Uuden pankin elementtejä, Korsnäs, Vaasa, Siipyy

En ny gemensam andelsbank från 1.11.2023

Representanterna för andelsbankerna i Korsnäs och Vasa beslutade om fusionen den 17 april 2023. Den nya banken möjliggör en starkare satsning på kundservice. Syftet med fusionen är att skapa en ännu starkare bank för att stödja livskraften i Österbotten. Den nya banken har fler människor som möter kunder. En nyskapande och attraktiv bank ger fördelar för såväl kunder, personal som hela Österbotten.

Vi delar ett gemensamt uppdrag att främja hållbar ekonomisk framgång, säkerhet och välbefinnande för vår region.

Förändringar i verksamhetsmiljön utmanar oss nu och i framtiden. Med sammanslagningen av två funktionella och solida banker svarar vi på detta och kan fokusera mer av våra resurser på service till våra kunder samt ständigt förändrande behov.

Lokal anknytning, livskraften i vårt område och framgång tillsammans är fortsättningsvis kärnan i all vår verksamhet.

Fusionen skapar nya karriärvägar och arbetsuppgifter för vår personal. Vi erbjuder experttjänster som den nya banken gör tillgängliga lättare, mer flexibelt och snabbare. Vårt kontorsnätverk och våra kunders tjänster fortsätter som tidigare.

En stark och solvent bank kan bättre delta i utvecklingen av och hållbarhetsarbetet i Österbotten. En större bank har också bättre förutsättningar att betjäna företag och samfund.

Vår hembygd i Österbotten är värdefull och vi värnar om den. Vi verkar tillsammans med och nära våra kunder.

 

Våra sakkunniga i Korsnäs Andelsbank

Våra sakkunniga i Vasa Andelsbank

 

Vanligt ställda frågor

Nedan hittar du svar på de vanligaste frågorna.

De starka och solventa andelsbankerna i Korsnäs och Vasa går samman 1.11.2023. Planeringen för driften av den nya banken startade under våren och pågår fram till sammanslagningen.

Genom sammanslagningen stärker vi livskraften i våra verksamhetsområden och säkerställer högkvalitativa, konkurrenskraftiga och smidiga tjänster för våra kunder långt in i framtiden.

Bankens namn är också framöver Vasa Andelsbank (OP Vasa), banken verkar i Österbotten och huvudkontoret finns i Vasa på nedre torget.

Ulf Nylund, nuvarande VD för Vasa Andelsbank, fortsätter som VD också efter sammanslagningen.

Bankens hemort är Vasa och huvudkontoret finns på nedre torget i Vasa.

Skatteintäkterna fördelas baserat på de anställdas placering, inte efter hemort eller huvudkontor.

Kontoren är uppkallade efter orterna där de ligger.

Vasa Andelsbank har framöver totalt 8 kontor; i Korsnäs, Malax, Nykarleby, Närpes, Sideby, Vasa, Vörå och Övermark

Fusionen har inga konsekvenser för kontorsnätet.

Vårt mål är att förändringen skall ge ännu smidigare tjänster för kunden, både i elektroniska kanaler och kontoren. Att säkerställa en bra kundupplevelse är vårt viktigaste mål. Den nya banken kommer att stödja personalens utveckling och upprätthållande av djup expertis för att möta kundernas ständigt föränderliga behov.

Kunderna betjänas fortfarande av samma bekanta personal som tidigare. Lokal anknytning är ett viktigt värde i Vasa Andelsbank och beslutsfattandet hålls alltid så nära kunden som möjligt.

Kunderna behöver inte göra någonting för fusionens skull.

Bankernas sammanslagning påverkar inte en enskild kunds skötsel av ärenden eller de tjänster som för närvarande är tillgängliga för dem. Alla tjänster, som kontonummer, OP:s koder och betalkort hålls som tidigare.

Bekanta anställda kommer att fortsätta att betjäna kunder som tidigare, och fusionen kommer inte att ha några konsekvenser för filialnätverket.

Ägarkundskap och placeringar i bankens avkastningssandelar kommer också att kvarstå (överföras till ägarkundskap och avkastningsandelar i den nya banken).

Fusionen mellan Korsnäs och Vasa Andelsbank bildar en bank som är stark ur såväl ekonomisk som riskhanteringens synpunkt och som är en betydande aktör i OP Gruppen.

I det nya Vasa Andelsbank kombineras en bättre förmåga att rikta bankens resurser till kundarbete och upprätthållande av serviceförmågan samt en stark känsla av identitet och vilja att arbeta för regionens framgång och välmående.

Den nya banken kommer att ge fler karriär- och utvecklingsmöjligheter för bankens personal.

Den nya banken kommer att ha cirka 90 anställda. Det finns cirka 31 000 ägarkunder och cirka 57 000 kunder. Balansräkningen är cirka 1,5 miljarder euro och kundverksamheten ca 2,6 miljarder euro. Det egna kapitalet uppgår till cirka 134 miljoner euro.

Ur våra kunders perspektiv kommer den nya banken att kunna finansiera större projekt än för närvarande. Den gemensamma bankens ännu starkare axlar ger också utmärkt stöd för förverkligandet av vår samhälleliga roll över hela området.

Bankens hemort eller huvudkontor påverkar inte den bolagsskatt som banken betalar. När en andelsbank har verksamhet inom flera kommuners områden, delas intäkterna från bolagsskatt som betalas av banken mellan alla kommuner där banken bedriver verksamhet. Delningen sker beroende på antalet anställda i banken i kommunen. I takt med att banken växer och lyckas i vår verksamhet i hela Österbotten, ökar också skatteintäkterna.