Mål

Klimat och miljö

SDG

Mål

Mätare

Vi erbjuder våra kunder hållbara finansierings- och placeringsprodukter

Produkturvalet omfattar hållbara finansierings- och placeringsprodukter

 • Mål: Av alla förbindelser består minst 8 miljarder euro av hållbara finansieringsprodukter före slutet av 2025
 • Mål: Andelen hållbara fonder av de totala fondkapitalen 60 % före slutet av 2025

Vi minskar utsläppen i våra
kredit-och placeringsportföljer

OP Företagsbanken har förbundit sig till att dess företagskreditportföljer ska vara klimatneutrala senast 2050. Ett motsvarande mål har ställts också för andelsbankernas företagskrediter. OP Kapitalförvaltning har förbundit sig till att de fonder som företaget förvaltar tillsammans med OP-Fondbolaget ska vara klimatneutrala senast 2050.

 • Mål: Utsläppen i OP Gruppens företagskreditportföljer minskas med 25 % senast 2030 jämfört med 2022
 • Mål: Halvering av OP-fondernas växthusgaser senast 2030 jämfört med 2019
 • Till metoderna hör utöver olika hållbara placerings- och finansieringsprodukter även placeringsbeslut som främjar målen samt aktiv dialog med våra kunder och placeringsobjekt
 • Vi förutsätter att stora företag som är föremål för stora klimatomställningsrisker gör upp företagsvisa planer för minskning av utsläppen senast 2025

Vi främjar cirkulär ekonomi i vår egen och i våra kunders affärsrörelse

Vi främjar digitala betalsätt och byter ut de betalkort vi tillhandhåller mot kort i återvunnen plast 

 • Mål: Under 2026 har 100 % av de betalkort som tillhandahålls av OP bytts ut mot kort i återvunnen plast inom det normala tidsschemat för förnyelse av korten

Vi främjar cirkulär ekonomi som en del av vår affärsrörelse

 • Mål: Vi finansierar objekt i anslutning till cirkulär ekonomi som en del av den hållbara finansieringen och för en aktiv dialog med våra placeringsobjekt. Vi kartlägger åtgärder som främjar cirkulär ekonomi i vår försäkringsrörelse. 

Vi är klimatneutrala senast 2025

I fråga om den egna verksamhetens utsläpp är OP klimatneutral senast 2025

 • Mål: Scope 1 och 2-utsläppen 0

Vi främjar biologisk mångfald och naturens välmående

Vi identifierar konsekvenserna av vår verksamhet för den biologiska mångfalden och arbetar för att minska förlusten av biologisk mångfald

 • Mål: I fråga om biodiversiteten gör vi en utredning 2022 och upprättar en åtgärdsplan 2023

Vi främjar en mer hållbar utveckling i det finländska lantbruket i fråga om både lönsamhet och miljö

 • Mål: Vi utvecklar kompetensen hos de experter som arbetar med lantbrukskunder och hos lantbrukarna genom att bygga upp ett utbildningssamarbete med våra partner. Åtgärderna körs igång 2023

 

Människor och samhälle

SDG

Mål

Mätare

Vi stärker vår rättvisa, inkluderande och diskrimineringsfria kultur

Vi stärker mångfalden i affärsrörelsernas kompetensbas

 • Mål: Könsrepresentationen i ledningsuppdrag minst 40 % senast 2025
 • Mål: Personalens upplevelse av ledningens engagemang för att främja mångfald, delaktighet och likabehandling, personalundersökningen 2025: > 4,0

Rekryteringar och karriärövergångar upplevs rättvisa och sporrar till fortlöpande utveckling

 • Mål: Personalens upplevelse av mångfald och likabehandling vid karriärövergångar och rekryteringar, personalundersökningen 2025: > 4,0
 • Mål: Utvecklingstrenden för feedback från sökande

Vi främjar välfärden i våra lokalsamhällen

Vi ökar välbefinnandet och framtidstron bland barn och unga samt stöder sysselsättningen av unga

 • Mål: Antalet barn och unga som nås via hobbyverksamhet som stöds av OP, 200 000/år
 • Mål: Antalet sommarjobb för unga med stöd av OP, 2 000/år

Vi erbjuder stöd för hanteringen av den egna ekonomin och främjar ekonomikunskaperna

Vi främjar ekonomikunskaper för att alla ska ha lika möjligheter att ta hand om sin ekonomi

 • Mål: Antalet barn och unga som nås via andelsbankernas och samarbetspartners ekonomikunskapsprojekt, 70 000/år

Vi hjälper våra kunder som behöver särskilt stöd med skötseln av ekonomin

Vi hjälper våra kunder som behöver särskilt stöd så att de kan sköta sina bank- och försäkringsärenden självständigt, enkelt och på flera sätt samt främjar de digitala färdigheterna hos våra kunder

 • Mål: Antalet kunder som nås via handledningen i digitala färdigheter, 20 000/år

Vi identifierar konsekvenserna av vår verksamhet för de mänskliga rättigheterna

Vi utför en självbedömning av konsekvenserna av vår verksamhet för de mänskliga rättigheterna och upprättar utifrån den en policy för mänskliga rättigheter för att utveckla vår verksamhet

 • Mål: Vi skapar en policy för mänskliga rättigheter och upprättar på basis av självbedömningen en åtgärdsplan för de väsentligaste konsekvenserna före slutet av 2023

 

God förvaltningssed

SDG

Mål

Mätare

Vi integrerar hållbarheten i all vår affärsrörelse och risktagning

Vi instruerar våra kunder att förbereda sig för och anpassa sig till olika effekter av klimatförändringen och riskerna i anslutning till dem. Vi följer upp utvecklingen i regleringen om hållbar finansiering och EU:s taxonomi, eftersom de förändrar vår omvärld och förutsättningarna för framgång.

 • Mål: Vi bedömer genom scenarioarbete effekterna av klimat- och miljöförändringarna på våra kunders och OP Gruppens framgång
 • Mål: Vår hållbarhetsrapportering är tillförlitlig och begriplig
 • Mål: Vi uppfyller till fullo myndigheternas krav gällande penningtvätt och sanktioner
 • Mål: Vi fogar ESG-faktorer till OP Gruppens riskrapportering före slutet av 2023

Vi utnyttjar data och artificiell intelligens på ett ansvarsfullt sätt

Vi offentliggör årligen information om ansvarsfull användning kunskapskapital i OP Gruppen

Vi förutsätter att våra partner förbinder sig till hållbarhetskriterierna enligt vår uppförandekod för leverantörer

Vi ökar antalet leverantörer som förbundit sig till hållbarhetskriterierna enligt vår Supplier Code of Conduct

 • Mål: 100 % av avtalsleverantörerna i OP:s upphandlingskedjor har förbundit sig till hållbarhetskriterierna enligt vår Supplier Code of Conduct senast 2025

Vi ökar mångfalden i våra förvaltningsorgan

I förvaltningsråden och styrelserna vid OP Gruppens andelsbanker och centralinstitut säkerställs en mångfald som stöder OP Gruppens framgång.  

 • Mål: Könens representation i andelsbankernas och centralinstitutets förvaltningsråd och styrelser är minst 40 % på gruppnivå senast 2025

Vi utvecklar hållbarhetskompetensen hos vår personal

Vi utvecklar hållbarhetskompetensen hos vår förvaltning och personal genom att erbjuda ESG-utbildning

 • Mål: Vi utökar utbildningsutbudet för olika målgrupper
 • Mål: OP Gruppens anställda genomgår utbildningen i anslutning till hållbarhetsprogrammet under 2023