Fifax Abp:s företrädesemission 8.3.–22.3.2023

Gör så här om du vill delta i emissionen eller sälja teckningsrätter

  1. Läs anvisningarna om företrädesemissionen på den här sidan. 
  2. Fyll i den elektroniska svarsblanketten med vilken du kan teckna aktier som erbjuds eller sälja teckningsrätter på samma sätt som vid aktiehandel. Länkarna finns i slutet av sidan.

Teckningsuppdraget ska vara i OP senast 20.3.2023. Därefter kan teckningen göras fram till teckningstidens slut genom att ringa till vår kundtjänst 0100 0500 (lna/msa) eller besöka OP:s kontor.

Teckningsrätter och betalning av aktieteckningar

På basis av ditt aktieinnehav på avstämningsdagen för aktieemissionen 3.3.2023 fick du på ditt värdeandels-konto en (1) teckningsrätt per varje en (1) existerande aktie. På bifogade svarsblanketten ser du de exakta upp-gifterna om ditt innehav och hur många aktier du kan teckna med dina teckningsrätter.

  • Primär teckningsrätt: Med en (1) teckningsrätt kan du teckna en (1) aktie som erbjuds för teckning till priset 0,20 euro per aktie.
  • Sekundär teckningsrätt: Aktieägare och andra placerare har dessutom rätt att utan teckningsrätter teckna aktier som inte har tecknats med stöd av den primära teckningsrätten. Aktier som tecknats utan teckningsrätt allokeras vid överteckning i enlighet med villkoren för aktieemissionen. Aktiernas teckningspris är 0,20 euro per aktie.

Teckningspriset debiteras förvaltningskontot för ditt värdeandelskonto i samband med teckningen. Om du inte får det antal aktier som du tecknat på basis av den sekundära teckningsrätten, återbetalas teckningspriset för de uteblivna aktierna på ditt konto i enlighet med villkoren för teckningen. Ränta betalas inte på det belopp som återbetalas.

Försäljning av teckningsrätter, köp och handel med nya aktier

  • Om du inte vill teckna de aktier som erbjuds i emissionen, kan du sälja teckningsrätterna på Nasdaq Helsingfors, där teckningsrätterna är föremål för handel från 8.3.2023 till 16.3.2023. Teckningsrätternas ISIN-kod är FI4000549092 och handelskoden är FIFAXU0123. Du kan sälja teckningsrätter i tjänsten op.fi på samma sätt som vid aktiehandel. Om du inte har OP:s koder, kan du lämna en säljorder genom att ringa vår kundtjänst 0100 0500 (lna/msa).
  • Om du köper mer teckningsrätter, ska du komma ihåg att separat lämna en teckningsorder för aktier också beträffande de teckningsrätter som du köpt.
  • Teckningsrätter som inte sålts eller använts för teckning av aktier som erbjuds för teckning före tecknings-tidens slut, förfaller som värdelösa.
  • De aktier som tecknats med teckningsrätter upptas för handel som interimistiska aktieslag, ISIN-kod FI4000549100, handelskod FIFAXN0123, på Nasdaq Helsingfors uppskattningsvis 23.3.2023. Aktierna som erbjuds för teckning förenas med det nuvarande aktieslaget uppskattningsvis 3.4.2023.

Du får viktig tilläggsinformation genom att läsa aktieemissionens villkor och prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Läs prospektet och villkoren

Också minderårigas vårdnadshavare och representanterna för andra företrädda kunder (fullmakts-, intressebevaknings- och dödsbokunder) kan lämna order via länkarna. 

Om det är frågan om ett samägt värdeandelskonto ska du fylla i svarsblanketten som sänds per brev. Vi behöver samtliga kontohavares underskrifter på svaret.