Inission AB:s offentliga uppköpserbjudande på aktierna i Enedo Abp. 8.9.–29.9.2022

Inission AB erbjuder 0,26 euro i kontantvederlag per aktie i Enedo Abp. Alternativt erbjuder Inission AB 0,086 nya aktier av Inissions serie B för varje aktie i Enedo Oyj.

En eventuell förlängning eller avbrytning av erbjudandetiden meddelas med ett börsmeddelande.

Gör så här om du godkänner uppköpserbjudandet

  • Läs anvisningarna om uppköpserbjudandet på den här sidan.
  • Fyll i den elektroniska svarsblanketten med vilken du kan godkänna uppköpserbjudandet.

Observera att du med nätblanketten bara kan välja kontantvederlag. Om du vill få ett aktievederlag, ska du välja alternativet aktievederlag på den svarsblankett du fått med posten. Du kan välja aktievederlaget också på bankkontoret eller via vår telefontjänst på numret 0100 0500 (lna/msa).

Order ska vara i OP senast 27.9.2022 eller, ifall den efterföljande erbjudandetiden har förlängts, två (2) bankdagar innan den efterföljande erbjudandetiden upphör. Därefter kan uppköpserbjudandet godkännas fram till erbjudandetidens slut genom att ringa till vår kundtjänst 0100 0500 (lna/msa) eller besöka OP:s kontor. 

Godkännandet av erbjudandet är ovillkorligt och avgiftsfritt

Du kan godkänna erbjudandet endast ovillkorligt och för alla aktier på ditt värdeandelskonto (godkännandet ska ges separat för varje värdeandelskonto). För pantsatta aktiers del krävs ett samtycke av panthavaren för att uppköpserbjudandet ska kunna godkännas.

Budgivaren ansvarar för betalningen av den överlåtelseskatt som eventuellt uppbärs på aktieaffären i Finland. Om du godkänner erbjudandet i enlighet med villkoren för uppköpserbjudandet, uppkommer inga kostnader för dig. Då du godkänner erbjudandet registreras en begränsning i rätten att överlåta de aktier som finns på ditt värdeandelskonto. 

Om du har köpt ytterligare aktier efter det att du godkänt erbjudandet och överlåtelsebegränsningen registrerats på ditt förvaringskonto, måste du godkänna erbjudandet separat för de här aktiernas del genom att för dem lämna in en separat blankett. I sådana fall ber vi dig kontakta ditt kontor. 

Viktiga datum

8.9.2022 Erbjudandetiden för uppköpserbjudandet börjar 
27.9.2022 Ordern för godkännandet av erbjudandet ska vara i OP
29.9.2022 Erbjudandetiden för uppköpserbjudandet upphör

Förutsättningarna för genomföringen av uppköpserbjudandet beskrivs i erbjudandehandlingen. Budgivaren förbehåller sig rätten att avstå från att uppfylla vilken som helst av förutsättningarna i uppköpserbjudandet eller återkalla erbjudandet i enlighet med villkoren. Villkoren för uppköpserbjudandet och erbjudandehandlingen som gäller uppköpserbjudandet kan läsas på Inission Abp:s webbplats.
 
 
Också minderårigas vårdnadshavare och representanterna för andra företrädda kunder (fullmakts-, intressebevaknings-, företags- och dödsbokunder) kan lämna order via länkarna.
Om det är frågan om ett samägt värdeandelskonto ska du fylla i svarsblanketten som sänds per brev. Vi behöver samtliga kontohavares underskrifter på svaret.