika stor ekonomisk insats i egendom som ägs av samborna gemensamt.

Med en intressebevakningsfullmakt kan du på förhand bestämma vem som ska sköta dina ekonomiska angelägenheter och frågor som gäller din person ifall att du blir oförmögen att sköta dem själv p.g.a t.ex. sjukdom.

Dödsboets rättsinnehavare, tillgångar, skulder och övriga omständigheter som hänför sig till dödsboet tas upp i bouppteckningen. 

En bouppteckning ska göras inom tre månader från dödsfallet. Insamlandet av uppgifter till bouppteckningen tar tid, varför det lönar sig att i god tid kontakta oss för att upprätta bouppteckningen.

Bouppteckningen ska lämnas in till Skatteförvaltningen och på basen av den fastställs arvsskatten.

Vid en avvittring upplöses makarnas inbördes förmögenhetsförhållanden. Avvittring kan förrättas vid en maka eller makes frånfälle eller vid skilsmässa. 

I ett arvskifte fördelas den avlidnes kvarlåtenskap mellan dödsbodelägarna. För att arvskifte ska kunna förrättas behövs först en avvittring göras, om den avlidne var gift vid sitt frånfälle och makarna hade giftorätt i varandras egendom.

Man kan även delvis skifta den avlidnes kvarlåtenskap i ett partiellt arvskifte.

När en anhörig har gått bort blir de närstående mitt i sorgen och tvungna att utöver andra praktiska arrangemang även sköta bankärenden. Som förvaltare av dödsboet kan du ändå först koncentrera dig på begravningsarrangemangen. Vi deltar i sorgen och hjälper dig att sköta bank- och försäkringsärenden.

Läs mer om Förvaltning av dödsbo

 

Vi upprättar gåvo- och köpebrev vid överlåtelse av t.ex. fastighet, outbrutet område av en fastighet, bostadsaktielägenhet och övrig egendom.

För överlåtelse av fast egendom krävs bevittnande av ett offentligt köpvittne, vilket vi tillhandahåller.

Ifall vissa förutsättningar uppfylls kan man skattefördelaktigt överföra en gårdsbruksenhet, ett företag eller en del av det i ett generationsskifte till t.ex. ett barn. Generationsskiftet kan göras som ett köp eller en gåva.

Vi hjälper till med olika typer av bolagsärenden såsom t.ex. bildande av bolag, ändring av bolagsform, köp av bolag eller dess verksamhet, företagsomstrukturering (t.ex. fusion och fission), samt likvidation och upplösning av bolag.

Vi hjälper även till med skattefrågor i anknytning till de ärenden vi arbetar med för att erbjuda en helhetslösning.