Obligationslån

En räntabel placering eller bredare finansieringsgrund för ditt företag på marknadsvillkor.

Vi erbjuder ditt företag mångsidiga alternativ för placeringar. Obligationslån är en placeringsform som gör det möjligt att placera med en avkastning och löptid som är bestämd på förhand. Och då ditt företag vill bredda finansieringsgrunden med finansiering från marknaden är ett obligationslån ett gott alternativ till balansfinansiering.

Obligationslån utgörs av lån som banker, företag, stater, kommuner och andra organisationer har emitterat. Lånets minimiteckningsbelopp är lånespecifikt. I nya emissioner är minimiteckningen i regel 100 000 euro. Med obligationslånen har placeraren vid bolagets konkurs en bättre förmånsställning än aktieägarna.

Fast eller rörlig ränta?

Obligationslånen är i regel stående lån med antingen fast eller rörlig ränta. Om ett lån har fast ränta betalas en gång per år, halvår eller kvartal en fast kupongränta som avtalats vid emissionstidpunkten.

Kupongräntan för lån med rörlig ränta är i regel bunden till tre eller sex månaders euribor. Avkastningen på obligationslån jämförs med en referensränta som är antingen räntan på ett visst statslån eller en viss marknadsswappränta. Skillnaden på avkastningen jämfört med statens obligationslån eller marknadsswappräntor beror på emittentens förväntade kreditrisk och löptiden.

Obligationslånen har värdeandelsform. De administreras i Euroclear Finland Ab:s finländska värdeandelssystem eller utländska Euroclear-system.

Sekundärmarknad

Med handel på sekundärmarknaden avses handel efter låneemissionen, dvs. efter det att lånet satts i omlopp. Nästan alla obligationslån som är i omlopp är sekundärmarknadsdugliga med andra ord kan man köpa och sälja dem under löptiden. Sekundärmarknadshandeln sker alltid till rådande marknadspris.

Kontakta din andelsbank, så hjälper våra experter dig att välja det finansierings- och placeringsalternativ som bäst passar ditt företags situation.

Tjänsten erbjuder ditt företag mångsidiga möjligheter till att förvara och cleara värdepapperstillgångar. Du kan välja den lösning som bäst passar ditt företags placeringsaktivitet och -behov ur tre olika alternativ.

Vi erbjuder ditt företag en möjlighet att ta del av vår aktieanalys' resultat på nätet. Analysen fokuserar på bransch- och företagsanalys.

I tjänsten ingår bland annat en daglig morgonöversikt, möjligheten att sortera och jämföra olika möjligheter samt olika listor. Du får också en gång i månaden strategikommentarer som tar ställning till marknaden samt två gånger per år en placeringsstrategi för hela marknaden.

Tjänsten tillhandahålls av OP Företagsbanken Abp.