Varho

OP-Alternative Portfolio -erikoissijoitusrahasto

Vaihtoehtoiset sijoitukset yhdestä paketista

Vaihtoehtoiset sijoituskohteet kiinnostavat yhä useampia sijoittajia

OP-Alternative Portfolio -erikoissijoitusrahasto tarjoaa pitkäjänteiselle sijoittajalle houkuttelevia vaihtoehtoisia sijoituskohteita. Rahasto sijoittaa esimerkiksi listaamattomiin osakkeisiin, yritysvelkasijoituksiin, infrastruktuuriin ja kiinteistöihin, sekä maatalousmaahan ja hedge-rahastoihin. Näitä ovat esimerkiksi:  

  • liike- ja asuinkiinteistöt
  • aurinkovoimalat ja valokuituverkot
  • viinitilat ja viljelysmaat sekä
  • private equity -sijoitukset.

Näiden omaisuusluokkien kautta sijoittajan salkkuun valikoituu tasaista tuottoa ja arvonnousua tarjoavia sijoituskohteita. OP-Alternative Portfolio -rahasto sijoittaa varansa laajasti kaikkiin vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin ja sijoitukset tehdään tarkasti valikoituihin kansainvälisiin rahastoihin. Rahasto tavoittelee normaaleissa markkinaolosuhteissa korkeaa ja perinteisistä omaisuusluokista riippumatonta tuottoa maltillisella riskitasolla. 

 

OP-Alternative Portfolio – kaikki vaihtoehtoiset omaisuusluokat yhdestä rahastosta

Instituutiosijoittajat ovat kasvattaneet vaihtoehtoisten sijoitusten osuutta salkuissaan jo vuosia. Nykyään ne ovatkin suurin omaisuusluokka suursijoittajien salkuissa. Syy niiden suosioon löytyy houkuttelevasta tuotto-odotuksesta ja siitä, että tuotot eivät täysin seuraa perinteisten omaisuusluokkien kehitystä. 

Näin ostat rahastoa

Rahaston merkinnät ja lunastukset vahvistetaan neljä kertaa vuodessa: 31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12. Ensimmäisen merkinnän minimisumma on 1 000 euroa.

Sijoitukset tehdään rahastoihin, jotka ovat luonteeltaan epälikvidejä ja sijoitushorisontti siten pitkä. OP-Alternative Portfolio -rahasto sopiikin sijoittajalle, joka aikoo lunastaa sijoituksensa rahastosta aikaisintaan 5 vuoden kuluttua.

Reaaliomaisuusrahastojen osto ja myynti Ostotoimeksianto, myyntitoimeksianto

Rahaston osto- ja myyntitoimeksiannot toteutetaan neljä kertaa vuodessa kunkin vuosineljänneksen viimeisenä arkipäivänä.

Tämä tarkoittaa sitä, että voit tehdä osto- ja myyntitoimeksiantoja milloin tahansa, mutta niitä toteutetaan 31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12. Jos kyseinen päivä ei ole arkipäivä, toteutetaan ne edellisenä arkipäivänä. Tämän jälkeen rahaston arvonlaskenta kestää yleensä 20 päivää, jonka jälkeen toteutetut ostot ja myynnit näkyvät salkussasi*.

Rahaston ostaminen

Kun teet ostotoimeksiannon, se toteutetaan saman vuosineljänneksen viimeisenä arkipäivänä sen päivän arvoon. Esimerkiksi jos teet ostotoimeksiannon 31.3. kello 16 mennessä, se toteutetaan 31.3.

Ostotoimeksianto Toteutetaan
1. tammikuuta – 31. maaliskuuta​ 31. maaliskuuta​
1. huhtikuuta – 30. kesäkuuta 30. kesäkuuta
1. heinäkuuta – 30. syyskuuta 30. syyskuuta
1. lokakuuta – 31. joulukuuta 31. joulukuuta

Rahaston myyminen

Kun teet myyntitoimeksiannon, se toteutetaan seuraavan vuosineljänneksen viimeisenä arkipäivänä. Esimerkiksi jos teet myyntitoimeksiannon 31.3. klo 16 mennessä, se toteutetaan 30.6.

*Arvonlaskenta voi kestää pidemmänkin aikaa, mikäli rahaston varoja joudutaan realisoimaan lunastusten maksamiseksi. OP-Alternative Portfolio -rahastossa arvonlaskenta kestää 45 päivää.

Myyntitoimeksianto Toteutetaan
1. tammikuuta – 31. maaliskuuta​ 30. kesäkuuta​
1. huhtikuuta – 30. kesäkuuta 30. syyskuuta
1. heinäkuuta – 30. syyskuuta 31. joulukuuta
1. lokakuuta – 31. joulukuuta 31. maaliskuuta
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
1,0 % 0,9 % 1,0 %

Mikäli sijoitusaika on alle 4 vuotta, peritään lunastuksen yhteydessä 3 prosentin palkkio ja alle 2 vuoden sijoituksista peritään 5 prosentin palkkio. Merkintä- ja lunastuspalkkiot hyvitetään rahastolle. Rahaston arvo lasketaan 4 kertaa vuodessa ja rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita. Rahaston ensimmäisen merkinnän minimisumma on 1000 euroa.

Rahastolta peritään myös tuottosidonnaista hallinnointipalkkiota, joka määräytyy seuraavasti: Rahastoyhtiö saa enintään kaksikymmentä (20) prosenttia siitä määrästä, jolla Rahasto ylittää Referenssituoton (= JPM Cash Index Euro Currency 3 Months -indeksi + 5 %) kehityksen Rahaston tilikauden aikana

Rahaston tuotto 2024 ensimmäisellä kvartaalilla -0,1 %

Rahaston A-osuuden tuotto vuoden ensimmäisellä kvartaalilla oli -0,1 %. Kvartaalin aikana private equity- ja infrastruktuuri -sijoitukset toimivat jälleen kerran erittäin hyvin ja kaikki kohderahastot jatkoivat positiivisella tuottouralla. Hedge-rahastoissa ja private credit -rahastojen tuotoissa oli enemmän hajontaa, mutta näidenkin omaisuuslajien tuotot olivat kvartaalin aikana kokonaisuutena lievästi plussan puolella. Maatalousmaarahastot päätyivät tällä kertaa tuotoissa nollan tuntumaan, mutta kiin-teistösijoituksissa alamäki jatkui valitettavasti edelleen. Kaikki kiinteistörahastot tekivät kvartaalin aikana tappiota, ja tuotot olivat sen verran heikkoja, että ne söivät muiden omaisuusluokkien positiivisen tuloksen kokonaan. Todettakoon, että monissa omaisuusluokissa, ja erityisesti kiinteistöissä kuluvan kvartaalin tuotot perustuvat vielä raportointiviiveiden vuoksi vuoden vaihteen arvostustasoihin. Raportointikauden jälkeen onkin saatu joidenkin kiinteistörahastojen osalta indikaatioita tuottojen kääntymisestä parempaan suuntaan.

Portfoliossa suurimmat painotukset ovat ennallaan, eli luottoriskisijoitukset ja infrastruktuurisijoitukset muodostavat isoim-mat painotukset noin 20 % painolla, seuraavana tulee hedge-rahastot 18 % painolla, sekä listaamattomat osakkeet 17 % pai-nolla ja kiinteistöt noin 14 % painolla. Maatalousmaasijoituksissa on 6 % paino. Rahaston portfoliota muokataan merkittävästi vuoden 2024 aikana. Olemme tehneet lunastuksia Aasiaan sijoittaviin hedge-rahastoihin, makrostrategian hedge-rahastoon, kahteen velkarahastoon, sekä yhteen infrastruktuurirahastoon. Lunastusten toteuttaminen tulee kestämään koko vuoden ajan, ja allokoiminen uusiin kohteisiin tehdään sitä mukaa kun varoja saadaan käyttöön lunastuksista.

Markkinoilla tunnelma on jatkunut alkuvuonna yllättävän positiivisena erityisesti osakemarkkinoilla, eikä sijoittajilla tunnu olevan huolta huomisesta. Luottoriskimarkkinoilla on kuitenkin nähty jonkin verran spreadien levenemistä maaliskuun lopun jälkeen. Markkinoiden odottamat ohjauskorkojen laskut antavat odottaa itseään, ja varsinkin USAssa niiden toteutuminen on jo hyvin epävarmaa. Euroopassa korkoja lasketaan todennäköisesti ensimmäisen kerran kesän aikana, mikä olisi tärkeä sig-naali mm. kiinteistömarkkinoilla, joka kaipaisi kipeästi luottamuksen palatumista. Rahaston salkussa velka- ja infra-sijoitukset jatkavat isoimpina komponentteina ja private equity on nousemassa painotuksena hedge -rahastojen ohi alkuvuoden aikana. Kiinteistösijoitusten näkymät ovat edelleen heikot, joten alipainotamme niitä, ja odotamme markkinan pohjautumista lähiaikoina. Hedge-rahastoissa uskomme olevan hyviä mahdollisuuksia jatkossakin ja panostamme tämän osion uudistamiseen kuluvan vuoden aikana.

Petri Lehtola
salkunhoitaja

OP-Alternative Portfolio on rahasto, jonka aktiivisen sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä hyvä tuotto suhteessa Rahaston ottamiin riskeihin sijoittamalla varat Rahaston sääntöjen mukaisella tavalla. Rahastolla ei ole virallista vertailuindeksiä.

Rahasto on vaihtoehtorahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto joka tarkoittaa, että se voi poiketa muun muassa sijoitustoiminnassaan, luotonotossa ja toimeksiantojen aukiolossa normaalista sijoitusrahastosta.

Rahasto sijoittaa varansa pääosin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Tällaisia ovat esimerkiksi reaaliomaisuus kuten kiinteistöt, infrastruktuuri, sekä metsät ja maatalousmaa, sekä pääomasijoitukset kuten listaamattomat osakkeet ja vakuudelliset tai vakuudettomat lainat yrityksille. Näille kohteille on tyypillistä, että niillä ei ole likvidiä jälkimarkkinaa ja sijoitukset ovat siten luonteeltaan epälikvidejä. Lisäksi rahasto voi sijoittaa muihin vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin, jotka ovat useimmiten myös likvidejä, kuten hedge-rahastot. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla, mutta sijoituksia voidaan tehdä myös suoraan vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin rahaston sääntöjen sallimissa rajoissa. Lisäksi rahasto sijoittaa osan varoistaan likvideihin korkosijoituksiin.

Rahaston tavoitteena on normaaleissa markkinaolosuhteissa saavuttaa korkeaa ja perinteisistä omaisuusluokista riippumatonta tuottoa maltillisella riskitasolla. Rahaston sijoituskohteet valitaan siten, että niihin sisältyy mahdollisimman laajasti erilaisia vaihtoehtoisia sijoitusstrategioita. Sijoitusuniversumi on globaali ja rahasto voi halutessaan suojata valuuttariskin osittain tai kokonaan. Rahaston sijoitussalkun rakentaminen voidaan rahoittaa osittain luotonotolla. Rahastossa voidaan käyttää normaalin salkunhoidon tapaan pääasiassa vakioituja johdannaisia niin osake-, korko- ja valuuttariskin hallinnoinnissa.
 

OP Varainhoito selvittää aktiivisten ulkopuolisten varainhoitajien vastuullisen sijoittamisen käytännöt ennen sijoituspäätöstä, sekä säännöllisessä seurannassa sijoituksen jälkeen. Vastuullisen sijoittamisen selvitys pitää sisällään vastuullisen sijoittamisen politiikkaan ja lausuntoihin, vastuullisen sijoittamisen resursseihin, toimintatapoihin, poissulkuihin, omistajavaikuttamiseen sekä raportointiin liittyviä näkökulmia. Selvitykseen perustuen arvioimme ulkopuolisten varainhoitajien vastuullisen sijoittamisen tason. Olemme määritelleet minimikriteerit, jotka uusien aktiivisten ulkopuolisten varainhoitajien tulee täyttää. Edellä eritellyt periaatteet ja toimintatavat koskevat myös ulkopuolisten varainhoitajien vaihtoehtoisiin sijoituksiin keskittyviä rahastoja.
Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Petri Lehtola, Riku Karkkulainen
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä
Perustamispäivä
27.08.2020
ISIN
FI4000439971
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
591 Meur
Osuuden arvo (28.03.)
114,69 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (28.03)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Alternative Portfolio A - −0,15 % −0,25 % +1,94 % +2,69 % -
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2019 2020 2021 2022 2023 Vuoden alusta
OP-Alternative Portfolio A - +3,83 % +6,31 % +2,19 % +1,83 % −0,15 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Alternative Portfolio A - - -
Vertailuindeksi - - -

Säätiöiden käyttöön soveltuva vuotuista kassavirtaa maksava tuotto-osuus

Institutionaalisille sijoittaville soveltuva kasvuosuus

Institutionaalisille sijoittaville soveltuva tuotto-osuus

OP-Palvelukiinteistöt
OP-Palvelukiinteistöt
Rahasto sijoittaa laajasti opetus-, sosiaali-, liikunta- ja terveystoimen kiinteistöihin. Näitä ovat muun muassa hoivakodit, päiväkodit, koulut, monitoimiareenat ja palveluasunnot.
OP Vuokratuotto
OP-Vuokratuotto
Asuntorahasto omistaa vuokra-asuntoja ja toimitiloja Suomessa. Rahasto harjoittaa lisäksi salkussa olevien asuntojen ja toimitilojen vuokrausta sekä rakennuttamista.
OP-Metsänomistaja
Rahastoon sijoittamalla pääset mukaan metsän mahdollisuuksiin pienemmällä summalla kuin perinteisessä suorassa kaupassa. Metsänhoidosta huolehtivat kokeneet ammattilaiset.
Reaaliomaisuuteen sijoittavat rahastot
Muut reaaliomaisuuteen sijoittavat rahastot
Reaaliomaisuuteen sijoittavien erikoissijoitusrahastojen kautta pääset sijoittamaan asuntoihin, kiinteistöihin ja metsään vaivattomasti ja ilman suurta alkupääomaa. Tutustu! 

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoidosta vastaa OP:n rahastojen rahastoesitteessä yksilöity salkunhoitoyhteisö. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae mahdollisesta tuotosta tulevaisuudessa. Mitä suuremmat rahaston kulut ovat sitä suurempi vaikutus niillä on sijoituksen odotettuun tuottoon. Lisäksi mahdollinen tuotto riippuu verotuksesta, joka puolestaan riippuu kunkin sijoittajan henkilökohtaisesta tilanteesta ja voi muuttua jatkossa. Jos rahastoa markkinoidaan ulkomailla, voi OP-Rahastoyhtiö Oy päättää lopettaa tällaisen markkinoinnin. Tällä sivulla esitetyt tiedot eivät anna täydellistä kuvaa rahaston ominaisuuksista.

Sijoittamista koskevassa päätöksessä on otettava huomioon kaikki rahaston ominaisuudet tai tavoitteet, jotka kuvataan OP:n rahastojen rahastoesitteessä ja muissa rahastoa koskevissa asiakirjoissa. Tutustu ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä rahastojen rahastoesitteeseen ja kunkin rahaston rahastokohtaisilta sivuilta löytyvään avaintietoasiakirjaan ja rahaston sääntöihin. Rahastoesite sekä sijoitusrahastoja koskeva tiivistelmä sijoittajien oikeuksista ovat saatavilla op.fi-palvelusta. Materiaalit ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.