Enersize Abp:s företrädesemission 3.11.2022–18.11.2022

Gör så här om du vill delta i emissionen 

  1. Läs anvisningarna om företrädesemissionen på den här sidan. 
    Fyll i den elektroniska svarsblanketten med vilken du kan teckna aktier som erbjuds Länken finns i slutet av sidan.

Teckningsrätter och betalning av aktieteckningar

På basis av ditt aktieinnehav på avstämningsdagen för aktieemissionen 31.10.2022 fick du på ditt värdeandelskonto en (1) teckningsrätt per varje en (1) existerande aktie. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) aktie som erbjuds för teckning. Teckningsrätterna registreras på ditt värdeandelskonto 1.11.2022. Du ser således dina teckningsrätter i tjänsten op.fi. Om du är osäker på hur många aktier du kan teckna med dina teckningsrätter ser du det i brevet som du får hemskickat till dig.

  • Primär teckningsrätt: Med fyra (4) teckningsrätter kan du teckna tre (3) aktie som erbjuds för teckning till priset 0,003 euro per aktie.
  • Sekundär teckningsrätt: Aktieägare och andra placerare har dessutom rätt att utan teckningsrätter teckna aktier som inte har tecknats med stöd av den primära teckningsrätten. Aktier som tecknats utan teckningsrätt allokeras vid överteckning i enlighet med villkoren för aktieemissionen. Aktiernas teckningspris är 0,003 euro per aktie.

Teckningspriset debiteras förvaltningskontot för ditt värdeandelskonto i samband med teckningen. Om du inte får det antal aktier som du tecknat på basis av den sekundära teckningsrätten, återbetalas teckningspriset för de uteblivna aktierna på ditt konto i enlighet med villkoren för teckningen. Det betalas ingen ränta på det belopp som återbetalas.

Optionsrätter serie 3/2023

Alla som har tecknat aktier i aktieemissionen får dessutom Bolagets optionsrätter från serie 3/2023 utan vederlag. Tecknaren får tre (3) optionsrätter per tre (3) tecknade och betalda aktier. Med en (1) optionsrätt berättiga till teckning av en (1) nya aktie. Teckningstiden för de aktierna som kan tecknas med stöd av optionsrätter är 30.1.-13.2.2023. Optionsrätterna skall bokföras på värdeandelskonton senare efter aktieemissionen.

Försäljning av teckningsrätter, köp och handel med nya aktier

  • Teckningsrätter och interimistiska aktieslaget är inte föremål för handel i Finland och de kan inte överföras till svenska marknaden.
  • Teckningsrätter som inte använts för teckning av aktier som erbjuds för teckning före teckningstidens slut 18.11.2022 förfaller som värdelösa.
  • Aktierna som erbjuds för teckning förenas med det nuvarande aktieslaget uppskattningsvis 24.11.2022.

Du får viktig tilläggsinformation genom att läsa aktieemissionens villkor och prospekt som har godkänts av Finansinspektionen.

Också minderårigas vårdnadshavare och representanterna för andra företrädda kunder (fullmakts-, intressebevaknings-, företags- och dödsbokunder) kan lämna order via länkarna.
Om det är frågan om ett samägt värdeandelskonto ska du fylla i svarsblanketten som sänds per brev. Vi behöver samtliga kontohavares underskrifter på svaret.