Crayfish BidCo Oys offentliga uppköpserbjudande på aktierna i Caverion Abp 8.3.-17.5.2023

Crayfish BidCo Oy erbjuder 8,95 euro i kontantvederlag per aktie i Caverion Abp.

 En eventuell höjning i kontant vederlag, förlängning eller avbrytning av erbjudandetiden meddelas med ett börsmeddelande.

Observera det eventuella inlösenförfarandet om du inte godkänner uppköpserbjudandet

Om du inte godkänner uppköpserbjudandet och köparen Crayfish BidCo som lämnat uppköpserbjudandet får bestämmande inflytande och rätt att lösa in hela aktiestocken (över 90 % av aktierna i Caverion), måste du an-tingen sälja de aktier i Caverion Abp som finns på aktiesparkontot eller godkänna uppköpserbjudandet innan inlösenförfarandet inleds. Vid inlösenförfarandet får man en tillfällig aktie som ger rätt till lösenbeloppet. Denna aktie får inte förvaras på aktiesparkontot.
 
Om du inte vidtar de åtgärder som krävs, har OP rätt att säga upp ditt aktiesparkonto, omvandla dina sparmedel till pengar och betala dem till dig oavsett skattepåföljder eller andra påföljder. Värdet på de finansiella instrumenten fastställs då utifrån det verkliga försäljningspriset vid realiseringen. Från köpesumman avdras övriga kostnader och provisioner enligt prislistan.

Gör så här om du godkänner uppköpserbjudandet

  1. Läs anvisningarna om uppköpserbjudandet på den här sidan.
  2. Fyll i den elektroniska svarsblanketten med vilken du kan godkänna uppköpserbjudandet.
Order ska vara i OP senast 12.5.2023 eller, ifall erbjudandetiden har förlängts, två (2) bankdagar innan erbjudandetiden upphör. Därefter kan uppköpserbjudandet godkännas fram till erbjudandetidens slut genom att ringa till vår kundtjänst 0100 0500 (lna/msa). 
 
Du kan godkänna erbjudandet endast ovillkorligt och för alla aktier på ditt aktiesparkonto.
 
Budgivaren ansvarar för betalningen av den överlåtelseskatt som eventuellt uppbärs på aktieaffären i Finland. Om du godkänner erbjudandet i enlighet med villkoren för uppköpserbjudandet, uppkommer inga kostnader för dig. Då du godkänner erbjudandet registreras en begränsning i rätten att överlåta de aktier som finns på ditt aktiesparkonto. 
 
Om du har köpt ytterligare aktier efter det att du godkänt erbjudandet och överlåtelsebegränsningen registrerats på ditt förvaringskonto, måste du godkänna erbjudandet separat för de här aktiernas del genom att för dem lämna in en separat blankett. I sådana fall ber vi dig kontakta ditt kontor.

Ångerrätt

Det går att återta godkännandet skriftligt på OP:s kontor före erbjudandetidens slut. För att återta ett godkänt erbjudande kan det tas ut en serviceavgift i enlighet med tariffen.

Viktiga datum

8.3.2023 Erbjudandetiden för uppköpserbjudandet börjar 
12.5.2023 Ordern för godkännandet av erbjudandet ska vara i OP
17.5.2023 Erbjudandetiden för uppköpserbjudandet upphör
 
Förutsättningarna för genomföringen av uppköpserbjudandet beskrivs i erbjudandehandlingen. Budgivaren förbehåller sig rätten att avstå från att uppfylla vilken som helst av förutsättningarna i uppköpserbjudandet eller återkalla erbjudandet i enlighet med villkoren. Villkoren för uppköpserbjudandet och erbjudandehandlingen som gäller uppköpserbjudandet kan läsas på Triton:s webbplats.