Aktiesparkonto eller värdeandelskonto?

Har du funderat på vilket konto det lönar sig att välja för placering: aktiesparkontot eller värdeandelskontot? Om du vill utnyttja fördelarna med båda kontona, kan svaret vara båda två.

En annan viktig fråga är när det lönar sig att placera via värdeandelskontot och när via aktiesparkontot. Svaret på den här frågan beror på din placeringsstrategi, det vill säga hur lång din placeringstid är, i hurdana placeringsobjekt du vill placera och vilka dina placeringsmål är.

Vilka är skillnaderna mellan aktiesparkontot och värdeandelskontot?

Aktiesparkonto

 • Du kan sätta in endast pengar och högst 100 000 €.
 • Handel: inhemska aktier
 • Beskattning vid uttag av medel: försäljningsvinst 30–34 %
 • Utdelningarna betalas in på aktiesparkontot och de kan placeras på nytt före beskattningen.
 • På längre sikt lönar det sig att hålla kvar inhemska utdelningsaktier på aktiesparkontot.
 • Du kan dra av försäljningsförlusterna då du avslutar kontot och tar ut pengarna från kontot.
 • Du kan ha endast ett aktiesparkonto.Aktiesparkontot är ett alternativ då du vill omplacera utdelningar och eventuella försäljningsvinster

Öppna ett aktiesparkonto

Värdeandelskonto

 • Ingen övre gräns för insättningar. Det är möjligt att överföra existerande aktier och ETF-produkter till kontot.
 • Handel: aktier, fonder, ETF- och ETP-produkter.
 • Beskattas årligen: försäljningsvinst 30–34 % och utdelningar 25,5–28,9 %.
 • Utdelningarna betalas på det konto du valt.
 • Källskatt som överskrider skattesatsen för utdelningar i Finland beaktas och avräknas i regel i beskattningen i hemlandet.
 • Du kan dra av försäljningsförluster årligen i beskattningen och utnyttja dem innevarande år och de följande fem åren för överlåtelsevinster.
 • Antalet värdeandelskonton är inte begränsat.Via värdeandelskontot sprider du effektivt dina placeringar, och det lämpar sig för alla placerare. 

Öppna ett värdeandelskonto

 

Via vilket konto ska jag placera?

Ofta är en kombination av ett aktiesparkonto och ett värdeandelskonto den bästa lösningen. På aktiesparkontot kan du endast köpa aktier och på värdeandelskontot kan du köpa aktier, fonder, ETF:er och andra börsnoterade produkter. Så här utnyttjar du fördelarna med båda kontona och kan sprida dina placeringar brett på olika placeringsobjekt. 

Placeringstid   Värdeandelskonto Aktiesparkonto
Lång Inhemska utdelningsaktier   x
  Inhemska tillväxtföretag x  
  Utländska utdelningsaktier x  
  Utländska tillväxtföretag x  
Kort Inhemska utdelningsaktier   x
  Inhemska tillväxtföretag   x
  Utländska utdelningsaktier   x
  Utländska tillväxtföretag   x

 

Den största fördelen med aktiesparkontot är att du kan dra full nytta av fenomenet ränta på ränta. När du skjuter upp betalningen av skatt på försäljningsvinst och utdelning växer också skatteandelen med ränta på ränta, vilket ökar det placerade kapitalet. Därför lämpar det sig utmärkt för såväl långsiktig placering som för aktiva placerare. Aktiesparkontots smidighet kan också vara viktigare än att till fullo utnyttja fördelarna med båda kontona.

Den största fördelen med värdeandelskontot är att du får en bra spridning för dina placeringar utan någon insättningsgräns. Därtill kan du för utdelningarnas del utnyttja skattefriheten på 15 %. När du beräknar vinst- eller förlustbeloppet kan du från aktiernas försäljningspris dra av den presumtiva anskaffningsutgiften i stället för att dra av inköpspriset. För aktier som ägts i under 10 år är den presumtiva anskaffningsutgiften 20 % och för aktier som ägts i över 10 år är den 40 %.

 

Skillnaderna i beskattningen av aktiesparkonto och värdeandelskonto 

Skillnaderna mellan ett aktiesparkonto och ett värdeandelskonto hänför sig framför allt till beskattningen. En av skillnaderna gäller avdragbarheten för försäljningsförluster.

På värdeandelskontot kan du dra av försäljningsförlusterna i beskattningen varje år och utnyttja dem på överlåtelsevinsterna för innevarande år och de fem kommande åren.

På aktiesparkontot kan du dra av försäljningsförlusterna när aktiesparkontot avslutas och medlen tas ut. Skatteavdragen för aktier som sålts med förlust skjuts på så sätt upp. Å andra sidan beskattas överlåtelsevinster också först när du tar ut medel från aktiesparkontot.

 

Vill du ha utdelningarna på ditt konto eller vill du placera dem? 

Utdelningar är en sak som är värd att tänka på. Fundera på om du vill ha utdelningarna direkt på ditt konto eller om du vill omplacera dem.

Om du vill ha utdelningarna på kontot är värdeandelskontot ett bättre alternativ, eftersom 15 procent av utdelningen är skattefri. Om du tar ut utdelningen från aktiesparkontot, betalar du skatt på hela utdelningsbeloppet.

Om du vill placera utdelningarna är det skattefritt på aktiesparkontot, och hela utdelningen kan placeras för att dra nytta av ränta på ränta-effekten. Utdelningarna beskattas först när medel tas ut från aktiesparkontot.

 Skillnaderna i utdelningsbeskattningen av aktiesparkonto och värdeandelskonto:
 
Skattesats på aktiesparkontot, beroende på kapitalinkomsten Skattesats på värdeandelskontot, beroende på kapitalinkomsten
30 % eller 34 % 25,5 % eller 28,9 %
 

Utländska aktier på aktiesparkonto och värdeandelskonto?

En långsiktig placerare kan utan bekymmer förvara både inhemska och utländska aktier på sitt värdeandelskonto. Av skatteskäl är det lönt att endast köpa inhemska aktier till aktiesparkontot, i synnerhet utdelningsaktier. 

 • När det gäller utdelningar finns det med utländska aktier en risk för dubbelbeskattning. Till skillnad från värdeandelskontot kan källskatten på en utdelning som betalats från utlandet inte gottgöras med 15 % på ett aktiesparkonto.
 • Värdeandelskontot har beräknats vara ett bättre alternativ för upp till sju års utdelningsinvesteringar, men efter det är aktiesparkontot mer lönsamt tack vare ränta på ränta-effekten.
 • Observera att man på aktiesparkontot inte kan tillämpa den presumtiva anskaffningsutgiften på 40 % vid överlåtelse av aktier som man ägt i över 10 år. Den förmånen har endast värdeandelskontot.
 • På ett värdeandelskonto beaktas och gottgörs den källskatt som överskrider skattesatsen för utdelningar i Finland i regel i beskattningen i hemlandet. När det gäller beskattningen av utländska aktier tippar vågskålen till värdeandelskontots fördel. 
Aktiesparkonto

Öppna ett aktiesparkonto och börja placera.

Placeringstariff

Ta del av tarifferna för placering.

Värdeandelskonto

Öppna ett aktiesparkonto och börja placera.

Ägarkundsförmåner för placering

Läs mer om våra omfattande förmåner för sparande och placering.