Förvaltning av dödsbo

När en anhörig har gått bort blir de närstående mitt i sorgen och förlusten tvungna att utöver andra praktiska arrangemang även sköta bankärenden. Som förvaltare av dödsboet kan du ändå först koncentrera dig på begravningsarrangemangen. Vi deltar i sorgen och hjälper dig att sköta bank- och försäkringsärenden.

I regel får vi information om att en kund har avlidit direkt från befolkningsdatasystemet. Vi sänder ett kondoleansbrev till dödsboets adress cirka en månad efter dödsfallet. Med brevet följer också närmare uppgifter om den avlidnas kundrelation. Vid behov kan du hämta dokumenten på kontoret.

Hur framskrider förvaltningen av ett dödsbo?

 

 • Före bouppteckningen: Betala eventuella fakturor i dödsboet på kontoret. Skaffa ett ämbetsbetyg för att påvisa din andel i dödsboet.
 • Bouppteckning: Vid bouppteckningen upprättas ett bouppteckningsinstrument som är en förteckning över egendomen och delägarna i dödsboet. Vi rekommenderar att du anlitar en expert för att upprätta bouppteckningsinstrumentet. Sänd bouppteckningsinstrumentet till oss för granskning före arvskiftet.
 • Efter bouppteckningen: Fyll i en fullmakt med vilken ni ger fullmakt åt en eller flera delägare att förvalta dödsboet. Vid arvskiftet ska du beakta bland annat avvittring och hur skiftet ska gå till.

 

Var får jag ett ämbetsbetyg för banken, och en fullmakt? När en anhörig har gått bort kan man bli fundersam när det gäller skötseln av bankärenden. Kom ihåg att ta ett steg i taget.

Läs de anvisningar som vi har sammanställt och minneslistan för den som ska förvalta dödsboet. En länk till fullmakten finns i avsnittet Efter bouppteckningen.

I regel får vi information om att en kund har avlidit direkt från befolkningsdatasystemet. Utgående från informationen spärrar vi den avlidnas nättjänstkoder, säger vi upp kort och slopar eventuella dispositionsrättigheter till konton. Om till exempel makan/maken eller någon annan person har omfattande dispositionsrätt till kontot och kontot i OP:s nättjänstavtal är huvudkontot, ska personen i fråga kontakta oss för att byta huvudkonto. Då dispositionsrätten till dödsboets konto tas bort, kan nättjänsten inte användas.

Vi sänder ett kondoleansbrev till våra bankkunder på dödsboets adress cirka en månad efter dödsfallet. Med brevet följer också närmare uppgifter om den avlidnas kundrelation. Brevet innehåller bland annat uppgifter om e-fakturor, direktbetalningar, eventuella placeringstjänster och en fullmaktsblankett. Vid behov kan du hämta dokumenten hos vilket andelsbankskontor som helst.

Ämbetsbetyg över den avlidna

Ett ämbetsbetyg är ett intyg över personuppgifter i befolkningsdatasystemet. Av dem framgår utöver dödsfallet bland annat den avlidnas familjeförhållanden. Med ämbetsbetyget påvisar du att du är delägare i dödsboet.

Du behöver ett ämbetsbetyg för banken så att du kan uträtta ärenden för dödsboets räkning.

Beställ ett ämbetsbetyg per telefon hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller hos den avlidnas församling.

Fakturor och lån

Känner du till om den avlidna hade lån? Vi ber dig kontakta oss så att vi kan hjälpa till med att sköta arrangemangen med lånebetalningen.

Avtal och beställningar

Bland den avlidnas kvarlåtenskap kan du hitta tecken på ingångna avtal och beställningar. De avtal som den avlidna ingått under sin livstid är bindande för dödsboet. Avtalen och faktureringen gällande dem upphör inte automatiskt på dödsdagen.

Du kan säga upp de avtal och beställningar som är onödiga. Sådana är exempelvis telefon- och internetabonnemang, tidningsprenumerationer eller tjänster som beställs hem, såsom måltidstjänst.

Gemensamt konto

Har du och den avlidna haft ett gemensamt konto? Vid ett dödsfall blir dödsboet en av kontohavarna. Som andra kontohavare kan du fortfarande använda kontot normalt, om inte dödsboet eller en enskild delägare kräver att kontomedlen ska frysas. Vi rekommenderar att du som efterlevande make eller maka styr din inkomst till ditt eget konto i stället för det gemensamma kontot.

Fakturor

Har dödsboet fakturor som ska betalas? Före bouppteckningen kan du från den avlidnas konto endast betala skäliga begravningskostnader, kostnader för beredningen av bouppteckningen samt kostnader för upprätthållande av värdet av dödsboets egendom. Även en enskild delägare kan betala kostnader av detta slag utan fullmakt av de övriga delägarna.

Betalningen av ett dödsbos fakturor sköts på kontoret utan bokning av tid. Ta med ett identitetsbevis och ett eventuellt ämbetsbetyg som bevisar att du är delägare.

Är du van att betala fakturor med betaltjänstkuvert?  Du kan inte använda betaltjänstkuvert förrän bouppteckningen är klar och innan fullmakt för dispositionsrätten har getts.

Undrar du över dödsboets e-fakturor och direktbetalningar? Du kan säga upp onödiga e-fakturor och direktbetalningar, i annat fall förblir de oförändrade. En lista på den avlidnas e-fakturor och direktbetalningar följer med kondoleansbrevet. Vid behov kan du hämta dokumenten också hos vilket andelsbankskontor som helst.

Kom ihåg att beakta dödsboets förmögenhet och se till att tillgångarna räcker till för att täcka kostnaderna.

Om du misstänker att dödsboets tillgångar inte räcker till för att täcka alla kostnader för boutredningen ber vi dig i så fall kontakta oss så snart som möjligt. Vi kan då säga upp återkommande betalningar som inte är primära för förvaltningen av dödsboet.

Vid bouppteckningen upprättas ett bouppteckningsinstrument som är en förteckning över egendomen och delägarna i dödsboet. Bouppteckningsinstrumentet fungerar också som skattedeklaration för fastställande av arvsskatten.

Bouppteckningsinstrumentet ska vara klart senast tre månader efter dödsdagen, men det är möjligt att ansöka om förlängd tid vid behov. Vi rekommenderar att du anlitar en expert för att upprätta bouppteckningsinstrumentet. Det lönar sig att ge ett bouppteckningsinstrument i uppdrag utan dröjsmål eftersom det ofta tar lång tid att förbereda en bouppteckning.

Experten förrättar i regel hela bouppteckningen för din räkning, det vill säga utreder delägarna, samlar de bilagor som behövs och utreder dödsboets förmögenhet. Du vet väl om att du också kan be oss upprätta bouppteckningsinstrumentet? Läs mer om de tjänster som vi erbjuder i punkten Stöd med att sköta dödsboet.

Dokument som behövs

För att upprätta ett bouppteckningsinstrument behövs åtminstone en utredning av dödsbodelägarna och den avlidnas tillgångar och skulder. En utredning av dödsbodelägarna och de dokument som behövs sker vanligtvis på åtgärd av den som upprättar bouppteckningsinstrumentet.

Besked om kundförhållande, det vill säga en sammanställning av den avlidnas tjänster

För att upprätta ett bouppteckningsinstrument behövs uppgifter om den avlidna och om omfattningen av den eventuella efterlevande makens eller makans bankärenden på dödsdagen. Det här framgår av beskedet om kundförhållande. Uppgifter behövs om alla bankgrupper där den avlidna har uträttat ärenden.

Beroende på andelsbank sänds beskedet om kundförhållande antingen med kondoleansbrevet till den avlidnas hemadress eller kan hämtas från vilket andelsbankskontor som helst.

Testamente och inventering av bankfack

Ett eventuellt testamente kan finnas bland dokumenten i kvarlåtenskapen eller i förvar hos banken.

Av beskedet om kundförhållande framgår om den avlidna har haft ett bankfack eller dokumentförvaring. Gå till kontoret och inventera ett eventuellt bankfack på kontoret inför bouppteckningen.

Boka tid för inventeringen av bankfacket per telefon.

Dödsbodelägare och släktutredning

Delägare i ett dödsbo är bland annat arvingarna, den efterlevande maken eller makan och universella testamentstagare.

Läs mer om delägarna i dödsboet på webbplatsen Suomi.fi

I och med släktutredningen får man reda på vilka som är arvingar bland dödsbodelägarna. Släktutredningen är en obruten kedja av ämbetsbetyg över den avlidna från 15 års ålder. Om du har gett en expert i uppdrag att upprätta bouppteckningsinstrumentet, ingår att inhämta släktutredning i allmänhet i uppdraget.

Granskning av bouppteckningsinstrument

OP är i egenskap av bank skyldig att känna också sina dödsbokunder. Det här innebär att vi förvarar dödsboets tillgångar för alla dess rättsinnehavares, det vill säga delägares räkning. För att vi ska kunna konstatera och säkerställa vilka som är berättigade till att uträtta ärenden för dödsboets räkning, ber vi dig underteckna och lämna in bouppteckningsinstrumentet inklusive bilagor för granskning till närmaste andelsbank. Vi kontaktar dig separat om vi behöver kompletterande tillägg till de handlingar som lämnats in. Det tar några veckor att granska bouppteckningsinstrumentet.

Bilagor till bouppteckningsinstrument

Som bilaga till det undertecknade bouppteckningsinstrumentet ber vi dig vid behov lämna in följande släktutredningar för granskning:

 1. En obruten släktutredning över den avlidna från 15 års ålder
 2. En obruten släktutredning över den efterlevande maken eller makan för den tid äktenskapet varat
 3. En obruten släktutredning från 15 års ålder över avlidna dödsbodelägare eller över delägare som avsäger sig arv
 4. Ämbetsbetyg över alla delägare som bor i Finland eller utomlands

Vänligen notera att bilagorna 1–4 i regel inte behöver lämnas in till oss om delägarförteckningen i bouppteckningsinstrumentet har fastställts av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Som bilaga till bouppteckningsinstrumentet kan från fall till fall behövas följande dokument. Notera att de dokument som förtecknats som exempel inte nödvändigtvis gäller varje dödsbo, eller inte nödvändigtvis utgör en uttömmande förteckning:

 1. Ett skriftligt meddelande om arvsavsägelse om någon av dödsbodelägarna har avsagt sig sitt arv
 2. Testamente
 3. Meddelanden om delfående och godkännande av testamente
 4. Bouppteckningsinstrumentet efter den först avlidna maken eller makan om den avlidna var efterlevande make eller maka
 5. Äktenskapsförord
 6. Avtal om avvittring som upprättats efter skilsmässa
 7. Avvittrings- eller arvskiftesavtal

Om någon av dödsbodelägarna är minderårig eller har en intressebevakare ska du dessutom lämna in följande handlingar:

 1. Beslut/förordnande om intressebevakare
 2. Beslut om en ställföreträdare för intressebevakaren
 3. Tillstånd av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för arvskifte

Avvittring och arvskifte

Avvittring och arvskifte är två olika förrättningar.

Avvittring betyder att förmögenhetsförhållandet inom äktenskapet upplöses. Vid avvittringen utreds vilken förmögenhet som hör till den efterlevande maken eller makan och vilken som hör till den avlidnas arvingar. Vid avvittringen avgörs även den efterlevande makens eller makans eventuella rätt till utjämning ur makens eller makans dödsbo. Den efterlevande maken eller makan är däremot inte skyldig att överlåta utjämning till den först avlidna makens eller makans arvingar, även om den efterlevande maken eller makan skulle ha varit förmögnare.

Arvskiftet betyder att den nettoegendom som tillhört den avlidna, och som återstår efter att alla skulder har betalats, skiftas mellan arvingarna.

Enligt lagen ska avvittring eller, ifall giftorätt saknas, avskiljande av egendom först förrättas mellan makarna. Först därefter kan arvskifte förrättas. I lagen fastställs inte någon bestämd tid inom vilken avvittring och arvskifte ska förrättas. Avvittring eller arvskifte får inte förrättas förrän boets och den avlidnas skulder har betalats.

Genomförande av arvskifte

I regel får dödsbodelägarna och den efterlevande maken eller makan förrätta avvittringen och arvskiftet på överenskommet sätt. Det finns emellertid två viktiga undantag från regeln:

 1. Om någon av delägarna i dödsboet är minderårig eller har en intressebevakare, måste delägarna få tillstånd av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för att förrätta avvittringen eller arvskiftet, om förrättningen sker utan skiftesman. Då kan man eventuellt behöva också en ställföreträdare för intressebevakaren för att företräda en vårdnadshavare eller en intressebevakare som är jävig (exempelvis ett barn och en förälder som dödsbodelägare i samma dödsbo).
 2. Om en dödsbodelägares andel av boet har utmätts och ingen skiftesman ansöks för boet, behövs ett tillstånd från utsökningsmyndigheten för skiftandet av medlen.

Skiftesman

I stället för avvittring och arvskifte baserat på avtal kan på initiativ av en enskild dödsbodelägare en skiftesman anlitas för dödsboet. En skiftesman är en person som en domstol har förordnat att förrätta avvittringen och/eller arvskiftet, om dödsbodelägarna inte kommer överens om saken sinsemellan.

Avtal om arvskifte

För att uppfylla de krav som lagen ställer ska över avvittringen eller arvskiftet upprättas ett skriftligt avtal som alla undertecknar och som två ojäviga vittnen intygar riktigheten av.

Dödsbodelägarna fastställer således skifteslotterna själva. Vi kan inte i egenskap av bank ta ställning till skifteslotterna om inte bankens juridiska tjänster har fått i uppdrag att sköta avvittringen och/eller arvskiftet.

För att vi på ett värdeandelskonto ska kunna registrera de värdeandelar som en delägare fått i arvskiftet, ska delägarna ge oss ett lagakraftvunnet avvittrings- eller arvskiftesinstrument.

Fullmakt

För förvaltningen av dödsboets ärenden är det bra att utfärda en fullmakt bland alla dödsbodelägare. I fullmakten bestämmer ni tillsammans till vem ni vill ge rätten att agera för dödsboets räkning och i vilken omfattning. Fullmakten träder i kraft när vi har granskat bouppteckningsinstrumentet. För bouppteckningen behövs inte ännu någon fullmakt, ni kan fylla i fullmaktsblanketten efter bouppteckningen.

Som kund hos oss kan du fylla i en fullmakt för bank- och försäkringsärenden i tjänsten op.fi. Om du är kund i en annan bank kan du skriva ut en fullmaktsblankett. Fullmaktsformuläret i fråga följer också med kondoleansbrevet. Vänligen observera att det finns ett separat fullmaktsformulär för OP Livförsäkrings produkter. Detta formulär ska alltid fyllas i om den avlidna haft produkter från OP Livförsäkring.

Om ni inte utfärdar en fullmakt, ska alla dödsbodelägare vara på plats vid skötseln av bankärenden i anslutning till dödsboet.

Om det bland dödsbodelägarna finns en person som är kund hos oss rekommenderar vi att ni befullmäktigar personen i fråga. Således läggs de dispositionsrätter till konton som antecknats i fullmakten automatiskt till i samband med granskningen av bouppteckningsinstrumentet. Det är lättare att skifta kontomedel om den befullmäktigade är kund hos oss.

Vänligen lämna den ifyllda fullmakten till vilket av andelsbankens kontor som helst.

Fyll i en fullmakt för bank- och försäkringsärenden

Skriv ut fullmakten för bank- och försäkringsärenden (pdf)

Skriv ut en fullmakt för livförsäkringsärenden (pdf)

Inlämning av bouppteckningsinstrument till skattemyndigheten

Lämna in en kopia av bouppteckningsinstrumentet inklusive bilagor till Skatteförvaltningen inom en månad efter att det har blivit klart. Du kan också lämna in det elektroniskt genom att gå till Skatteförvaltningens webbplats.

Gå till Skatteförvaltningens webbplats

Kom ihåg att skicka bouppteckningsinstrumentet till Skatteförvaltningen i tid. För ett för sent inlämnat bouppteckningsinstrument påförs en förseningsavgift eller skatteförhöjning.

Ett beslut om arvsbeskattning blir vanligen klart cirka 6–12 månader efter att bouppteckningsinstrumentet lämnats in till Skatteförvaltningen.

Avslutande av dödsboets konto och övriga tjänster

När bouppteckningsinstrumentet för dödsboet har lämnats in och granskats kan du i egenskap av befullmäktigad av samtliga dödsbodelägare avsluta tjänsterna för dödsboet genom att boka tid på vilket andelsbankskontor som helst.

Vi rekommenderar att hålla kontot i kraft över följande skatteåterbäringar. Om du avslutar dödsboets konto före följande skatteåterbäringar ber vi dig meddela Skatteförvaltningen på vilket konto skatteåterbäringarna ska betalas in.

Var den avlidna ägarkund hos oss? Medlemsinsatsen returneras ett helt kalenderår senare i januari. Om du avslutar kontot innan medlemsinsatsen returneras, kom ihåg att meddela oss på vilket konto medlemsinsatsen ska betalas in.

Att sköta dödsboets ärenden mitt i sorgen kan kännas tungt och ta på krafterna. Du vet väl om att du inte nödvändigtvis behöver ta hand om allting själv?

Dra nytta av våra juridiska tjänster

Vi rekommenderar att du anlitar en expert för att upprätta bouppteckningsinstrumentet. Du kan höra dig för om förrättande av bouppteckning också hos våra experter på juridiska tjänster. Priset för en bouppteckning i banken fastställs enligt vår servicetariff. För avgifterna används i första hand OP-bonus som samlats för dödsboet. Fråga gärna mer per telefon.

Av våra experter på juridiska tjänster får du vid behov hjälp också med att verkställa avvittring.

OP Hem står också till din tjänst

Om du behöver en värdering av bostads- och fastighetsegendom för bouppteckningen kan du vända dig till oss på OP Hem. Vi är den pålitligaste fastighetsförmedlaren i Finland och våra mäklare står till din tjänst på 170 olika orter. 

Kontakta oss