Sapphire BidCo Oy:s offentliga uppköpserbjudande på aktierna i Basware Abp 26.4.–7.6.2022

Sapphire BidCo Oy erbjuder 40,10 euro i kontantvederlag per varje aktie i Basware Abp.

En eventuell förlängning eller avbrytning av erbjudandetiden meddelas med ett börsmeddelande. 

Observera det eventuella inlösenförfarandet om du inte godkänner uppköpserbjudandet

Om du inte godkänner uppköpserbjudandet och köparen Sapphire BidCo Oy som lämnat uppköpserbjudandet får bestämmande inflytande och rätt att lösa in hela aktiestocken (över 90 % av aktierna i Basware), måste du antingen sälja de aktier i Basware Abp som finns på aktiesparkontot eller godkänna uppköpserbjudandet innan inlösenförfarandet inleds. Vid inlösenförfarandet får man en tillfällig aktie som ger rätt till lösenbeloppet. Denna aktie får inte förvaras på aktiesparkontot.

Om du inte vidtar de åtgärder som krävs, har OP rätt att säga upp ditt aktiesparkonto, omvandla dina sparmedel till pengar och betala dem till dig oavsett skattepåföljder eller andra påföljder. Värdet på de finansiella instrumenten fastställs då utifrån det verkliga försäljningspriset vid realiseringen. Från köpesumman avdras övriga kostnader och provisioner enligt prislistan.

Gör så här om du godkänner uppköpserbjudandet

  1. Läs anvisningarna om uppköpserbjudandet på den här sidan.
  2. Fyll i den elektroniska svarsblanketten med vilken du kan godkänna uppköpserbjudandet.

Du kan lämna order när uppköpserbjudandet har börjat och de ska vara framme hos OP senast 6.4.2022 eller två (2) bankdagar innan en eventuellt förlängd anbudstid avbryts eller upphör. Du kan godkänna erbjudandet endast ovillkorligt och för alla aktier på ditt aktiesparkonto.

Budgivaren ansvarar för betalningen av den överlåtelseskatt som eventuellt uppbärs på aktieaffären i Finland. Om du godkänner erbjudandet i enlighet med villkoren för uppköpserbjudandet, uppkommer inga kostnader för dig. Då du godkänner erbjudandet registreras en begränsning i rätten att överlåta de aktier som finns på ditt aktiesparkonto.

Om du har köpt ytterligare aktier efter det att du godkänt erbjudandet och överlåtelsebegränsningen registrerats på ditt förvaringskonto, måste du godkänna erbjudandet separat för de här aktiernas del genom att för dem lämna in en separat blankett. I sådana fall ber vi dig kontakta ditt kontor.

Ångerrätt

Det går att återta godkännandet skriftligt på OP:s kontor före erbjudandetidens slut. För att återta ett godkänt erbjudande kan det tas ut en serviceavgift i enlighet med tariffen.

Viktiga datum

26.04.2022         Erbjudandetiden för uppköpserbjudandet börjar

03.06.2022         Ordern för godkännandet av erbjudandet ska vara hos OP

07.06.2022         Erbjudandetiden för uppköpserbjudandet upphör

01.07.2022         Clearing av uppköpserbjudandets fullgörelsetransaktioner, uppskattningsvis

Förutsättningarna för genomföringen av uppköpserbjudandet beskrivs i erbjudandehandlingen. Budgivaren förbehåller sig rätten att avstå från att uppfylla vilken som helst av förutsättningarna i uppköpserbjudandet eller återkalla erbjudandet i enlighet med villkoren. Villkoren för uppköpserbjudandet och erbjudandehandlingen som gäller uppköpserbjudandet kan läsas på Danske Banks webbplats.