” ”

Bankgaranti

En bankgaranti är en säkerhet som OP ställt för ditt företags (garantikundens) räkning till förmån för din avtalspart. Med bankgarantin förbinder sig banken som borgensman till en penningmässig ersättning för ditt företags räkning. Bankgarantier används allmänt inom såväl inrikes- som utrikeshandel som säkerhet för att uppfylla parternas avtalsförpliktelser. Din avtalspart (bankgarantins förmånstagare) kan vid ett avtalsbrott rikta ett betalningskrav till OP i enlighet med villkoren för bankgarantin.

  • En bankgaranti kan ställas som säkerhet exempelvis för en förskottsbetalning, leverans, betalning av en köpesumma eller garantitiden, eller för att någon annan avtalsförpliktelse ska uppfyllas. Sådana bankgarantier kallas för kommersiella garantier.
  • Bankgarantier används också för att fullgöra skyldigheter att ställa säkerhet vilka följer av myndighetsbestämmelserna eller lagstiftningen. Sådana myndighetsgarantier är till exempel garantier till tullen, säkerheter enligt lagen om paketresor och enligt marktäktslagen samt garantier för trafiktillstånd.
  • Bankgarantitexten innehåller en kort beskrivning av den förpliktelse i köpeavtalet mellan ditt företag och din avtalspart som bankgarantin baserar sig på, maximibeloppet för bankgarantin, bankgarantins sista giltighetsdag (förfallodag) och de villkor på basis av vilka banken erlägger den yrkade betalningen till bankgarantins förmånstagare. 
  • Bankgaranti kan också sökas via vår nättjänst. Den är en enkel, trygg och säker lösning för att beställa bankgarantier och få aktuell information om ditt företags garantistock. Ett villkor för att ta i bruk nättjänsten är ett avtal mellan ditt företag och OP. Nättjänsten för bankgarantier beskrivs närmare nedan.

Bankgaranti som proprieborgen

Den garantigivande bankens betalningsbeslut vid ett betalningskrav beror på garantikundens eventuella avtalsbrott. 

First demand-bankgaranti

Den garantigivande bankens betalningsbeslut vid ett betalningskrav baserar sig endast på att den förmånstagare som uppfyller formkraven i garantiförbindelsen framställer ett betalningskrav – alltså inte på garantikundens eventuella avtalsbrott. Därför kallas de här bankgarantierna first demand-garantier, det vill säga garantier som betalas när banken har fått det första kravet på betalning.

I internationell handel används i regel de här first demand-bankgarantierna. Internationella handelskammaren (International Chamber of Commerce, ICC) har upprättat regler för first demand-garantier (enhetliga regler för demandgarantier, URDG 758). De här reglerna tillämpas om de nämns i garantitexten. 

Med en motförbindelse avtalar ditt företag och OP om villkoren för bankgarantin. Med motförbindelsen förbinder sig ditt företag att ersätta banken för allt vad banken eventuellt har blivit tvungen att betala på grund av den garanti banken ställt. Med motförbindelsen avtalar man också om den garantiprovision som tas ut för bankgarantin och om övriga villkor mellan ditt företag och OP.
En bankgarantilimit är en flexibel lösning om ditt företag ofta behöver garantier. Ditt företag kan ansöka om garantier inom ramen för en limit och en generell motförbindelse utan separata motförbindelser.

Med Nättjänsten för bankgarantier kan ditt företag ansöka om bankgarantier och hantera företagets öppna garantistock. 

Ditt företag kan ansöka om bankgarantier enkelt, tryggt och säkert. Till ansökan går det också att foga elektroniska dokument, exempelvis kopior av köpeavtal. Via nättjänsten har ditt företag tillgång till ett register för uppföljning och hantering av garantiansökningarna. Till vår nättjänst kan också fogas en funktion för godkännande av garantiansökningar och garantiförbindelsetexter. Godkännandefunktionen blir en del av ditt företags interna garantiprocess.

Med nättjänsten håller du ditt företag uppdaterat. I tjänsten upprätthåller vi det garantireskontra som ditt företag behöver och ett elektroniskt arkiv för garantiförbindelsetexter.