Kännedom om företagskunder – uppdatera ditt företags uppgifter

Identifiera dig och uppdatera uppgifterna här


Under din kundrelation ber vi dig regelbundet om olika uppgifter om ditt företag för att vi ska kunna uppfylla de krav som lagen ställer på förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Om det sker ändringar i kunduppgifterna, ska företaget uppdatera sina kunduppgifter för banken.

Närmare information om de uppgifter som vi ber om finns under "Mer information om de frågor vi ställer" längst ner på sidan. Du kan uppdatera uppgifterna om du har rätt att företräda företaget, till exempel firmateckningsrätt.

Vi ställer frågor om följande: 

  • Grunddata om ägarna och de verkliga förmånstagarna (namn, födelsetid eller FO-nummer, medborgarskap, hemviststat eller registreringsstat, ägarandel).
  • Om någon av företagets verkliga förmånstagare själv, dennas familjemedlem eller medarbetare har haft ett betydande offentligt uppdrag.
  • Uppgifter om företagets affärsrörelse (kort beskrivning av affärsrörelsen), ekonomiska nyckeltal (uppskattning av omsättningen, omslutning, antal anställda) samt banktjänster (betalningar).

Om vi inte får de uppgifter vi behöver så att vi kan uppfylla de krav som ställs i lagen, kan vi bli tvungna att begränsa ditt företags användning av banktjänster.

Du kan uppdatera uppgifterna genom att klicka på knappen nedan och identifiera dig i tjänsten med OP:s eller en annan banks nätbankskoder.

Om du i tjänsten Kundkännedom blir ombedd att komplettera uppgifter med ett dokument som ska lämnas till banken (till exempel ett registerutdrag), kan du sända dokumentet med skyddad e-post till adressen tuntemistietoasiakirjat@op.fi. Av de handlingar som har sänts per e-post behandlas endast dokument som gäller uppgifter om kundkännedom.

Vem kan uppdatera uppgifterna om mitt företag och var kan de uppdateras?

Du kan uppdatera uppgifterna om du har rätt att företräda företaget, till exempel firmateckningsrätt. Identifieringen i tjänsten sker med OP:s eller någon annan banks nättjänstkoder. 

Om ditt företag har delad firmateckningsrätt, räcker det att en person som har rätt att teckna företagets firma uppdaterar uppgifterna.

Du kan också lämna uppgifterna till din kontaktperson i banken.

Vem är en verklig förmånstagare i mitt företag och varför behöver banken information dem?

Vi är skyldiga att identifiera de fysiska personer som drar nytta av företagens och samfundens verksamhet. De kallas verkliga förmånstagare. En verklig förmånstagare är en fysisk person som

  • äger över 25 procent av företaget,
  • utövar över 25 procent av rösträtten i företaget eller
  • på annat sätt utövar bestämmande inflytande i företaget på basis av ett avtal.

Om det inte finns någon verklig förmånstagare genom innehav eller avtal, anses enligt den nya lagen om penningtvätt att till exempel verkställande direktören och styrelsemedlemmar är verkliga förmånstagare.

Vem är en verklig förmånstagare till exempel i bostadsaktiebolag och föreningar som grundar sig på speciallagstiftning?

De registrerade ledamöterna i styrelsen är verkliga förmånstagare i företagsformerna bostadsaktiebolag, ömsesidigt fastighetsaktiebolag, religiöst samfund och registrerad förening. I stiftelser är ledamöterna i styrelsen och eventuella ledamöter i förvaltningsrådet verkliga förmånstagare.

Föreningar som grundar sig på speciallagstiftning, t.ex. väglag och vattenandelslag, ska i punkten Företaget jag representerar är välja Registrerad förening. I föreningar som grundar sig på speciallagstiftning är de verkliga förmånstagarna medlemmar i de beslutande organen, t.ex. medlemmarna i bestyrelsen eller sysslomannen.

Varför ställs frågor om företagets kontotransaktioner?

Vi måste ha tillräcklig information om hur våra kunder tänker anlita våra tjänster. Vi frågar bland annat om din uppskattning av antalet kontotransaktioner, eventuella utlandsbetalningar samt om OP är företagets huvudbank. 

På så sätt får vi en helhetsbild av för vilket ändamål kontot används och då kan vi också bättre upptäcka eventuella transaktioner som avviker från det normala.

Varför frågar man varför företaget tar ut kontanter eller varifrån kontanterna som jag sätter in på kontot härstammar?

Vi måste känna våra kunder och förvara uppgifter om våra kunders behov att använda tjänster, om deras verksamhet, finansiella ställning och skötsel av ärenden. Enligt lagen måste vi också vid behov reda ut ursprunget för medlen på kontot eller syftet för användning av dem. 

Vem är en person i politiskt utsatt ställning?

Vi har en skyldighet att ta reda på om företagets verkliga förmånstagare innehar ett betydande offentligt uppdrag, alltså om förmånstagaren är en person i politiskt utsatt ställning i Finland eller i en annan stat (=PEP, Politically Exposed Person), eller en familjemedlem eller en nära medarbetare till en sådan här person. Syftet är inte att få reda på någons partiståndpunkt eller politiska aktivitet.

Personer i politiskt utsatt ställning är till exempel statsråds- och parlamentsledamöter (riksdagen och Europaparlamentet), medlemmar av partiregistrerade politiska partiers ledningsorgan, medlemmar av ett förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan i ett företag som är statsägt i sin helhet samt direktörer och styrelseledamöter i internationella sammanslutningar.

En ledamot av ett kommun- eller stadsfullmäktige är inte en person i politiskt utsatt ställning.

Med närstående till en person i politiskt utsatt ställning avses make eller partner (som likställs med make), barn och ett barns make eller partner enligt ovan samt deras föräldrar.

Varför frågar man om företagets skattskyldighet i utlandet?

Finland har ingått internationella avtal om utväxling av skatteuppgifter. Banker och andra finansiella institut är skyldiga att reda ut i vilken stat kunden är skattskyldig samt samla in och rapportera uppgifter i anslutning till beskattningen till Skatteförvaltningen. 

Skatteförvaltningen rapporterar de mottagna uppgifterna vidare till stater med vilka Finland har ingått skatteavtal.

Internationella skatteavtal >

Är jag tvungen att svara på frågorna?

Ja, för att vi ska kunna betjäna ditt företag bra och i enlighet med bestämmelserna behöver vi tillräckliga och uppdaterade uppgifter under hela kundrelationen. Vi påminner vid behov om uppdateringen av uppgifterna eller om att du ska svara på eventuella utredningsbegäran.

Varför ber man om företagets uppgifter i så här stor utsträckning?

Vi ber att få företags- och kunduppgifter så att vi kan erbjuda sådana lösningar som lämpar sig bäst i olika skeden av företagets affärsrörelse och så att vi kan vara säkra på att dina nuvarande tjänster motsvarar dina behov. 

Genom det uppfyller vi också kraven i bestämmelserna, eftersom bankerna enligt lagen ska känna sina kunder. Kundens identitet ska säkerställas från en tillförlitlig källa. Dessutom ska banken ha information om kundens finansiella ställning, verksamhet, bankärenden och syfte för användningen av tjänster. 

Vid behov ska medlens och förmögenhetens ursprung redas ut. Vilka uppgifter som är nödvändiga beror på kundrelationens längd, karaktär och omfattning.

Hur ofta ställs frågorna?

Vi ställer frågor innan kundrelationen inleds och uppdaterar uppgifterna regelbundet under hela kundrelationen. Enligt lagen ska uppgifterna hållas aktuella under hela kundrelationen . Du kan också själv uppdatera dina uppgifter i tjänsten op.fi eller genom att ringa telefontjänsten för företagskunder 0100 05151.

Behandling av personuppgifter >

Ställer alla banker likadana frågor?

Alla banker har en lagstadgad skyldighet att ställa frågor om kundens verksamhet, verksamhetens art och omfattning, finansiella ställning samt användningen av tjänster. Banken måste känna sina kunders verksamhet och bakgrund i den omfattning som kundrelationen kräver.

Bankerna kan dock göra det på olika sätt och vid olika tidpunkter. Bestämmelserna och myndighetsföreskrifterna är dock samma för alla banker.

Finansinspektionen – Kundidentifiering och kundkännedom >

Mer information om hur internationella sanktioner påverkar bankärenden för företag >