Kädet yhdessä

Ett dödsbos bank- och försäkringsärenden

Då en närstående avlider, övergår vården av den avlidnas egendom på de anhörigas ansvar. Vi vill hjälpa dig mitt i din sorg och göra det så smidigt som möjligt att sköta dödsboets bank- och försäkringsärenden.

Den avlidnas tillgångar och skulder bildar en ekonomisk helhet som kallas dödsbo. Ni som är anhöriga, dvs. delägarna i dödsboet, ska ta hand om dödsboets egendom tillsammans. Bland er kan ni välja en dödsboförvaltare som ni befullmäktigar för det här uppdraget med fullmakter. Det lönar sig att fylla i fullmakten först då ni har bekantat er med den avlidnas kundrelation i OP samt kommit överens om fullmaktens innehåll tillsammans med de andra delägarna. 

Läs våra anvisningar som gäller skötseln av den avlidnas egendom. Då du läst anvisningarna, fyll i fullmakten.

Du kan fylla i den elektroniska fullmakten på nätet, om du har nättjänstkoderna för tjänsten op.fi. Om du inte har nättjänstkoder, fyll i och skriv ut fullmakten i pdf-format nedan. Du kan lämna den ifyllda fullmakten till vilket som helst av OP:s kontor. Fullmakten träder i kraft efter bouppteckningen.

 • Ta reda på i vilka banker och försäkringsbolag den avlidna var kund. Om du inte redan vet det, får du antagligen reda på det ur de dokument som finns i kvarlåtenskapen.
 • Beställ från den avlidnas församling eller magistraten ett ämbetsbevis där din andel i dödsboet framgår. Med hjälp av ämbetsbeviset kan du sköta dödsboets ärenden. Om du behöver fler ämbetsbevis, kan du ta kopior av originalet.
 • Samla in den avlidnas bankkort och kreditkort och återlämna dem till banken. 
 • Beställ ett besked om kundförhållande från banken om du inte redan har fått det. Beskedet behövs för bouppteckningen. Du kan beställa beskedet med ett nätmeddelande eller per telefon.
 • Samtidigt kan du av banken beställa ett besked om ett eventuellt kundförhållande för den efterlevande maken för bouppteckningen.

Före bouppteckningen kan du som delägare i dödsboet sköta följande bankärenden:

 • beställa de nödvändiga beskeden om kundförhållande
 • från den avlidnas konto betala boutredningsskulder (t.ex. begravningskostnader och kostnader för bouppteckning)
 • avsluta de direktbetalningar som inte ingår i boet
 • be om uppgifter om situationen för den avlidnas bank- och försäkringsärenden på dödsdagen och tiden därefter
 • göra upp en förteckning över innehållet i den avlidnas bankfack tillsammans med en representant för banken

Efter bouppteckningen kan du, med samtycke från alla delägare i dödsboet, sköta följande bankärenden:

 • ta ut medel
 • avsluta konton
 • sälja värdepapper
 • tömma ett bankfack eller ett dokumentförvar
 • ingå nya avtal

De egendomsförsäkringar som varit i den avlidnas namn (t.ex. hemförsäkring) förblir i kraft efter dödsfallet. De här försäkringarna upphör först då de sägs upp eller då den försäkrade egendomen skiftas eller säljs.

Den avlidnas livförsäkringar och hälsoförsäkringar upphör alltid på dödsdagen. En eventuell återbäring av försäkringspremien betalas in på dödsboets konto.

Red ut om den avlidna har haft någon livförsäkring och vem som är förmånstagare i försäkringen. Dödsfallsersättning ska sökas ur livförsäkringen inom ett år från dödsfallet.

Vid bouppteckningen gör man upp en förteckning över dödsboets tillgångar, skulder och delägare. Det här kallas för ett bouppteckningsinstrument. Bouppteckningen ska förrättas inom tre månader från dödsfallet.

Så här förbereder du bouppteckningen:

 • Be banken reda ut den avlidnas tillgångar och skulder.
 • Se till att varje delägare har exakta uppgifter om dödsboets bankärenden.
 • Kontrollera om du ska söka ersättning från andra försäkringar på grund av dödsfallet (t.ex. hem- eller fordonsförsäkring).

Du kan be din andelsbank att förrätta bouppteckningen. Då skaffar banken på förhand de nödvändiga redogörelserna och dokumenten, sänder kallelser till bouppteckningen samt sköter eventuella delgivningar av testamentet. Efter bouppteckningen sänder banken dokumenten till skattemyndigheten. Kontakta din andelsbanks juridiska tjänster i god tid och fråga mer.

För bouppteckningen och uppdragen i anslutning till den debiteras ett arvode enligt servicetariffen och för betalningen av arvodet kan man använda insamlad OP-bonus.

Vid avvittringen ska man reda ut vilken del av boets förmögenhet som hör till den efterlevande maken och vilken till den avlidnas arvingar. Vid arvskiftet delas den avlidnas egendom mellan arvingarna. Det finns ingen tidsgräns för arvskiftet.
 • Före arvskiftet och avvittringen ska du försäkra dig om att boets och den avlidnas skulder har betalats. 
 • Man ska göra upp ett skriftligt arvsskiftesavtal om skiftet av kvarlåtenskapen i dödsboet. Alla delägare i boet ska underteckna avtalet och två ojäviga vittnen ska intyga riktigheten av avtalet.
 • Sänd avvittrings- och arvskiftesinstrumentet till banken efter arvskiftet så att banken kan registrera de värdeandelar som delägarna i dödsboet har fått vid arvskiftet.
 • Säg upp den avlidnas försäkringar som gäller fastigheter, fordon och lösöre.

Om du har frågor om dödsboets bank- eller försäkringsärenden kan du kontakta OP med ett nätmeddelande eller via telefontjänsten OP 0100 0500 (mån.–fre. 8–19, lna/msa).

I juridiska ärenden som gäller dödsboet kan du vända dig till en jurist vid din andelsbank. På uppdrag av dig upprättar vi också dokument och avtal i anslutning till arvsfrågor. Arvodet för uppdraget kan betalas med OP-bonus. Boka tid hos en jurist vid din andelsbank via telefontjänsten OP 0100 0500 (mån.–fre. 8–19, lna/msa).