Raute Abp:s företrädesemission 30.5.–13.6.2023

Gör så här om du vill delta i emissionen eller sälja teckningsrätter

 • Läs anvisningarna om företrädesemissionen på den här sidan. 
 • Fyll i den elektroniska svarsblanketten med vilken du kan teckna aktier som erbjuds eller sälja teckningsrätter på samma sätt som vid aktiehandel. Länkarna finns i slutet av sidan.
   
Teckningsuppdraget ska vara i OP senast 9.6.2023. Därefter kan teckningen göras fram till teckningstidens slut genom att ringa till vår kundtjänst 0100 0500 (lna/msa) eller besöka OP:s kontor.
 

Teckningsrätter och betalning av aktieteckningar

På basis av ditt aktieinnehav på avstämningsdagen för aktieemissionen 25.5.2023 fick du på ditt värdeandelskonto en (1) teckningsrätt per varje en (1) existerande aktie. Teckningsrätterna har registrerats på ditt värdeandelskonto 26.5.2023. Du ser således dina teckningsrätter i tjänsten op.fi. Om du är osäker på hur många aktier du kan teckna med dina teckningsrätter ser du det i brevet som du får hemskickat till dig. Du kan också räkna antalet aktier som erbjuds med hjälp av följande allmänna exempel.
 
På avstämningsdagen för aktieemissionen fick du på ditt värdeandelskonto en (1) teckningsrätt per varje en (1) existerande aktie: 
103 aktier -> 103 teckningsrätter 
Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie som erbjuds för teckning: 
103 / 5 = 20,6 -> avrundning neråt = 20
20 * 1 = 20 stycken nya aktier
 
 • Primär teckningsrätt: Med fem (5) teckningsrätter kan du teckna en (1) aktie som erbjuds för teckning till priset 7,35 euro per aktie.
 • Sekundär teckningsrätt: Aktieägare och andra placerare har dessutom rätt att utan teckningsrätter teckna aktier som inte har tecknats med stöd av den primära teckningsrätten. Aktier som tecknats utan teckningsrätt allokeras vid överteckning i enlighet med villkoren för aktieemissionen. Aktiernas teckningspris är 7,35 euro per aktie.
 
Teckningspriset debiteras förvaltningskontot för ditt värdeandelskonto i samband med teckningen.
 

Försäljning av teckningsrätter och handel med nya aktier

 • Om du inte vill teckna de aktier som erbjuds i emissionen, kan du sälja teckningsrätterna på Nasdaq Helsingfors, där teckningsrätterna är föremål för handel från 30.5.2023 till 7.6.2023. Teckningsrätternas ISIN-kod är FI4000552906 och handelskoden är RAUTEU0123. Du kan sälja teckningsrätter i tjänsten op.fi på samma sätt som vid aktiehandel i OP-mobilen. 
 • Teckningsrätter som inte sålts eller använts för teckning av aktier som erbjuds för teckning före teckningstidens slut, förfaller som värdelösa.
 • De aktier som tecknats med teckningsrätter upptas för handel som interimistiska aktieslag, ISIN-kod FI4000552914, handelskod RAUTEN0223, på Nasdaq Helsingfors uppskattningsvis 14.6.2023. Aktierna som erbjuds för teckning förenas med det nuvarande aktieslaget uppskattningsvis 20.6.2023.
   
Du får viktig tilläggsinformation genom att läsa aktieemissionens villkor och prospekt som har godkänts av Finansinspektionen.
Också minderårigas vårdnadshavare och representanterna för andra företrädda kunder (fullmakts-, intressebevaknings-, och dödsbokunder) kan lämna order via länkarna. 

Om det är frågan om ett samägt värdeandelskonto ska du fylla i svarsblanketten som sänds per brev. Vi behöver samtliga kontohavares underskrifter på svaret