Varho

OP-Alternative Portfolio -erikoissijoitusrahasto

Vaihtoehtoiset sijoitukset yhdestä paketista
1

Helppo tapa sijoittaa perinteisten markkinoiden ulkopuolelle

OP-Alternative Portfolio sijoittaa erilaisiin vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin, kuten kiinteistöihin, infrastruktuurihankkeisiin, maa- ja metsätalousmaahan sekä listaamattomiin osakkeisiin.

2

Houkutteleva tuotonlähde pitkäjänteiselle sijoittajalle

Alhaisten tuottojen aikana vaihtoehtoiset sijoitukset tarjoavat sijoittajalle uusia tuotonlähteitä. Vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin hajauttaminen pienentää myös salkun riskiä.

3

Vaihtoehtoiset sijoituskohteet nyt kaikkien saatavilla

OP-Alternative Portfolio tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden sijoittaa sellaisiin omaisuusluokkiin, jotka ovat perinteisesti olleet vain suursijoittajien ulottuvilla.

Vaihtoehtoiset sijoituskohteet kiinnostavat yhä useampia sijoittajia

Perinteisesti osake- ja korkosijoitukset ovat olleet suosituimpia sijoituskohteita. Nyt niiden rinnalle on noussut myös kolmas omaisuusluokka, joka kiinnostaa yhä useampaa sijoittajaa: vaihtoehtoiset sijoituskohteet eli alternatiivit. Niillä tarkoitetaan perinteisten listattujen osake- ja korkomarkkinoiden ulkopuolisia markkinoita, joihin kuuluvat esimerkiksi kiinteistöt, infrastruktuuri, maa- ja metsätalous sekä listaamattomat osakkeet. 

Instituutiosijoittajat ovat kasvattaneet vaihtoehtoisten sijoitusten osuutta salkuissaan jo vuosia. Nykyään ne ovatkin suurin omaisuusluokka suursijoittajien salkuissa. Syy niiden suosioon löytyy houkuttelevasta tuotto-odotuksesta ja siitä, että tuotot eivät täysin seuraa perinteisten omaisuusluokkien kehitystä. Lisäksi viime vuosien alhainen korkotaso on lisännyt sijoittajien kiinnostusta vaihtoehtoisiin sijoituksiin.

Vaihtoehtoiset sijoitukset tarjoavat perinteisille markkinoille kilpailukykyistä tuotto-odotusta. Ne ovat hyvä lisä salkkuun, kun tavoitellaan tuottoa maltillisella riskitasolla. Kun salkussa on sekä perinteisiä että vaihtoehtoisia sijoituksia, varallisuuden kokonaisarvo heiluu vähemmän kuin se muuten tekisi. 

OP-Alternative Portfolio – kaikki vaihtoehtoiset omaisuusluokat yhdestä rahastosta

OP-Alternative Portfolio tarjoaa pitkäjänteiselle sijoittajalle houkuttavia sijoituskohteita. Rahasto sijoittaa esimerkiksi kiinteistöihin, infrastruktuurihankkeisiin, maa- ja metsätalousmaahan sekä listaamattomiin osakkeisiin. Näiden omaisuusluokkien kautta sijoittajan salkkuun valikoituu tasaista tuottoa ja arvonnousua tarjoavia sijoituskohteita. Näitä ovat esimerkiksi:  

  • liike- ja asuinkiinteistöt
  • aurinkovoimalat ja valokuituverkot
  • viinitilat ja viljelysmaat sekä
  • private equity -sijoitukset.

OP-Alternative Portfolio sijoittaa varansa laajasti kaikkiin vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin ja sijoitukset tehdään tarkasti valikoituihin kansainvälisiin rahastoihin. Rahaston suurimpia omaisuusluokkia ovat esimerkiksi kiinteistöt, infrastruktuuri ja listaamattomat osakkeet. Rahasto tavoittelee normaaleissa markkinaolosuhteissa korkeaa ja perinteisistä omaisuusluokista riippumatonta tuottoa maltillisella riskitasolla. 

Näin ostat rahastoa

Rahastoon voi tehdä merkintöjä neljä kertaa vuodessa ja minimimerkintä on 1000 euroa. Rahaston seuraava merkintäpäivä on 31.3.2021.

Sijoitukset tehdään rahastoihin, jotka ovat luonteeltaan epälikvidejä ja sijoitushorisontti siten pitkä. OP-Alternative Portfolio sopiikin sijoittajalle, joka aikoo lunastaa sijoituksensa rahastosta aikaisintaan 5 vuoden kuluttua.

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
1,0 % 0,9 % 1,0 %

Mikäli sijoitusaika on alle 4 vuotta, peritään lunastuksen yhteydessä 3 prosentin palkkio ja alle 2 vuoden sijoituksista peritään 5 prosentin palkkio. Merkintä- ja lunastuspalkkiot hyvitetään rahastolle. Rahaston arvo lasketaan 4 kertaa vuodessa ja rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita. Rahaston minimimerkintäsumma on 1000 euroa.

Rahaston tuottosidonnainen palkkio on 20,00 % referenssituoton 3kk euribor + 5% ylittävästä tuotosta. Palkkio määräytyy neljännesvuosittain edellisen kahdentoista (12) kuukauden tuottojen perusteella.

Kolmannen kvartaalin katsaus

OP-Alternative Portfolio -erikoissijoitusrahasto aloitti toimintansa 27.8.2020. Rahaston alkupääoma oli noin 73 miljoonaa euroa ja ensimmäisessä merkintäikkunassa syyskuun 2020 lopussa rahasto keräsi noin 50 miljoonaa uutta pääomaa. Syyskuun loppuun mennessä tehtiin rahaston mallisalkun mukaiset sijoitussitoumukset kohderahastoihin.

Rahaston alkupääoma oli sijoitettuna valikoituihin rahastoihin, jotka tulivat mukaan rahastofuusion kautta. Nämä ovat päivittäin hinnoitel-tavia vaihtoehtoisia sijoituskohteita, lähinnä hedge-rahastoja, oma rahastomme R2 Crystal, sekä mm. fyysiseen kultaan sijoittava ETF. Lisäksi salkussa on pienet sitoumukset kiinteistörahasto Real Estate Fund of Funds V:ssa ja infra-rahasto Access Co-Investment Fund Infrastructure LP:ssä. Syyskuussa lisäsimme salkkuun myös position musiikkirojalteihin sijoittavassa Hipgnosis Songs Fund -nimisessä listatussa rahastossa. Loput rahaston varat ovat sijoitettuna matalariskisiin korkorahastoihin.

Rahaston sijoituskohteet ovat pääosin avoimia rahastoja, jotka kutsuvat sijoitussitoumusten pääomaa töihin sitä mukaa kun rahastot tekevät uusia sijoituksia ja siihen mennessä jo kutsutut tai jonossa olevat sitoumukset on saatu sijoitettua. Odotamme, että tehtyjen sitoumusten pääomat kutsutaan töihin tulevan 6-12 kuukauden aikana. Pääomien siirtymistä lopullisiin kohderahastoihin on vaikea en-nustaa, mutta arvio perustuu rahastojen antamiin arvioihin. Salkun hedge-rahastoihin saimme pääomat heti töihin, joten ne alkavat tuot-taa rahastolle heti lokakuun alusta lähtien. Samoin kiinteistörahastosta olemme saaneet jo pääomakutsun. Odotamme pääomakutsuja myös muihin salkun rahastoihin vuoden viimeisen kvartaalin aikana. Ensimmäisenä pääomakutsuja on lupailtu salkun Private Equity -rahastoista.

Etsimme jatkuvasti myös uusia sijoituskohteita lisättäväksi salkkuun loppuvuoden aikana, sillä uskomme rahaston pääomien kasvavan edelleen lähitulevaisuudessa. Pyrimme painottamaan alussa erityisesti private debt -tyylisiä sijoituksia, joissa uskomme olevan paras tuotto/riski -suhde tähän markkinatilanteeseen, jossa erityisesti riskillisissä omaisuusluokissa tultaneen näkemään paljon heiluntaa.

Petri Venäläinen
salkunhoitaja

OP-Alternative Portfolio on erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin. Sijoitukset tehdään muun muassa reaaliomaisuuteen, kuten kiinteistöihin sekä infrastruktuuriin ja metsä- ja maatalousmaahan. Sijoituskohteena ovat lisäksi pääomasijoitukset, kuten private equity- ja venture capital –rahastot sekä vaihtoehtoiset korkosijoitukset, kuten vakuudelliset tai vakuudettomat lainat yrityksille ja erilaiset hedgerahastostrategiat.

Rahaston sijoitustavoite on normaaleissa markkinaolosuhteissa saavuttaa korkeaa ja perinteisistä omaisuusluokista riippumatonta tuottoa maltillisella riskitasolla. Rahaston sijoituskohteet valitaan siten, että niihin sisältyy mahdollisimman laajasti erilaisia vaihtoehtoisia sijoitusstrategioita.

Sijoitusuniversumi on globaali ja rahaston sijoituskohteet voivat olla noteerattuja eri valuutoissa ja rahasto voi suojata valuuttariskin osittain tai kokonaan. Rahaston luottomäärä pyritään pitämään keskimäärin tasolla 0–50 % rahaston arvosta.  

Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoittaa sellaisiin sijoituskohteisiin, jotka eivät ole mahdollisia sijoitusrahastodirektiivin mukaisille rahastoille.

Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.

OP Varainhoito selvittää aktiivisten ulkopuolisten varainhoitajien vastuullisen sijoittamisen käytännöt ennen sijoituspäätöstä, sekä säännöllisessä seurannassa sijoituksen jälkeen. Vastuullisen sijoittamisen selvitys pitää sisällään vastuullisen sijoittamisen politiikkaan ja lausuntoihin, vastuullisen sijoittamisen resursseihin, toimintatapoihin, poissulkuihin, omistajavaikuttamiseen sekä raportointiin liittyviä näkökulmia. Selvitykseen perustuen arvioimme ulkopuolisten varainhoitajien vastuullisen sijoittamisen tason. Olemme määritelleet minimikriteerit, jotka uusien aktiivisten ulkopuolisten varainhoitajien tulee täyttää. Edellä eritellyt periaatteet ja toimintatavat koskevat myös ulkopuolisten varainhoitajien vaihtoehtoisiin sijoituksiin keskittyviä rahastoja.
Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Petri Venäläinen, Riku Karkkulainen, Tero Pesonen
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
29.04.2020
ISIN
FI4000439971
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
196 Meur
Osuuden arvo (30.09.)
99,52 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (30.09)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Alternative Portfolio A −0,48 % - - - - -
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2016 2017 2018 2019 2020 Vuoden alusta
OP-Alternative Portfolio A - - - - 0,00 % 0,00 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Alternative Portfolio A - - -
Vertailuindeksi - - -

Säätiöiden käyttöön soveltuva vuotuista kassavirtaa maksava tuotto-osuus

Institutionaalisille sijoittaville soveltuva kasvuosuus

Institutionaalisille sijoittaville soveltuva tuotto-osuus

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.