Varho

OP-Alternative Portfolio -erikoissijoitusrahasto

Vaihtoehtoiset sijoitukset yhdestä paketista

Vaihtoehtoiset sijoituskohteet kiinnostavat yhä useampia sijoittajia

OP-Alternative Portfolio -erikoissijoitusrahasto tarjoaa pitkäjänteiselle sijoittajalle houkuttelevia vaihtoehtoisia sijoituskohteita. Rahasto sijoittaa esimerkiksi listaamattomiin osakkeisiin, yritysvelkasijoituksiin, infrastruktuuriin ja kiinteistöihin, sekä maatalousmaahan ja hedge-rahastoihin. Näitä ovat esimerkiksi:  

  • liike- ja asuinkiinteistöt
  • aurinkovoimalat ja valokuituverkot
  • viinitilat ja viljelysmaat sekä
  • private equity -sijoitukset.

Näiden omaisuusluokkien kautta sijoittajan salkkuun valikoituu tasaista tuottoa ja arvonnousua tarjoavia sijoituskohteita. OP-Alternative Portfolio -rahasto sijoittaa varansa laajasti kaikkiin vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin ja sijoitukset tehdään tarkasti valikoituihin kansainvälisiin rahastoihin. Rahasto tavoittelee normaaleissa markkinaolosuhteissa korkeaa ja perinteisistä omaisuusluokista riippumatonta tuottoa maltillisella riskitasolla. 

 

OP-Alternative Portfolio – kaikki vaihtoehtoiset omaisuusluokat yhdestä rahastosta

Instituutiosijoittajat ovat kasvattaneet vaihtoehtoisten sijoitusten osuutta salkuissaan jo vuosia. Nykyään ne ovatkin suurin omaisuusluokka suursijoittajien salkuissa. Syy niiden suosioon löytyy houkuttelevasta tuotto-odotuksesta ja siitä, että tuotot eivät täysin seuraa perinteisten omaisuusluokkien kehitystä. 

Näin ostat rahastoa

Rahaston merkinnät ja lunastukset vahvistetaan neljä kertaa vuodessa: 31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12. Ensimmäisen merkinnän minimisumma on 1 000 euroa.

Sijoitukset tehdään rahastoihin, jotka ovat luonteeltaan epälikvidejä ja sijoitushorisontti siten pitkä. OP-Alternative Portfolio -rahasto sopiikin sijoittajalle, joka aikoo lunastaa sijoituksensa rahastosta aikaisintaan 5 vuoden kuluttua.

Reaaliomaisuusrahastojen osto ja myynti Ostotoimeksianto, myyntitoimeksianto

Rahaston osto- ja myyntitoimeksiannot toteutetaan neljä kertaa vuodessa kunkin vuosineljänneksen viimeisenä arkipäivänä.

Tämä tarkoittaa sitä, että voit tehdä osto- ja myyntitoimeksiantoja milloin tahansa, mutta niitä toteutetaan 31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12. Jos kyseinen päivä ei ole arkipäivä, toteutetaan ne edellisenä arkipäivänä. Tämän jälkeen rahaston arvonlaskenta kestää yleensä 20 päivää, jonka jälkeen toteutetut ostot ja myynnit näkyvät salkussasi*.

Rahaston ostaminen

Kun teet ostotoimeksiannon, se toteutetaan saman vuosineljänneksen viimeisenä arkipäivänä sen päivän arvoon. Esimerkiksi jos teet ostotoimeksiannon 31.3. kello 16 mennessä, se toteutetaan 31.3.

Ostotoimeksianto Toteutetaan
1. tammikuuta – 31. maaliskuuta​ 31. maaliskuuta​
1. huhtikuuta – 30. kesäkuuta 30. kesäkuuta
1. heinäkuuta – 30. syyskuuta 30. syyskuuta
1. lokakuuta – 31. joulukuuta 31. joulukuuta

Rahaston myyminen

Kun teet myyntitoimeksiannon, se toteutetaan seuraavan vuosineljänneksen viimeisenä arkipäivänä. Esimerkiksi jos teet myyntitoimeksiannon 31.3. klo 16 mennessä, se toteutetaan 30.6.

*Arvonlaskenta voi kestää pidemmänkin aikaa, mikäli rahaston varoja joudutaan realisoimaan lunastusten maksamiseksi. OP-Alternative Portfolio -rahastossa arvonlaskenta kestää 45 päivää.

Myyntitoimeksianto Toteutetaan
1. tammikuuta – 31. maaliskuuta​ 30. kesäkuuta​
1. huhtikuuta – 30. kesäkuuta 30. syyskuuta
1. heinäkuuta – 30. syyskuuta 31. joulukuuta
1. lokakuuta – 31. joulukuuta 31. maaliskuuta
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
1,0 % 0,9 % 1,0 %

Mikäli sijoitusaika on alle 4 vuotta, peritään lunastuksen yhteydessä 3 prosentin palkkio ja alle 2 vuoden sijoituksista peritään 5 prosentin palkkio. Merkintä- ja lunastuspalkkiot hyvitetään rahastolle. Rahaston arvo lasketaan 4 kertaa vuodessa ja rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita. Rahaston ensimmäisen merkinnän minimisumma on 1000 euroa.

Rahastolta peritään myös tuottosidonnaista hallinnointipalkkiota, joka määräytyy seuraavasti: Rahastoyhtiö saa enintään kaksikymmentä (20) prosenttia siitä määrästä, jolla Rahasto ylittää Referenssituoton (= JPM Cash Index Euro Currency 3 Months -indeksi + 5 %) kehityksen Rahaston tilikauden aikana

 

Rahaston A-osuuden tuotto vuonna 2023 oli +1,83 %. Markkinoilla keskeisiä teemoja vuoden aikana olivat mm. alkuvuonna koettu minipankkikriisi, talouskasvun odotettu hiipuminen, korkealla pysytellyt inflaatio ja korkojen nousu, sekä lisääntyvässä määrin myös geopoliittiset huolet. Näistä negatiivisista tekijöistä huolimatta vuosi oli sijoitusmarkkinoilla yleisesti varsin positiivinen ja esimerkiksi osakekurssit nousivat vuoden aikana selvästi. Myös korkomarkkinoilla vuoden loppu oli positiivinen, kun korot kääntyivät vuoden loppua kohti selvään laskuun.

Vaihtoehtoisten sijoitusten tuotot olivat kuluvan vuoden aikana, kaikesta huolimatta, pääosin odotusten mukaisia mm. infrastruktuuri-, private equity-, ja velkapääomasijoituksissa. Toisaalta vuoden aikana nähtiin merkittäviä ongelmia erityisesti kiinteistösektorilla, joka on kärsinyt eniten korkojen noususta, sekä esimerkiksi etätyön lisääntymisestä, mikä on johtanut toimistotilojen merkittävään vajaakäyttöön. Tämän seurauksen kiinteistösijoitusten tuotot päätyivät selvästi negatiivisisiksi kuluneen vuoden aikana. Toinen heikko kohta markkinoilla on ollut Aasia ja siellä erityisesti Kiinan kiinteistösektori, jossa riskit ovat edelleen kasvaneet. Sijoittajien kiinnostus Aasiaa kohtaan heikkeni vuoden aikana ja Aasiaan sijoit-tavien rahastojen tuotot olivat yleisesti ottaen pettymys vuoden aikana. Lisäksi hedge -rahastojen ja maatalousmaasijoitusten tuotot jäivät kuluvan vuoden aikana vaatimattomiksi, vaikka onnistumisiakin näiden joukosta löytyy. Edelle mainittujen ongelmakohtien vuoksi laajasti hajautetun vaihtoehtoisten sijoitusten portfolion tuotto jäi vuoden aikana vaatimattomaksi.

Rahaston hallinnoitavien varojen kasvu jatkui vuoden aikana, joskin rauhallisempaan tahtiin kuin lähihistoriassa. Sijoittajat suosivat kuluneen vuoden aikana jälleen osakkeita edellisen vuoden voimakkaan laskun jälkeen, ja korkojen nousun seurauksena korkosijoituksetkin olivat pitkästä aikaa kiinnostava sijoituskohde. Rahaston hoidossa olevat varat lähestyivät vuoden aikana 600 miljoonan euron rajaa, päätyen noin 596 miljoonaan euroon.  Rahaston portfoliota muokattiin vuoden aikana lisäämällä yrityslainasijoituksia ja aloittamalla hedge-rahastosijoitusten uudistaminen, mikä jatkuu koko 2024 ajan. Rahaston allokaatio eri vaihtoehtoisten sijoitusten alalajeihin oli vuoden lopussa seuraava: suorat yrityslainat 20 %, infrastruktuuri 20 %, hedge -rahastot 18 %, listaamattomat osakkeet 16 %, kiinteistöt 15 %, maa- ja metsätalous 6 % ja muut sijoitukset 5 %. Rahasto suojaa sijoitusten valuuttakurssiriskejä käyttämällä valuuttajohdannaisia. Noin 56 % salkusta on muissa valuutoissa kuin Euroissa noteerattuja kohteita ja näiden osalta valuuttakurssiriskit suojataan lähtökohtaisesti kokonaan.

Jatkamme rahastossa yrityslainasijoitusten painottamista omaisuusluokan tuotto-odotuksen ollessa historiallisen houkutteleva. Myös infrastruktuurisijoitusten näkymä jatkuu positiivisena, kun inflaatiosuojatut kassavirrat tarjoavat ennustettavuutta lähitulevaisuudessa. Lisäämme vähitellen painoa pääoma-rahastosijoituksissa, sillä private quity -omaisuusluokan näkymät ovat edelleen positiiviset. Odotamme kiinteistösektorin hintakorjauksen olevan vielä kesken, mutta uskomme heikoimman jakson olevan takanapäin, mikä mahdollistaa rahastolle paremman tuottonäkymän vuodelle 2024.

Petri Lehtola
salkunhoitaja

OP-Alternative Portfolio on rahasto, jonka aktiivisen sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä hyvä tuotto suhteessa Rahaston ottamiin riskeihin sijoittamalla varat Rahaston sääntöjen mukaisella tavalla. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.

Rahasto on vaihtoehtorahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto joka tarkoittaa, että se voi poiketa muun muassa sijoitustoiminnassaan, luotonotossa ja toimeksiantojen aukiolossa normaalista sijoitusrahastosta.

Rahasto sijoittaa varansa pääosin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Tällaisia ovat esimerkiksi reaaliomaisuus kuten kiinteistöt, infrastruktuuri, sekä metsät ja maatalousmaa, sekä pääomasijoitukset kuten listaamattomat osakkeet ja vakuudelliset tai vakuudettomat lainat yrityksille. Näille kohteille on tyypillistä, että niillä ei ole likvidiä jälkimarkkinaa ja sijoitukset ovat siten luonteeltaan epälikvidejä. Lisäksi rahasto voi sijoittaa muihin vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin, jotka ovat useimmiten myös likvidejä, kuten hedge-rahastot. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla, mutta sijoituksia voidaan tehdä myös suoraan vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin rahaston sääntöjen sallimissa rajoissa. Lisäksi rahasto sijoittaa osan varoistaan likvideihin korkosijoituksiin.

Rahaston tavoitteena on normaaleissa markkinaolosuhteissa saavuttaa korkeaa ja perinteisistä omaisuusluokista riippumatonta tuottoa maltillisella riskitasolla. Rahaston sijoituskohteet valitaan siten, että niihin sisältyy mahdollisimman laajasti erilaisia vaihtoehtoisia sijoitusstrategioita. Sijoitusuniversumi on globaali ja rahasto voi halutessaan suojata valuuttariskin osittain tai kokonaan. Rahaston sijoitussalkun rakentaminen voidaan rahoittaa osittain luotonotolla. Rahastossa voidaan käyttää normaalin salkunhoidon tapaan pääasiassa vakioituja johdannaisia niin osake-, korko- ja valuuttariskin hallinnoinnissa.
 

OP Varainhoito selvittää aktiivisten ulkopuolisten varainhoitajien vastuullisen sijoittamisen käytännöt ennen sijoituspäätöstä, sekä säännöllisessä seurannassa sijoituksen jälkeen. Vastuullisen sijoittamisen selvitys pitää sisällään vastuullisen sijoittamisen politiikkaan ja lausuntoihin, vastuullisen sijoittamisen resursseihin, toimintatapoihin, poissulkuihin, omistajavaikuttamiseen sekä raportointiin liittyviä näkökulmia. Selvitykseen perustuen arvioimme ulkopuolisten varainhoitajien vastuullisen sijoittamisen tason. Olemme määritelleet minimikriteerit, jotka uusien aktiivisten ulkopuolisten varainhoitajien tulee täyttää. Edellä eritellyt periaatteet ja toimintatavat koskevat myös ulkopuolisten varainhoitajien vaihtoehtoisiin sijoituksiin keskittyviä rahastoja.
Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Petri Lehtola, Riku Karkkulainen
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
27.08.2020
ISIN
FI4000439971
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
599 Meur
Osuuden arvo (28.03.)
114,69 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (28.03)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Alternative Portfolio A - −0,15 % −0,25 % +1,94 % +2,69 % -
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2019 2020 2021 2022 2023 Vuoden alusta
OP-Alternative Portfolio A - +3,83 % +6,31 % +2,19 % +1,83 % −0,15 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Alternative Portfolio A - - -
Vertailuindeksi - - -

Säätiöiden käyttöön soveltuva vuotuista kassavirtaa maksava tuotto-osuus

Institutionaalisille sijoittaville soveltuva kasvuosuus

Institutionaalisille sijoittaville soveltuva tuotto-osuus

OP-Palvelukiinteistöt
OP-Palvelukiinteistöt
Rahasto sijoittaa laajasti opetus-, sosiaali-, liikunta- ja terveystoimen kiinteistöihin. Näitä ovat muun muassa hoivakodit, päiväkodit, koulut, monitoimiareenat ja palveluasunnot.
OP Vuokratuotto
OP-Vuokratuotto
Asuntorahasto omistaa vuokra-asuntoja ja toimitiloja Suomessa. Rahasto harjoittaa lisäksi salkussa olevien asuntojen ja toimitilojen vuokrausta sekä rakennuttamista.
OP-Metsänomistaja
Rahastoon sijoittamalla pääset mukaan metsän mahdollisuuksiin pienemmällä summalla kuin perinteisessä suorassa kaupassa. Metsänhoidosta huolehtivat kokeneet ammattilaiset.
Reaaliomaisuuteen sijoittavat rahastot
Muut reaaliomaisuuteen sijoittavat rahastot
Reaaliomaisuuteen sijoittavien erikoissijoitusrahastojen kautta pääset sijoittamaan asuntoihin, kiinteistöihin ja metsään vaivattomasti ja ilman suurta alkupääomaa. Tutustu! 

Tämä on mainos. Muistathan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoitajana toimii OP Varainhoito Oy. Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kaupankäyntikulut: OP-Palvelukiinteistöt-, OP-Metsänomistaja-, OP-Vuokratuotto-, OP-Alternative Portfolio- ja OP-Private Equity -erikoissijoitusrahastot.