Lainopilliset palvelut kuva

Juridiska tjänster

Sakkunnig hjälp i juridiska frågor som gäller din förmögenhet.

Våra juridiska experter hjälper dig med t.ex. skatteplanering, testamente och intressebevakningsfullmakter.

Ta kontakt med din Private-kontaktperson och boka tid till en juridisk expert hos oss.

Fem exempel på våra juridiska tjänster

  • Med planering av överföring av förmögenhet, dvs. arvsplanering, avses överföring av egendom till nästa generation.  Vid planeringen beaktas t.ex. privaträttsliga bestämmelser och beskattning. Arvsplanering är långsiktig verksamhet. Det bästa resultatet nås genom att börja planera så tidigt som möjligt.
  • Med en intressebevakningsfullmakt kan du befullmäktiga en annan person att sköta dina angelägenheter om du blir handlingsoförmögen t.ex. till följd av en sjukdom eller ett olycksfall. Då du upprättar en intressebevakningsfullmakt på förhand, kan du ställa upp olika önskemål och begränsningar för den befullmäktigade.
  • Med ett testamente kan du till exempel trygga din makes ställning vid dödsfall eller säkerställa att den egendom som överförs med testamentet stannar hos testamentstagaren trots en eventuell skilsmässa. Också i arvsskatteplaneringen hör testamentet till de viktigaste verktygen.
  • Beskattningen är starkt närvarande i alla frågor som gäller förmögenhet. Våra experter kan förklara olika skattepåföljder och alternativ såväl i fråga om olika egendomsöverföringar som t.ex. i fråga om beskattningen av placeringar.
  • Företagens behov av juridisk rådgivning ansluter sig oftast till förändringar, såsom grundandet av företaget, ändring av bolagsformen eller överlåtelse av företaget t.ex. genom generationsväxling. Det lönar sig särskilt för ägarföretagare att reda ut skattefrågorna. Företagaren kan då få betydande fördelar.
  • Bland annat arvoden för juridiska tjänster betalas med OP-bonus.

Läs mer om förmånerna på adressen op.fi/formaner