Sparande och placering

Vanliga frågor

Kan en minderårig spara och placera?

En 15-17 årig ungdom kan spara och placera självständigt i OP-mobilen med vårdnadshavares samtycke. Då samtycke getts ser en bemyndigad minderårig alla besparingar och placeringar som är i hens namn och kan genomföra ändringar. Observera att bemyndigandet inte gäller för eventuella försäkringsbesparingar.

Den unga kan köpa och sälja fonder och placera i aktier via värdeandelskonto. En minderårig kan inte köpa investeringsprodukter som definieras som invecklade eller investeringsprodukter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Investeringsprodukter som definieras som invecklade är till exempel invecklade placerings- och ETF-fonder, strukturerade investeringsprodukter, warranter och certifikat.

Läs mer och bemyndiga ungdomen att spara och placera här

Var finns priserna för sparande och placering?

Alla priser för sparande och placering finns i placeringstariffen.

Till placeringstariffen

 

Hur börjar jag placera i aktier?

För att komma igång behöver du OP:s koder och konto. För aktieplaceringar ska du öppna ett värdeandelskonto eller ett aktiesparkonto. Samtidigt väljer du ett lämpligt tjänstekoncept för aktieplacering. Därefter kan du börja placera i aktier i OP-mobilen och tjänsten op.fi.

Läs mer om att börja placera i aktier

 

Hur lämnar jag en aktieorder?

Du kan lämna aktieorder i OP-mobilen och i tjänsten op.fi.

Läs om mer om hur du lämnar aktieorder i tjänsten op.fi

Lönar det sig att teckna aktier på värdeandelskontot eller aktiesparkontot?

Svaret på den här frågan beror på din placeringsstrategi, det vill säga hur lång din placeringstid är, i hurdana placeringsobjekt du vill placera och vilka dina placeringsmål är. Ofta är en kombination av ett aktiesparkonto och ett värdeandelskonto den bästa lösningen om du vill dra nytta av båda kontonas fördelar.

Läs mer om skillnaderna mellan aktiesparkontot och värdeandelskontot

 

Hur kan jag överföra mitt värdeandelskonto till OP?

Här kan du överföra hela värdeandelskontot

Observera att det vid överföringen av ett värdeandelskonto lönar sig att vara beredd på ett avbrott på 5 vardagar i handeln med aktier.

Hur beskattas utdelningar?

Beskattningen av utdelningar beror på kapitalinkomsternas storlek och om du har placerat via ett aktiesparkonto eller ett värdeandelskonto.

  • Skattesatsen på aktiesparkontot är beroende på kapitalinkomsten 30 % eller 34 %
  • Skattesatsen på värdeandelskontot är beroende på kapitalinkomsten 25,5 % eller 28,9 %

Utdelningarna på ett aktiesparkonto beskattas först när medel tas ut från aktiesparkontot. Utdelningarna på ett värdeandelskonto beskattas årligen.

Hur kan jag börja placera eller spara i en fond?

Du kan börja enkelt i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi genom att göra en engångsplacering eller genom att börja spara månatligen. Du kan ändra ditt sparbelopp, hålla paus i sparandet, byta fond eller sälja ditt fondinnehav. Normalt får du pengarna på ditt konto på 1–2 bankdagar. 

Läs om olika fondalternativ och välj önskad fond med knappen “Köp”. Om du vill diskutera olika alternativ, kan du göra det i vår chatt eller ringa vår kundtjänst OP 0100 0500 (mån.–fre. kl. 8–16, msa/lna). Du kan också boka tid för ett möte. 

Före du börjar behöver du ett OP Avtal om sparande och placering. Du kan godkänna avtalet då du tecknar fondandelar.

Boka tid för ett möte

Läs om fonderna

Hur börjar jag spara månatligen i en fond?

Det går enkelt att börja månadsspara i OP-mobilen och i tjänsten op.fi.

Läs mer om hur du börjar spara månatligen

 

Hur börjar jag spara vid sidan av bolånet?

Bolån amorteras ofta under många års tid. Därför lönar det sig att börja spara vid sidan av lånet. Om du sparar utöver att betala av på lånet, har du efter lånetiden både en egen bostad och ett sparat belopp som ger god avkastning. Du kan också förlänga din lånetid för att hålla dina månatliga kostnader oförändrade och samtidigt fondspara.

Läs varför det lönar sig att spara under lånetiden

 

Hur kan jag lösa in mina fondbesparingar?

Det går enkelt att lösa in fondandelar i OP-mobilen och i tjänsten op.fi

Lös in fondandelar i tjänsten op.fi

Hur kan jag ta ut besparingar ur en spar- eller fondförsäkring?

Det går att göra ett återköp ur en OP-fondförsäkring med ett meddelande i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi. Välj Spar-, liv- och pensionsförsäkringar som meddelandets ämne. Då du sänder meddelandet, får du närmare anvisningar om vad du ska ange i meddelandet.

Sänd meddelandet här

Om du vill att försäkringen ska fortsätta att gälla, måste det finnas medel i försäkringen efter återköpet. Du kan kontrollera vilket belopp som måste bli kvar i försäkringen genom att ringa OP-Livförsäkrings kundtjänst 010 253 6101 (mån.–fre. kl. 8–16). Behandlingstiden för ansökan är 1–2 veckor.

Alternativt kan du boka tid till kontoret. Ta med dig ett giltigt identitetsbevis med foto då du sköter ärenden på kontoret.

Boka tid här

Kan jag ta ut besparingar ur en pensionsförsäkring i förtid?

Grunderna för återköp av en frivillig pensionsförsäkring har fastställts i lag och i villkoren för pensionsförsäkringen. Du kan ta ut besparingarna helt eller delvis innan försäkringen förfaller endast då vissa bestämda uttagsgrunder föreligger.

Uttagsgrunderna är följande:

  • den försäkrades äktenskap har upphört genom äktenskapsskillnad eller makens död,
  • den försäkrade har varit långvarigt arbetslös minst ett år eller blir bestående invalidiserad helt eller delvis,
  • försäkringsbolaget har ändrat försäkringens beräkningsgrunder så att premienivån har höjts, eller
  • försäkringsbolaget har ändrat försäkringsvillkoren så att försäkringens förmåner har begränsats.

Du ska skriftligt ansöka om återköp hos försäkringsbolaget inom ett år från det att återköpsgrunden uppkommit.

Om någon av de ovan nämnda grunderna för återköp uppfylls och du vill avtala om ett återköp av OP-pensionsförsäkringen, kan du ringa OP-Livförsäkrings kundtjänst 010 253 6101 (mån.–fre. kl. 8–16) så får du mer detaljerade anvisningar om skötseln av ärendet.

Då försäkringen sägs upp, uppbärs skatt och avgiften för återköpet för hela pensionsförsäkringens värde. Avgiften för återköpet och skattepåföljden kan kontrolleras i OP-Livförsäkrings kundtjänst.

Hur ändrar jag premieplanen för mina försäkringsbesparingar?

Du kan ändra premieplanen i tjänsten op.fi på sidan Försäkringsbesparingar i punkten premieplan.

Till ändring av premieplan

Det är ändå skäl att beakta att om du minskar på eller avslutar premieplanen, kan det påverka kostnaderna som tas ut för försäkringen. Närmare information om kostnaderna för din försäkring får du i OP-Livförsäkrings kundtjänst 010 253 6101 (mån.–fre. kl. 8–16).

När du har ändrat premieplanen ska du kontrollera de e-fakturor som håller på att förfalla till betalning i dina ankomna e-fakturor. Vid behov ta bort e-fakturor enligt den gamla premieplanen.

Till e-fakturaarkivet

Hur börjar jag fondspara för ett barn?

Du kan börja spara för ett barn i tjänsten op.fi. För att inleda sparandet behöver du ett brukskonto för barnet samt samtycke av båda vårdnadshavarna. Innan det går att börja spara måste vårdnadshavarna godkänna ett OP Avtal om sparande och placering för den minderåriga samt att ett förvar öppnas.

Börja fondspara för ett barn

 

Värdeandelskonto för barn – jag vill öppna ett värdeandelskonto för en minderårig, hur går det till?

För att öppna ett värdeandelskonto måste en minderårig ha ett brukskonto och ett OP Avtal för sparande och placering.

Avtalet kräver samtycke av den ena eller båda vårdnadshavarna. För samtycket behövs antingen båda vårdnadshavarnas underskrifter eller så kan den ena vårdnadshavaren med en fullmakt bemyndiga den andra vårdnadshavaren att underteckna avtalet. Då fullmakten ges med en nätfullmakt, måste båda vårdnadshavarna vara kunder hos OP.

Fyll i fullmakten i tjänsten op.fi

Du behöver ett brukskonto som förvaltningskonto för värdeandelskontot. Det kan du enklast öppna i tjänsten op.fi.

För att öppna ett brukskonto för ett barn behöver du:

  • Barnets personbeteckning och namn.
  • Andelsbankens nättjänstkoder.
  • Den andra vårdnadshavaren ska ha nättjänstkoder till OP eller vilken som helst annan finländsk bank. Den andra vårdnadshavaren ska godkänna avtalen i anslutning till kontoöppningen i vår elektroniska underskriftstjänst.
  • Cirka 15 minuter tid.

Läs mer om brukskontot och öppning av ett sådant

Öppning av värdeandelskonto

Om båda vårdnadshavarna har undertecknat den minderårigas OP Avtal om sparande och placering, kan en av vårdnadshavarna öppna ett värdeandelskonto för den minderåriga utan separat samtycke av den andra vårdnadshavaren. Enklast öppnar du ett värdeandelskonto per telefon via vår kundtjänst OP 0100 0500 (mån.–fre. kl. 8–16, msa/lna).

Om den minderåriga inte har ett gällande OP Avtal om sparande och placering, kan värdeandelskontot öppnas genom att boka tid för ett möte i banken. Om båda vårdnadshavarna inte samtidigt kan komma till mötet, kan en av vårdnadshavarna sända sitt samtycke med en fullmakt på nätet.

Boka tid här

Skicka samtycket med en fullmakt