Internationella sanktioner

Vad är internationella sanktioner? Hur inverkar sanktioner på mina bankärenden?

Vad är sanktioner?

Internationella sanktioner kan begränsa det ekonomiska eller kommersiella samarbetet eller påverka till exempel kommunikationsförbindelser eller diplomatiska förbindelser. Sanktionerna kan riktas mot exempelvis vissa personer, organisationer eller stater. Målet är att påverka verksamhet som anses hota den internationell freden och säkerheten. Det kan handla om till exempel spridning av massförstörelsevapen, internationell terrorism eller omfattande kränkning av de mänskliga rättigheterna. 

Urvalet av sanktionsmetoder omfattar bland annat import- och exportrestriktioner, finansiella sanktioner och reserestriktioner. Bankverksamheten påverkas av framför allt export- och importrestriktioner samt finansiella sanktioner. Sanktionerna baserar sig på internationell lagstiftning eller på den nationella lagstiftningen i den stat som påför sanktioner. Banker kan inte själva påföra sanktioner eller inverka på dem.

Hur inverkar sanktioner på mina bankärenden?

Enligt lagen måste bankerna ha tillräckliga uppgifter om sina kunder och deras verksamhet. Dessutom är vi skyldiga att följa upp betalningar för att säkerställa att vi inte förmedlar betalningar som står i strid med den lagstiftning som är förpliktande för oss eller med myndigheternas anvisningar eller våra riktlinjer för riskhanteringen. 

Vi jämför betalnings- och kunduppgifterna med de uppgifter som getts om internationella sanktioner. Vid behov ber vi om närmare information av våra kunder. På detta sätt säkerställer vi att vi följer regelverket och uppfyller de skyldigheter som ålagts av myndigheterna, och kan vid behov vidta de åtgärder som dessa kräver. 

Kontrollerna i samband med hanteringen av sanktionsrisker kan ibland orsaka fördröjningar i en del av betalningarna. Vi gör vårt bästa för att undvika onödiga dröjsmål. 

Banken har sänt mig en förfrågan som anknyter till sanktioner. Betyder det att jag själv finns på en sanktionslista eller har brutit mot sanktionerna?

Vi ber vid behov om närmare information av alla våra kunder för att säkerställa att vi inte förmedlar betalningar som står i strid med den lagstiftning som är förpliktande för oss eller med myndigheternas anvisningar eller våra riktlinjer för riskhanteringen.

Det att vi ber om närmare information i samband med en transaktion eller kundrelation betyder inte i sig att du är upptagen på en sanktionslista eller har brutit mot sanktioner.

Är jag tvungen att svara på frågorna?

Även om en del av frågorna först kan verka förbryllande, är de helt vanliga frågor i anknytning till bankärenden. Vi ber endast om sådana uppgifter som vi är skyldiga att utreda i samband med behandlingen av en betalning, en annan transaktion eller ett annat ärende. Det är möjligt att vi inte alls kan behandla din betalning, om vi inte får de uppgifter vi begärt.

Måste jag själv känna till de bestämmelser som gäller sanktioner, eller sköter banken allt för min räkning?

Varje kund ansvarar för att ta reda på vilka tillstånd, sanktioner och andra restriktioner som gäller för hen och för att iaktta dem.

Tyvärr kan vi inte ge anvisningar till våra kunder om hur sanktioner ska följas, bedöma hur sanktioner inverkar på transaktioner eller kontrollera sanktionslistor för våra kunders räkning.

Hur behandlas de uppgifter jag lämnar och för vilka ändamål används de?

Vi behandlar alla dina uppgifter konfidentiellt.

Observera att vi aldrig frågar efter din personbeteckning eller dina nätbankskoder, dina kortuppgifter eller lösenord per e-post eller telefon. Lämna inte ut dina koder till andra, inte ens till familjemedlemmar.