Henkivakuutuksen kuolinkorvaus

Toimintaohjeet:

  • Toimita korvauskäsittelyä varten vakuutetun virkatodistus, joka on annettu kuolinpäivän jälkeen. Jos vakuutuksessa on erikseen turvaa vain tapaturmaisen kuoleman varalta, tarvitaan kuolinsyytodistus.
  • Edunsaajamääräyksessä ilmoitetuista korvauksensaajana olevista henkilöistä tulee toimittaa virkatodistus. Jos edunsaaja on vakuutetun sukulainen, tulee virkatodistuksesta käydä ilmi sukulaisuussuhde. Kun edunsaajamääräys on omaiset, riittää kopio perunkirjoitusta varten hankitusta sukuselvityksestä.
  • Kun edunsaajanmääräys on omaiset, korvauksesta maksetaan puolet avioliitosta jääneelle leskelle ja toinen puoli perintökaaressa tarkoitetuille perillisille.
  • Jos leskeä ei ole, summa jakautuu rintaperillisten kesken tasan. Jos rintaperillisiä ei ole, maksetaan koko summa leskelle. Vanhemmat, sisarukset ja muut sukulaiset tulevat kysymykseen edunsaajamääräyksen omaisina, jos vakuutetulta ei jäänyt puolisoa eikä rintaperillisiä. Edunsaajamääräys on ensisijainen testamenttiin verrattuna.

Toimita korvaushakemus liitteineen osoitteeseen:

OP-Henkivakuutus Oy
Kuolintapauskorvaukset
PL 308
00101 Helsinki

Korvauksen maksaminen

Korvaussumma jaetaan edunsaajamääräyksen mukaisiin osuuksiin, jotka suoritetaan kunkin edunsaajan ilmoittamalle pankkitilille tai haluttaessa valtakirjan mukaisesti.

Edunsaaja voi myös ohjata koko korvaussumman tai osan siitä sijoitusrahastoon tai tehdä sijoitusvakuutussopimuksen. Tietoa rahastosäästämisestä ja sijoitusvakuutuksista saa soittamalla palvelunumeroomme 0303 0303 sekä Internet-sivuiltamme.

Vajaavaltaisen edunsaajan korvaus maksetaan hänen edunvalvojansa ilmoittamalla tavalla. Tieto maksetusta korvauksesta lähetetään holhousviranomaisille.