Varho

OP-Alternative Portfolio -erikoissijoitusrahasto

Vaihtoehtoiset sijoitukset yhdestä paketista
AJANKOHTAISTA

OP-Alternative Portfolio -erikoissijoitusrahasto on suljettu merkinnöiltä 1.10.-31.12.2021 välisellä ajalla

Vastuullisena varainhoitajana haluamme varmistaa, että rahaston pääomat saadaan tuottavasti sijoitettua. Sen vuoksi suljemme rahaston merkinnöiltä määräajaksi 1.10.-31.12.2021. Tällä toimenpiteellä turvaamme ennen kaikkea nykyisten osuudenomistajien tuottoa.

Rahaston sijoitustoiminta jatkuu normaalisti ja toteutamme nyt suunnitteilla olevat sijoituskohteet, sekä valmistelemme uusia tulevaisuutta varten.

Lue lisää Sulje

Vaihtoehtoiset sijoituskohteet kiinnostavat yhä useampia sijoittajia

Perinteisesti osake- ja korkosijoitukset ovat olleet suosituimpia sijoituskohteita. Nyt niiden rinnalle on noussut myös kolmas omaisuusluokka, joka kiinnostaa yhä useampaa sijoittajaa: vaihtoehtoiset sijoituskohteet eli alternatiivit. Niillä tarkoitetaan perinteisten listattujen osake- ja korkomarkkinoiden ulkopuolisia markkinoita, joihin kuuluvat esimerkiksi kiinteistöt, infrastruktuuri, maa- ja metsätalous sekä listaamattomat osakkeet. 

Instituutiosijoittajat ovat kasvattaneet vaihtoehtoisten sijoitusten osuutta salkuissaan jo vuosia. Nykyään ne ovatkin suurin omaisuusluokka suursijoittajien salkuissa. Syy niiden suosioon löytyy houkuttelevasta tuotto-odotuksesta ja siitä, että tuotot eivät täysin seuraa perinteisten omaisuusluokkien kehitystä. Lisäksi viime vuosien alhainen korkotaso on lisännyt sijoittajien kiinnostusta vaihtoehtoisiin sijoituksiin.

Vaihtoehtoiset sijoitukset tarjoavat perinteisille markkinoille kilpailukykyistä tuotto-odotusta. Ne ovat hyvä lisä salkkuun, kun tavoitellaan tuottoa maltillisella riskitasolla. Kun salkussa on sekä perinteisiä että vaihtoehtoisia sijoituksia, varallisuuden kokonaisarvo heiluu vähemmän kuin se muuten tekisi. 

OP-Alternative Portfolio – kaikki vaihtoehtoiset omaisuusluokat yhdestä rahastosta

OP-Alternative Portfolio tarjoaa pitkäjänteiselle sijoittajalle houkuttavia sijoituskohteita. Rahasto sijoittaa esimerkiksi kiinteistöihin, infrastruktuurihankkeisiin, maa- ja metsätalousmaahan sekä listaamattomiin osakkeisiin. Näiden omaisuusluokkien kautta sijoittajan salkkuun valikoituu tasaista tuottoa ja arvonnousua tarjoavia sijoituskohteita. Näitä ovat esimerkiksi:  

  • liike- ja asuinkiinteistöt
  • aurinkovoimalat ja valokuituverkot
  • viinitilat ja viljelysmaat sekä
  • private equity -sijoitukset.

OP-Alternative Portfolio sijoittaa varansa laajasti kaikkiin vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin ja sijoitukset tehdään tarkasti valikoituihin kansainvälisiin rahastoihin. Rahaston suurimpia omaisuusluokkia ovat esimerkiksi kiinteistöt, infrastruktuuri ja listaamattomat osakkeet. Rahasto tavoittelee normaaleissa markkinaolosuhteissa korkeaa ja perinteisistä omaisuusluokista riippumatonta tuottoa maltillisella riskitasolla. 

Näin ostat rahastoa

Rahaston merkinnät ja lunastukset vahvistetaan neljä kertaa vuodessa: 31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12. Minimimerkintä on 1 000 euroa.

Sijoitukset tehdään rahastoihin, jotka ovat luonteeltaan epälikvidejä ja sijoitushorisontti siten pitkä. OP-Alternative Portfolio sopiikin sijoittajalle, joka aikoo lunastaa sijoituksensa rahastosta aikaisintaan 5 vuoden kuluttua.

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
1,0 % 0,9 % 1,0 %

Mikäli sijoitusaika on alle 4 vuotta, peritään lunastuksen yhteydessä 3 prosentin palkkio ja alle 2 vuoden sijoituksista peritään 5 prosentin palkkio. Merkintä- ja lunastuspalkkiot hyvitetään rahastolle. Rahaston arvo lasketaan 4 kertaa vuodessa ja rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita. Rahaston minimimerkintäsumma on 1000 euroa.

Rahaston tuottosidonnainen palkkio on 20,00 % referenssituoton 3kk euribor + 5% ylittävästä tuotosta. Palkkio määräytyy neljännesvuosittain edellisen kahdentoista (12) kuukauden tuottojen perusteella.

Rahaston tuotto 2021 toisella kvartaalila 1,69%

Rahaston tuotto vuoden toisella kvartaalilta oli +1,69 %, mikä vastaa rahaston pidemmän aikavälin tuotto-odotusta ja on jonkin verran edellä salkun rakennusvaiheen odotettua tuottokehitystä. Kvartaalin aikana nähtiin erityisen hyviä tuottoja private equity ja kiinteistörahastoissa. Private Equity -rahastot hyötyivät muutamasta onnistuneesta exitistä (IPO) ja sekä vähittäiskaupan voimakkaasta kasvusta tarkasteluperiodilla, mikä on auttanut muutamia salkkuyrityksiä kasvamaan yli ennusteiden. Kiinteistöpuolella arvonnousuja nähtiin erityi-sesti logistiikkakiinteistöissä, missä taustalla on mm. verkkokaupan voimakkaana jatkuva kasvu. Rahastotasolla tuottokärjessä olivat tutut nimet: Private Equity -rahastot Blackrock Long Term Private Capital 7,1 % tuotolla, ja Hamilton Lane Global Private Assets 6,0 % tuotolla, sekä hedge-rahasto GoldenTree Select Offshore Fund 5,5 % tuotolla. Kiinteistörahastoista Curzon Capital Partners 5 Long-Life -rahaston tuotto oli 3,5 % ja Blackstone Property Partners Europe -rahaston tuotto 4,0 %. Kvartaalin aikana salkussa oli vain yksi sijoitus, jonka tuotto jäi lievästi negatiiviseksi, Hipgnosis Song Fund, jonka tuotto jäi noin -2 % pakkasen puolelle.

Rahaston kasvu jatkui voimakkaana myös toisen kvartaalin aikana. Uusia merkintöjä kirjattiin noin 83 miljoonaa euroa ja rahaston koko nousi siten noin 360 miljoonan euron tuntumaan. Rahaston kasvun myötä teimme sekä lisäsijoituksia salkun rahastoihin, että uusia rahastosijoituksia. Lisäsimme salkkuun toukokuun alusta Prestige Commercial Finance Opportunities Fund-rahaston, joka tekee yritysten vakuudellista velkarahoitusta Isossa Britanniassa. Rahaston portfolio on laajasti hajautettu yli 1500 lainaan, jotka ovat luonteeltaan mm. laskujen rahoitusta, kiinteistövakuudellisia lainoja, projektirahoitusta tai perinteistä kassavirtalainausta. Tämän rahaston tuotto-odotus on noin 6,0 % p.a.. Kesäkuun lopussa teimme sijoituksen Arkkan Opportunities Fund-rahastoon, joka on pääosin Aasian alueella toimiva credit hedge -rahasto. Rahasto sijoittaa opportunistisesti yritysten lainoihin ja bondejhin, sekä primääri- että jälkimarkkinassa ja osallis-tuu aktiivisesti yritysjärjestelyihin. Rahaston päämarkkinat ovat Kiina, Hong Kong ja Intia, ja rahaston tuotto-odotus on noin 6-8 % p.a.

Rahaston allokaatiot eri vaihtoehtoisten sijoitusten alaluokkiin pyritään pitämään suunnilleen samankokoisina pitkällä aikavälillä. Salkun rakennusvaiheessa, joka on edelleen käynnissä, painottuvat erityisesti private equity-, private debt- ja hedge-rahastosijoitukset, sillä niiden kohdalla rahat saadaan nopeammin töihin. Sen sijaan infrastruktuuri-, kiinteistö- ja maatalousmaasijoitukset tulevat siis osaksi salkkua hitaammin, sillä niiden kohdalla varat sitoutuvat sijoituskohteisiin hitaammin. Vuoden kolmannen kvartaalin aikana odotamme salkun sijoitusasteen nousevan 75 – 80 % tasolle. Rahaston näkymät säilyvät lupaavina, sillä sijoitusaste nousee syksyn aikana edelleen kohti tavoitetasoa ja siten salkun tuottopotentiaali paranee entisestään. Lähiaikojen merkittävin riski on koronan delta-variantin leviäminen ja siitä mahdollisesti seuraavat uudet sulkutoimet, joilla olisi väistämättä vaikutusta moniin salkun sijoituskohteisiin.

Petri Venäläinen
salkunhoitaja

OP-Alternative Portfolio on erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin. Sijoitukset tehdään muun muassa reaaliomaisuuteen, kuten kiinteistöihin sekä infrastruktuuriin ja metsä- ja maatalousmaahan. Sijoituskohteena ovat lisäksi pääomasijoitukset, kuten private equity- ja venture capital –rahastot sekä vaihtoehtoiset korkosijoitukset, kuten vakuudelliset tai vakuudettomat lainat yrityksille ja erilaiset hedgerahastostrategiat.

Rahaston sijoitustavoite on normaaleissa markkinaolosuhteissa saavuttaa korkeaa ja perinteisistä omaisuusluokista riippumatonta tuottoa maltillisella riskitasolla. Rahaston sijoituskohteet valitaan siten, että niihin sisältyy mahdollisimman laajasti erilaisia vaihtoehtoisia sijoitusstrategioita.

Sijoitusuniversumi on globaali ja rahaston sijoituskohteet voivat olla noteerattuja eri valuutoissa ja rahasto voi suojata valuuttariskin osittain tai kokonaan. Rahaston luottomäärä pyritään pitämään keskimäärin tasolla 0–50 % rahaston arvosta.  

Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoittaa sellaisiin sijoituskohteisiin, jotka eivät ole mahdollisia sijoitusrahastodirektiivin mukaisille rahastoille.

Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.

OP Varainhoito selvittää aktiivisten ulkopuolisten varainhoitajien vastuullisen sijoittamisen käytännöt ennen sijoituspäätöstä, sekä säännöllisessä seurannassa sijoituksen jälkeen. Vastuullisen sijoittamisen selvitys pitää sisällään vastuullisen sijoittamisen politiikkaan ja lausuntoihin, vastuullisen sijoittamisen resursseihin, toimintatapoihin, poissulkuihin, omistajavaikuttamiseen sekä raportointiin liittyviä näkökulmia. Selvitykseen perustuen arvioimme ulkopuolisten varainhoitajien vastuullisen sijoittamisen tason. Olemme määritelleet minimikriteerit, jotka uusien aktiivisten ulkopuolisten varainhoitajien tulee täyttää. Edellä eritellyt periaatteet ja toimintatavat koskevat myös ulkopuolisten varainhoitajien vaihtoehtoisiin sijoituksiin keskittyviä rahastoja.
Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Petri Venäläinen, Riku Karkkulainen
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
27.08.2020
ISIN
FI4000439971
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
276 Meur
Osuuden arvo (30.06.)
107,69 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (30.06)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Alternative Portfolio A - +1,69 % +3,72 % - - -
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2016 2017 2018 2019 2020 Vuoden alusta
OP-Alternative Portfolio A - - - - +3,83 % +3,72 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Alternative Portfolio A - - -
Vertailuindeksi - - -

Säätiöiden käyttöön soveltuva vuotuista kassavirtaa maksava tuotto-osuus

Institutionaalisille sijoittaville soveltuva kasvuosuus

Institutionaalisille sijoittaville soveltuva tuotto-osuus

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.