Ytterligare information om ägarkundskapet

Ägarkundskap och medlemsinsats

Anslutningen som ägarkund beror på din nuvarande kundrelation och dina eventuella koder.

 • Om du är kund hos andelsbanken och har OP-koder kan du bli ägarkund genom att logga in i tjänsten op.fi. Bli ägarkund
 • Om du är kund hos andelsbanken, men inte har OP-koder, ska du börja med att boka tid för ett möte Boka tid
 • Om du inte är kund hos andelsbanken, men du har en annan banks koder och du är intresserad av att bli kund hos oss, kan du bli kund på nätet Bli kund hos oss enkelt på nätet

Medlemsinsatsen

Då du blir ägarkund betalar du en medlemsinsats, som är en engångsplacering – inga andra avgifter tas ut. I de flesta bankerna är medlemsinsatsen 100 euro. Du ser storleken på medlemsinsatsen i ägarkundsansökan och din andelsbank.

Om du någon gång beslutar dig för att avstå från ditt ägarkundskap, återbetalas medlemsinsatsen i sin helhet. Medlemsinsatsen återbetalas inom ett år från slutet av den räkenskapsperiod då ägarkundskapet upphörde.

Andelsbanken har dock enligt reglerna rätt att vägra att återbetala medlemsinsatsen. Andelsbankens regler finns till påseende på bankens webbplats op.fi och på huvudkontoret.

Vem kan bli ägarkund?

Personer, sammanslutningar eller stiftelser som anlitar OP Gruppens tjänster kan ansluta sig som ägarkunder oberoende av nationalitet.

Barn som ägarkund

Ett barn kan ansluta sig som ägarkund. Om båda föräldrarna är barnets vårdnadshavare, ska föräldrarna tillsammans underteckna ägarkundsansökan för sitt minderåriga barn. Samtidigt ger föräldrarna sitt samtycke till att barnet börjar samla OP-bonus.

Om medlemsinsatsen betalas med pengar som barnet har förtjänat för eget arbete, har barnet rätt att själv underteckna medlemsansökan och betala medlemsinsatsen.

Ägarkunden avgår själv

En ägarkund har när som helst rätt att avgå ur andelsbanken genom att skriftligt anmäla det till sin andelsbank. Ägarkundskapet upphör den dag då andelsbanken har mottagit avgångsanmälan.

Ägarkunden avlider

Ägarkundskapet upphör då en ägarkund avlider. Dödsboet kan vid avvittringen eller arvskiftet överföra den avlidnas ägarkundskap vanligen till änkan eller en arvinge.

OP-bonus används för avgifter för ägarkundens personliga ärenden. OP-bonus används inte för produkter eller tjänster i anslutning till privatkunders näringsverksamhet och lantbruk.

OP-bonus används automatiskt för alla av OP fastställda användningsobjekt såsom bankens serviceavgifter, OP Hems fastighetsförmedlingsprovisioner och arvoden för juridiska tjänster.

Bankens serviceavgifter

 • dagliga banktjänster (brukskonto, OP:s digitala tjänster, OP:s betalkort)
 • serviceavgifter för automatisk debitering av lån
 • förvaringsprovisioner för inhemska och utländska värdeandelar och värdepapper
 • månadsavgifterna för marknadsinformationstjänstens placeringsanalys samt kurs- och nyhetspaket
 • förvaringsprovisioner för OP-pensionsbesparing
 • provisioner för bankfack och dokumentförvar
 • års- och månadsavgifter för kreditgaranti
 • serviceavgifter för utlandsbetalningar via nätet
 • teckningsprovisioner för indexlån
 • kapitalförvaltningsprovision, skötselkostnader och uttagsprovisioner för OP Privates individuella fondförsäkring
 • kapitalförvaltnings provisioner
 • expeditionsavgifter för lån

Försäkringspremier

OP-bonus används för försäkringar för hemmet och familjen, dvs. för premier för Måttskyddet. Sådana är till exempel:

 • personförsäkringar, bl.a. hälso- och utkomstförsäkringar
 • hemförsäkringar, brand-, inbrotts-, läckage-, värdeföremåls-, båt-, sällskapsdjurs- och hästförsäkringar
 • ansvars- och rättsskyddsförsäkringar
 • skogs- och skogsbrandförsäkringar
 • fortlöpande resenärs-, resgods-, reseansvars- och rättsskyddsförsäkringar

OP-bonus används för försäkringspremier för fordon, dvs. för Bilskyddet. Sådana är till exempel:

 • trafikförsäkringar
 • ett Krisskydd som komplettering till trafikförsäkringen
 • Super-, Hel-, Lätt- och Delkasko

Försäkringspremierna debiteras ditt bonuskonto antingen helt eller delvis beroende på hur mycket OP-bonus det finns. OP-bonus för försäkringspremier debiteras alltid det bonuskonto där det finns mest bonus. Kunden kan inte själv välja för vilken försäkring OP-bonus används. På bonuskontot lämnas alltid minst 10 euro för betalningen av bankens serviceavgifter. OP-bonus används för försäkringspremier om försäkringstagaren och betalaren är samma person.

Användningen av bonus för försäkringspremier syns på ditt bonuskonto så fort din faktura har genererats i faktureringssystemet. På grund av informationsskyldigheten i lagen om försäkringsavtal sänds försäkringsräkningarna till kunderna senast en (1) månad före förfallodagen. Bonus används alltså redan innan räkningen sänds för att det belopp som eventuellt betalas i pengar ska bli korrekt på din räkning.

OP-bonus som samlats används för familjehelhetsägarens försäkringspremier. OP-bonus används automatiskt också för skötseln av ärenden hos de delaktiga i en familjehelhet om de delaktiga är ägarkunder. OP-bonus används för försäkringspremier om försäkringstagaren och betalaren är samma person.

Läs mer om familjehelheten i avsnittet “Hela familjens OP-bonus”.

OP Hemmets provisioner

OP-bonus används automatiskt för OP Hems fastighetsförmedlingsprovisioner antingen helt eller delvis, beroende på hur mycket bonus det finns att använda.

OP-bonus används för t.ex.:

 • förmedlingsprovisionen
 • värderingsarvodet
 • uppdragsarvodet för en bostad som ska hyras
 • arvodet för köpebrev som upprättas av OP Hemmet.

Arvoden för juridiska tjänster

OP-bonus används för t.ex.:

 • bouppteckningar
 • arvskiften
 • avvittringar
 • testamenten
 • intressebevakningsfullmakter
 • äktenskapsförord
 • gåvobrev

OP-bonus används för betalningen av de serviceavgifter, provisioner, försäkringspremier och andra separat fastställda användningsobjekt som bestäms av OP Gruppen.

OP-bonus används automatiskt för serviceavgifter i den andelsbank där du är ägarkund. Dessutom används OP-bonus för betalningen av försäkringsräkningar.

OP-bonus används i den ordning den samlats börjande från den äldsta. Oanvänd bonus föråldras fem (5) år efter att den samlats.

Den nya koefficienten för OP-bonus 2024 är 0,0035 (2022 koefficienten var 0,0025 och 2023 koefficienten var 0,00325).

Det OP-bonusbelopp som samlats beräknas genom att multiplicera dina årliga ärenden med 0,0035. Till exempel ger ärenden på 100 000 euro dig OP-bonus till ett värde av cirka 29 euro per månad, alltså cirka 350 euro per år.

OP-bonus samlas för dina ärenden i den andelsbank vars ägarkund du är. Det samlas OP-bonus utan övre gräns.

De ärenden som utgör grunden för bonus kalkyleras på personplanet. Till exempel ett lån där en annan person utöver dig är delaktig, ger bonus till er båda enligt varderas andel av lånet. Om ett par alltså vill samla OP-bonus för hela sitt bolån, lönar det sig att båda är ägarkunder.

OP-bonus samlas för

Pengar på konton för sparande

OP-bonus räknas på det månatliga medelsaldot för medel som finns till exempel på räntekonton och BSP-konton.

Lån

OP-bonus beräknas på lånens månatliga medelsaldo. Till medelsaldot räknas till exempel bo- och studielån.

Återbetalningsskydd för kredit

Det samlas OP-bonus för premien för återbetalningsskydd för kredit förutsatt att försäkringspremien läggs till lånekapitalet och betalas på en gång för hela försäkringsperioden.

Placeringar i t.ex.

 • Placeringsfonder
 • Fondanknutna OP-fondförsäkringar
 • Fondanknutna OP-pensionsförsäkringar (som tecknats fr.o.m. 25.5.2011)

OP-bonus räknas på det månatliga medeltalet av OP Placeringsfondernas dagliga marknadsvärde. OP-fondförsäkringarna och OP-pensionsförsäkringarna räknas med i volymen av ärenden enligt deras värde vid slutet av månaden. För pensionsförsäkringar samlas det OP-bonus också under pensionstiden. Det samlas inte OP-bonus för sparförsäkringar eller pensionsförsäkringar med ränteavkastning.

Skadeförsäkringar

OP-bonus samlas för premier för försäkringar för hemmet, familjen och fordon. OP-bonus samlas för betalda Bilförsäkrings- och Måttskyddsräkningar för de månader då försäkringspremien har betalats. OP-bonus samlas också för den del du betalat med OP-bonus. OP-bonus samlas till försäkringens betalare, som har meddelats Pohjola Försäkring.

Andelskapital

OP-bonus samlas inte för andelsbankens medlemsandel, alltså för den medlemsinsats som du betalat. Avkastningsandelarna ger inte heller OP-bonus.

Från och med 1.11.2020 samlas OP-bonus inte längre för:
 • insättningar på brukskonton
 • konsumentkrediter utan säkerhet (Flexkredit, Specialkredit, Kontokredit, Engångskredit)
 • OP:s avbetalningsfinansiering
 • inköp som betalats med OP-Visa Credit-funktionen, OP-Visa- och OP Duo-kortens kreditsaldo med ränta

En familjehelhet kan bildas av personer som bor i samma hushåll och är ägarkunder i samma andelsbank. Bonus som samlats tillsammans används till bankserviceavgifter och försäkringspremier för alla som hör till familjehelheten.

Ägare och delaktiga i familjehelheten

En person anges som ägare av familjehelheten och OP-bonus för alla i familjehelheten samlas på ägarens bonuskonto. De övriga personerna är delaktiga i familjehelheten.

I OP-mobilen och i tjänsten op.fi ser familjehelhetens ägare hur mycket bonus de delaktiga har samlat och vad den har använts till. Familjehelhetens ägare kan också ge en delaktig tillstånd att se bonusuppgifterna. Det här är dock tills vidare möjligt endast i familjehelheter med två myndiga familjemedlemmar.

Hur en familjehelhet bildas eller en delaktig fogas till en familjehelhet

För att bilda en familjehelhet behövs ett skriftligt samtycke av alla personer ingår i helheten. Om du vill bilda en familjehelhet eller lägga till en delaktig i en befintlig familjehelhet, kan du ringa OP:s kundtjänst eller skicka ett meddelande till oss via OP:s digitala tjänster.

När två myndiga personer bildar en familjehelhet ska de på förhand besluta vem som är ägare av familjehelheten och vem som är delaktig. En minderårig kan vara delaktig i en familjehelhet, men inte ägare.

OP-bonus används till ägares och delaktigas avgifter och premier

Familjehelhetens OP-bonus används till bankserviceavgifter och försäkringspremier för alla som hör till helheten. Bonus används först till bonuskontohavarens serviceavgifter och därefter till serviceavgifter för delaktiga i familjehelheten. Bonus används även till försäkringspremier om försäkringstagaren och betalaren är samma person.

Minderåriga i familjehelheten

Också en minderårig kan anslutas till en familjehelhet. OP-bonus som hen samlar betalas in på bonuskontot för familjehelhetens ägare. När man vill ansluta ett barn till en familjehelhet behövs båda vårdnadshavarnas samtycke.

Den som har fyllt 18 år tas bort från familjehelheten

En minderårig delaktig tas automatiskt bort från familjehelheten när hen blir myndig. Om hen vill fortsätta att höra till familjehelheten, måste hen ge sitt skriftliga samtycke till det i banken.

Då en person som fyller 18 år är ägarkund öppnas automatiskt ett eget bonuskonto för personen om personen tas bort från en förälders familjehelhet.

Hur en familjehelhet upplöses

Om familjehelheten upplöses eller någon av de delaktiga lämnar helheten, behåller familjehelhetens ägare hela det samlade OP-bonusbeloppet. OP-bonus som samlats tillsammans delas inte mellan de delaktiga i familjehelheten.

OP-bonus används automatiskt, börjande från de äldsta, för alla de användningsobjekt som OP fastställt så länge bonus är i kraft. Oanvänd bonus föråldras fem (5) år efter att den samlats.

Då ägarkundskapet upphör är OP-bonus som samlats fram till det i kraft under uppsägningsåret och de följande två åren, och den används automatiskt för bankserviceavgifter och försäkringspremier.

OP-bonus används för ett dödsbos serviceavgifter. Ett dödsbo samlar ändå inte ny OP-bonus och OP-bonus som samlats tidigare kan inte överföras till en delaktig i en familjehelhet eller till en dödsbodelägare.

Läs bonusreglerna.

OP-bonus samlas för ägarkunder vars ärenden i OP Gruppen berättigar till bonus.

Privatkunderna samlar OP-bonus för sina personliga bank-, kapitalförvaltnings- och försäkringsärenden.

De ärenden som utgör grunden för bonus kalkyleras på personplanet. Till exempel ett lån där en annan person utöver dig är delaktig, ger bonus till er båda enligt varderas andel av lånet.

För försäkringspremier samlas det OP-bonus för den som betalar försäkringen och har meddelats försäkringsbolaget.

Makens och minderåriga barns ärenden kan räknas med bland de ärenden som ger OP-bonus, då en familjehelhet har bildats av familjemedlemmarna och alla delaktiga som hör till helheten är ägarkunder.

Läs mer om familjehelheten i avsnittet “Hela familjens OP-bonus”.

OP-bonus samlas på ditt bonuskonto

OP-bonus samlas månatligen på bonuskontot i den andelsbank där du är ägarkund.

Den bonus som samlats på basis av föregående månads ärenden syns på bonuskontot i början av följande månad. Du ser bonuskontots saldo och transaktioner i OP-mobilen och tjänsten op.fi. Bland transaktionerna på bonuskontot ser du hur mycket bonus du har fått och hur mycket bonus som har använts till bankserviceavgifter och försäkringspremier.

När samlas inte OP-bonus?

När du blir ägarkund, ger du ditt samtycke till att det börjar samlas OP-bonus genast då du har ärenden som berättigar till OP-bonus. Om du vill, kan du vägra ta emot OP-bonus. En vägran görs alltid skriftligt på kontoret eller med en fullmakt i tjänsten op.fi.

OP-bonus samlas inte för en person om personen själv eller en delaktig i personens familjehelhet har oreglerade krediter eller krediter under indrivning, omfattas av skuldsanering eller har missbrukat sitt kundförhållande.

Skattebehandlingen av OP-bonus beror på vid varje tidpunkt gällande lagstiftning, rättspraxis och Skattestyrelsens ställningstaganden.

Det är skattefritt att använda OP-bonus för bank-och försäkringstjänster då bonus används för bank- och försäkringstjänster fastställda och valda av OP Gruppen samt för gruppens andra serviceavgifter och då kunden inte har rätt att välja användningsobjekt för sin bonus.

OP-bonus som hänför sig till näringsverksamhet och till jord- och skogsbruk

Bara andelsbankernas ägarkunder som är privatkunder och sköter ärenden som privatkunder kan samla OP-bonus. Om tjänsterna och produkterna är i företagets namn (FO-nummer) samlas OP-bonus inte alls.

Läs mer

Skatteavdrag

Den andel av tjänster, provisioner eller försäkringar som betalats med OP-bonus kan inte dras av i beskattningen.