Lapsiperhe kahvilassa

Tillväxträntekonto

Konto för flexibelt sparande

Ett tillväxträntekonto passar bra för hushållets besparingar som du inte har planerat någon aktiv användning för. När du öppnat kontot kan du spara regelbundet och göra engångsinsättningar. Du kan börja spara redan med ett litet belopp.

 • Kontot passar dig som sätter värde på stabilt och säkert förvar och som vill att medlen vid behov är lätt disponibla.
 • För besparingarna på kontot betalas ränta enligt tre olika räntesteg. Du kan uppnå ett nytt räntesteg och kontots ränta kan stiga genom att öka besparingarnas belopp.
 • Till kontot hör fyra avgiftsfria uttag per år och tillgångarna på kontot omfattas av en insättningsgaranti.
 • När du är ägarkund i andelsbanken samlar du OP-bonus för dina besparingar.
 • Den maximala insättningen på kontot är 300 000 euro.
Insättningsränta Bestämning, betalning och beskattning av räntan
Tillväxträntekontot har tre räntesteg. På besparingarna betalas ränta enligt den summa som satts in på kontot och det räntesteg som uppnåtts utgående från den. Ju större insättningsbeloppet är, desto högre kan insättningsräntan vara. 
 
Kontots räntesteg
 
På det första räntesteget är räntan fast, och på de övriga stegen är räntan bunden till referensräntan 3 mån. euribor, från vilken en fast marginal dras av. Räntan på kontot är alltid minst 0,20 % och högst 6,00 %. Du ser kontoräntan när du öppnar ett konto.
 
 • På en insättning under 10 000 euro beräknas räntan enligt det första räntesteget. Räntan på det första räntesteget är fast 0,20 procent.
 • På en insättning på 10 000–49 999 euro beräknas räntan enligt det andra räntesteget. På det andra räntesteget är räntan 3 mån. euribor minus en marginal på 0,90 procent.
 • På en insättning på 50 000–300 000 euro beräknas räntan enligt det tredje räntesteget. På det tredje räntesteget är räntan 3 mån. euribor minus en marginal på 0,50 procent.
Räntesteg Insättningsbelopp Insättningsränta
Räntesteg 1 0–9 999 euro Fast 0,20 %
Räntesteg 2 10 000–49 999 euro 3 mån. euribor minus marginalen 0,90 %
Räntesteg 3 50 000–300 000 euro 3 mån. euribor minus marginalen 0,50 %

Namnet på euriborräntan anger den tid under vilken räntan på lånet hålls oförändrad. Räntan på ett tillväxträntekonto som bundits till 3 mån. euribor justeras med 3 månaders mellanrum från kontoöppningsdagen. Du kan kontrollera euriborräntorna i realtid på Finlands Banks webbplats. Referensräntan på tillväxträntekontot bestäms enligt räntenoteringen på justeringsdagen och räntan minskas med en marginal.

Kontrollera euriborräntorna i realtid

Beräkning och bestämning av insättningsräntan

Räntan betalas på hela insättningen enligt räntesatsen på det räntesteg som nåtts. Räntan betalas på kontot i början av följande kalenderår.

Räntan på kontot beräknas separat på varje dags saldo.

Beskattning

I samband med räntebetalningen tas det ut källskatt på räntan. Insättningen och räntan behöver inte uppges i beskattningen.

Exempel 1: Första räntesteget

På tillväxträntekontot har 5 000 euro satts in. Räntan beräknas enligt det första steget. Räntan på det första steget är fast 0,20 %.

Exempel 2: Andra räntesteget

På tillväxträntekontot har 15 000 euro satts in. Räntan beräknas enligt det andra steget. Om referensräntan 3 mån. euribor är till exempel 2,50 %, avdras från den en marginal på 0,90 % och räntan blir då 1,60 %. Räntan justeras med tre månaders mellanrum från kontoöppningsdagen.

Exempel 3: Tredje räntesteget

På tillväxträntekontot har 150 000 euro satts in. Räntan beräknas enligt det tredje steget. Om referensräntan 3 mån. euribor är till exempel 2,50 %, avdras från den en marginal på 0,50 % och räntan blir då 2,00 %. Räntan justeras med tre månaders mellanrum från kontoöppningsdagen.

Exempel 4: Kontots minimi- och maximiränta

Kontots ränta är alltid minst 0,20 % och högst 6,00 % vilket betyder att räntan hålls mellan de här värdena. Om räntan på kontot efter marginalminskningen skulle vara 0,00 %, betalas ändå 0,20 % ränta på kontot.

Banken har rätt att ändra avtalet, villkoren för det och tariffen. Banken informerar om ändringar i enlighet med villkoren. Du hittar villkoren för kontot under “Kontovillkor”.

Du kommer väl ihåg att du som ägarkund i andelsbanken samlar OP-bonus för medlen på Tillväxträntekontot.

 • På ett tillväxträntekonto kan du spara regelbundet och göra engångsinsättningar.
 • Du kan ta ut pengar eller girera pengar till ett annat konto från tillväxträntekontot avgiftsfritt fyra gånger per år. För avgiftsbelagda uttag debiteras avgifter enligt bankens servicetariff som gäller vid respektive tidpunkt.
 • Du kan enkelt följa transaktionerna på tillväxträntekontot och göra gireringar i OP-mobilen och tjänsten op.fi.
 • Till tillväxträntekontot kan inte anslutas till exempel ett kort. Banken kan också avtala om andra uttags- eller användningsbegränsningar.

Pengarna på tillväxträntekontot skyddas av insättningsgarantin. Insättningsgarantin ersätter högst 100 000 euro av insättarens insättningar i en och samma inlåningsbank. De banker som hör till OP Gruppen betraktas som en enda bank när det gäller insättningsgarantin.

Insättningsgarantin skyddar insättarens medel på kontot, om inlåningsbanken skulle bli insolvent. Om inlåningsbanken har försatts i konkurs eller om den har bestående betalningssvårigheter, betalar Verket för finansiell stabilitet ersättningar till bankens insättare ur insättningsgarantifondens medel.

Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-Bonus för:

 • Pengar på konton för sparande

 • Bolån, studielån och banklån med säkerhet

 • Fonder och fondanknutna försäkringar

 • Betalda premier för till exempel hem- och fordonsförsäkring eller fortlöpande reseförsäkring

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.


Kontot beviljas av andelsbanken.