Yrityslainan hinta muodostuu korosta sekä luoton hoitoon liittyvistä palkkioista.

Företagslån – ränta och priser

Fason på räntorna med det här informationspaketet.

Räntan bildas av räntegolvet och den med banken avtalade räntemarginale

Räntan på ett företagslån bildas av räntegolvet och den med banken avtalade räntemarginalen. Företagslånets slutliga pris utgörs av räntan som ska betalas på kapitalet och av kostnaderna som anknyter till uttaget och skötseln av lånet. 

I det skedet då man grundar en företagsverksamhet kan man behöva extern finansiering, men anskaffningar och investeringar som kräver företagslån kan också bli aktuella senare. Med företagslån kan man finansiera exempelvis arbetsredskap, nya verksamhetslokaler eller en utvidgning av verksamheten. 

Särskilt väl lämpar sig företagslån för finansiering av långsiktiga investeringar, och företagslån har typiskt en löptid på 3–7 år. De exakta lånevillkoren avtalas alltid separat med varje företag, och lånets pris påverkas av bl.a. företagets soliditet, framtidsutsikter och likviditet samt löptidens längd och säkerheterna. 

Räntan på företagslån – euribor eller fast ränta

Euribor (Euro interbank offered rate) är en referensränta för penningmarknaden inom euroområdet, och den utvisar till vilket pris de stora bankerna beviljar varandra krediter i euro. Euriborräntorna noteras dagligen för perioder av olika längd. Euribor kan vara exempelvis 12 eller 6 eller 3 månaders eller 1 månads euribor. 

En till euribor bunden ränta på ett företagslån är oförändrad under hela räntebindningsperioden. Som exempel är låneräntan som är bunden till 12 månaders euribor oförändrad i 12 månader, varefter referensräntan justeras på räntejusteringsdagen. Den nya räntan gäller sedan de 12 följande månaderna. 

Låneräntan kan också vara fast. Om räntan är fast, påverkar marknadsräntornas fluktuationer inte kostnaderna för låneskötseln under den avtalade ränteperioden, som kan vara exempelvis 3 eller 5 år. 

En fast ränta på ett företagslån är i regel högre än en rörlig ränta, men i gengäld är risken för räntefluktuationer i fortsättningen motsvarigt mindre. Detta beror visserligen på marknadssituationen – det har förekommit situationer där en tidigare beviljad fast ränta är lägre än en rörlig ränta.

Till referensräntan för företagslånet läggs en marginal

Marginalen på ett företagslån, dvs. räntemarginalen, är enkelt uttryckt finansiärens andel av räntan på lånet. Den är bankens eget räntepåslag med vilket banken täcker bland annat sina rörelsekostnader och den risk som beviljandet av krediten medför. 

Räntan på företagslån är kundspecifik och dess storlek påverkas av flera faktorer: 

 • företagets ålder
 • kundens betalningsförmåga
 • eventuella betalningsstörningar
 • övriga kundrelationer och
 • en bedömning av företagets framtidsutsikter. 

Syftet med och säkerheterna för lånet har också en viktig roll då man bestämmer räntan för ett företagslån. 

Företagslånet med den lägsta marginalen är ändå inte nödvändigtvis det förmånligaste, eftersom totalkostnaden för lånet också påverkas av andra kostnader än räntan. 

Så här ansöker du om företagslån

I tjänsten op.fi kan du be om en låneoffert och ansöka om lån för ditt företag. När du har lämnat in låneansökan på nätet, får du personlig betjäning av vår expert per telefon, på nätet eller vid ett personligt möte. 

Våra experter ser på ditt företag som en helhet; vi skräddarsyr lånetiden och betalningarna så att de passar ditt företag. 

Då du ansöker om lån till ett redan befintligt företag, ska du se till att du har följande dokument:

 • Bokslutsuppgifterna för de två senaste räkenskapsperioderna,
 • en eventuell revisionsberättelse samt 
 • en körning av bokföringen eller ett mellanbokslut (om mer än 6 månader har förflutit sedan bokslutet). 

Då vi funderar på en lämplig låneoffert, är vi också intresserade av företagets:

 • affärsplan
 • kassaflödeskalkyl
 • resultatbudget och 
 • prognoser. 

Om du söker finansiering för ett helt nytt företag, är vi intresserade av affärsplanen och budgeteringen för de följande tre åren. 

Fundera också redan på förhand ut vad ditt företag kunde använda som säkerhet för det företagslån du ansöker om.

Förutom att vi ger en lämplig låneoffert hjälper vi dig också gardera dig mot olika risker, så företagets verksamhet är på stadig grund då omständigheterna och exempelvis räntenivån ändras.

Räntan på företagslånet – risker och riskhantering

Ränterisken för ett företagslån uppstår genom räntenivåernas fluktuationer på marknaden. Ju större andel av företagslånet utgörs av skuld med rörlig ränta, desto större är risken i anslutning till stegringar av räntan på företagslånet. 

Ränterörelserna gör det svårare att förutse ditt företags affärsrörelse och leder till fluktuationer i kassaflödet och resultatet.  I värsta fall kan räntan på företagslånet stiga så, att tilläggskostnaderna äventyrar hela företagets lönsamhet.

Man kan hantera osäkerheten som anknyter till räntekostnaderna på olika sätt. Målet för hanteringen av ränterisker är därför att reducera osäkerheten i anslutning till räntekostnaderna och minska räntekostnaderna i anslutning till ofördelaktiga ränterörelser.

Ränteskyddet skyddar ditt lån – vi hjälper dig välja ett lämpligt

Man kan effektivt hantera ränterisken för ett lån med olika ränteskydd. Det finns olika skyddsprodukter, och bland dem väljer vi tillsammans de bästa lösningarna för ditt företagslån och det rådande marknadsläget. 

Med hjälp av ränteskydd kan t.ex. räntebindningen för ett företagslån ändras från rörlig till fast eller vice versa (ränteswapkontrakt) eller så kan en maximiränta (ett räntetak) eller ett variationsintervall (en räntekorridor) fastställas för företagslånet. 

Läs mer om ränteskydd >

Återbetalning av företagslån

Då du ansöker om lånet avtalar vi samtidigt en tidtabell för återbetalning av företagslånet. Vi anpassar lånetiden och betalningarna till företagets resurser så, att lånet inte anstränger din företagsverksamhet i alltför hög grad, och du kan fördela kostnaderna för det på önskat antal betalningar över flera år.

Jämn amortering, där amorteringen alltid är lika stor och räntekostnaden minskar i takt med att lånekapitalet minskar, är det vanligaste sättet att återbetala företagslån. 

Om betalningsförmågan förändras, kan man alltid förhandla med banken om ändringar i betalningsplanen. Ibland kan man behöver en amorteringsfri period, under vilken man endast betalar ränta. Behovet av amorteringsfria perioder är vanligare i början av företagets verksamhet, då intäktsströmmarna inte ännu har stadgats.  

Om företagets betalningsförmåga plötsligt förbättras, kan man underhandla med banken om en förkortad amorteringsperiod eller t.o.m. om en förtida återbetalning av hela lånet. 
Ändringar i lånevillkoren är ofta avgiftsbelagda, så det är skäl att vid förhandlingarna göra det klart för sig vilka kostnader eventuella amorteringsfria perioder eller förtida återbetalning kan medföra.

Läs mer om återbetalningsskydd för företagskredit >