Varho

OP-Alternative Portfolio -erikoissijoitusrahasto

Vaihtoehtoiset sijoitukset yhdestä paketista

Vaihtoehtoiset sijoituskohteet kiinnostavat yhä useampia sijoittajia

Perinteisesti osake- ja korkosijoitukset ovat olleet suosituimpia sijoituskohteita. Nyt niiden rinnalle on noussut myös kolmas omaisuusluokka, joka kiinnostaa yhä useampaa sijoittajaa: vaihtoehtoiset sijoituskohteet eli alternatiivit. Niillä tarkoitetaan perinteisten listattujen osake- ja korkomarkkinoiden ulkopuolisia markkinoita, joihin kuuluvat esimerkiksi kiinteistöt, infrastruktuuri, maa- ja metsätalous sekä listaamattomat osakkeet. 

Instituutiosijoittajat ovat kasvattaneet vaihtoehtoisten sijoitusten osuutta salkuissaan jo vuosia. Nykyään ne ovatkin suurin omaisuusluokka suursijoittajien salkuissa. Syy niiden suosioon löytyy houkuttelevasta tuotto-odotuksesta ja siitä, että tuotot eivät täysin seuraa perinteisten omaisuusluokkien kehitystä. Lisäksi viime vuosien alhainen korkotaso on lisännyt sijoittajien kiinnostusta vaihtoehtoisiin sijoituksiin.

Vaihtoehtoiset sijoitukset tarjoavat perinteisille markkinoille kilpailukykyistä tuotto-odotusta. Ne ovat hyvä lisä salkkuun, kun tavoitellaan tuottoa maltillisella riskitasolla. Kun salkussa on sekä perinteisiä että vaihtoehtoisia sijoituksia, varallisuuden kokonaisarvo heiluu vähemmän kuin se muuten tekisi. 

OP-Alternative Portfolio – kaikki vaihtoehtoiset omaisuusluokat yhdestä rahastosta

OP-Alternative Portfolio tarjoaa pitkäjänteiselle sijoittajalle houkuttavia sijoituskohteita. Rahasto sijoittaa esimerkiksi kiinteistöihin, infrastruktuurihankkeisiin, maa- ja metsätalousmaahan sekä listaamattomiin osakkeisiin. Näiden omaisuusluokkien kautta sijoittajan salkkuun valikoituu tasaista tuottoa ja arvonnousua tarjoavia sijoituskohteita. Näitä ovat esimerkiksi:  

  • liike- ja asuinkiinteistöt
  • aurinkovoimalat ja valokuituverkot
  • viinitilat ja viljelysmaat sekä
  • private equity -sijoitukset.

OP-Alternative Portfolio sijoittaa varansa laajasti kaikkiin vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin ja sijoitukset tehdään tarkasti valikoituihin kansainvälisiin rahastoihin. Rahaston suurimpia omaisuusluokkia ovat esimerkiksi kiinteistöt, infrastruktuuri ja listaamattomat osakkeet. Rahasto tavoittelee normaaleissa markkinaolosuhteissa korkeaa ja perinteisistä omaisuusluokista riippumatonta tuottoa maltillisella riskitasolla. 

Näin ostat rahastoa

Rahastoon voi tehdä merkintöjä neljä kertaa vuodessa ja minimimerkintä on 1000 euroa. Rahaston seuraava merkintäpäivä on 30.9.2021.

Sijoitukset tehdään rahastoihin, jotka ovat luonteeltaan epälikvidejä ja sijoitushorisontti siten pitkä. OP-Alternative Portfolio sopiikin sijoittajalle, joka aikoo lunastaa sijoituksensa rahastosta aikaisintaan 5 vuoden kuluttua.

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
1,0 % 0,9 % 1,0 %

Mikäli sijoitusaika on alle 4 vuotta, peritään lunastuksen yhteydessä 3 prosentin palkkio ja alle 2 vuoden sijoituksista peritään 5 prosentin palkkio. Merkintä- ja lunastuspalkkiot hyvitetään rahastolle. Rahaston arvo lasketaan 4 kertaa vuodessa ja rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita. Rahaston minimimerkintäsumma on 1000 euroa.

Rahaston tuottosidonnainen palkkio on 20,00 % referenssituoton 3kk euribor + 5% ylittävästä tuotosta. Palkkio määräytyy neljännesvuosittain edellisen kahdentoista (12) kuukauden tuottojen perusteella.

Rahaston tuotto 2021 ensimmäisellä kvartaalilla +1,99%

Rahaston tuotto vuoden 2021 ensimmäiseltä kvartaalilta oli +1,99 %. Rahaston tuotto kvartaalilla oli siis jälleen ennakko-odotuksia pa-rempi, johtuen mm. suotuisista markkinaolosuhteista ja talouksien odotetusta avaamisesta koronarajoitusten jälkeen. Tuotot olivat hyväl-lä tasolla erityisesti private equity ja private debt -rahastoissa, sekä kiinteistörahastoissa. Rahastotasolla tuottokärjessä olivat edellisen kvartaalin tapaan hedge-rahasto GoldenTree Select Offshore Fund 10,1 % tuotolla ja Schroder GAIA II Adveq Specialist Private Equity -rahasto 6,4% tuotolla. Lisäksi mainittakoon erikseen Private Equity -luokkaan kuuluvan Blackrock Long Term Private Capital -rahaston tuotto 9,9 %, sekä kiinteistörahasto Curzon Capital Partners 5 Long-Life -rahaston tuotto 6,0 %. Lievästi negatiivisia tuottoja nähtiin kahden hedge -rahaston, Concordia G-10 ja Capstone Vol Offshore osalta, sekä osassa salkun likvideistä korkosijoituksista.

Rahaston kasvu jatkui vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana. Uusia merkintöjä kirjattiin noin 70 miljoonaa euroa ja rahaston koko nousi siten yli 270 miljoonan euron. Rahaston kasvun myötä teimme sekä lisäsijoituksia salkun rahastoihin, että uusia rahastosijoituksia. Li-säsimme salkkuun tammikuussa Capstone Vol Offshore -rahaston, joka tekee sijoituksia volatiliteetti-markkinoilla. Hedge -rahastoissa teimme lisäsijoituksen myös Concordia G10 ja PAG Asia -rahastoihin. Teimme lisäsijoituksia myös useimpiin private equity ja velkarahas-toihin, sekä kiinteistö-, maatalous- ja infrastruktuurirahastoihin. Kvartaalin loppupuolella tehtiin uusi sijoitus maatalousmaahan sijoitta-vaan rahastoon nimeltä Fiera Comox Agriculture. Rahasto sijoittaa maatalousmaahan globaalisti, päämarkkinoiden ollessa USAssa, Ka-nadassa ja Australiassa. Kuten aikaisemminkin, reaaliomaisuusrahastoihin tehdyt sijoitussitoumukset menevät jonoon odottamaan pää-omakutsuja, eli raha sitoutuu kyseisiin rahastoihin näissä tapauksissa viiveellä. Tämän vuoksi rahaston varoista noin 40% on sijoitettuna väliaikaisesti matalan riskin korkorahastoihin. Siinä missä nämä likvidit korkorahastot tuottivat selkeän positiivisesti viime vuoden lopulla, ensimmäinen kvartaali oli näille rahastoille vaikeampi mm. pitkien korkojen nousun myötä ja tuotto jäi tämän kokonaisuuden osalta lähel-le kvartaalin aikana.

Rahaston allokaatiot eri vaihtoehtoisten sijoitusten luokkiin pyritään pitämään suunnilleen samankokoisina rahaston kasvaessa. Salkun rakennusvaiheessa painottuvat private equity, private debt ja hedge-rahastosijoitukset painottuvat, joiden kohdalla rahat saadaan nope-ammin töihin. Infrastruktuuri-, kiinteistö- ja maatalousmaasijoitukset tulevat siis osaksi salkkua viiveellä, siten, että vuoden 2021 kol-mannella kvartaalilla näistä kohteista pitäisi tulla jo merkittävä osa salkun tuotosta. Näin ollen rahaston näkymät säilyvät lupaavina, sillä sijoitusaste nousee vähitellen kohti tavoitetasoa ja siten salkun tuottopotentiaali paranee entisestään.

Petri Venäläinen
salkunhoitaja

OP-Alternative Portfolio on erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin. Sijoitukset tehdään muun muassa reaaliomaisuuteen, kuten kiinteistöihin sekä infrastruktuuriin ja metsä- ja maatalousmaahan. Sijoituskohteena ovat lisäksi pääomasijoitukset, kuten private equity- ja venture capital –rahastot sekä vaihtoehtoiset korkosijoitukset, kuten vakuudelliset tai vakuudettomat lainat yrityksille ja erilaiset hedgerahastostrategiat.

Rahaston sijoitustavoite on normaaleissa markkinaolosuhteissa saavuttaa korkeaa ja perinteisistä omaisuusluokista riippumatonta tuottoa maltillisella riskitasolla. Rahaston sijoituskohteet valitaan siten, että niihin sisältyy mahdollisimman laajasti erilaisia vaihtoehtoisia sijoitusstrategioita.

Sijoitusuniversumi on globaali ja rahaston sijoituskohteet voivat olla noteerattuja eri valuutoissa ja rahasto voi suojata valuuttariskin osittain tai kokonaan. Rahaston luottomäärä pyritään pitämään keskimäärin tasolla 0–50 % rahaston arvosta.  

Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoittaa sellaisiin sijoituskohteisiin, jotka eivät ole mahdollisia sijoitusrahastodirektiivin mukaisille rahastoille.

Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.

OP Varainhoito selvittää aktiivisten ulkopuolisten varainhoitajien vastuullisen sijoittamisen käytännöt ennen sijoituspäätöstä, sekä säännöllisessä seurannassa sijoituksen jälkeen. Vastuullisen sijoittamisen selvitys pitää sisällään vastuullisen sijoittamisen politiikkaan ja lausuntoihin, vastuullisen sijoittamisen resursseihin, toimintatapoihin, poissulkuihin, omistajavaikuttamiseen sekä raportointiin liittyviä näkökulmia. Selvitykseen perustuen arvioimme ulkopuolisten varainhoitajien vastuullisen sijoittamisen tason. Olemme määritelleet minimikriteerit, jotka uusien aktiivisten ulkopuolisten varainhoitajien tulee täyttää. Edellä eritellyt periaatteet ja toimintatavat koskevat myös ulkopuolisten varainhoitajien vaihtoehtoisiin sijoituksiin keskittyviä rahastoja.
Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Petri Venäläinen, Riku Karkkulainen
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
27.08.2020
ISIN
FI4000439971
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
272 Meur
Osuuden arvo (31.03.)
105,90 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (31.03)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Alternative Portfolio A - +1,99 % +6,41 % - - -
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2016 2017 2018 2019 2020 Vuoden alusta
OP-Alternative Portfolio A - - - - +3,83 % +1,99 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Alternative Portfolio A - - -
Vertailuindeksi - - -

Säätiöiden käyttöön soveltuva vuotuista kassavirtaa maksava tuotto-osuus

Institutionaalisille sijoittaville soveltuva kasvuosuus

Institutionaalisille sijoittaville soveltuva tuotto-osuus

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.