DNV AS:s offentliga uppköpserbjudande på aktierna i Nixu Oyj 28.2.2023–17.4.2023

DNV AS:s erbjuder 13,00 euro i kontantvederlag per aktie i Nixu Oyj.

En eventuell höjning i kontant vederlag, förlängning eller avbrytning av erbjudandetiden meddelas med ett börsmeddelande.

Observera det eventuella inlösenförfarandet om du inte godkänner uppköpserbjudandet

Om du inte godkänner uppköpserbjudandet och köparen DNV AS som lämnat uppköpserbjudandet får bestämmande inflytande och rätt att lösa in hela aktiestocken (över 90 % av aktierna i Nixu Oyj), måste du antingen sälja de aktier i DNV AS som finns på aktiesparkontot eller godkänna uppköpserbjudandet innan inlösenförfarandet inleds. Vid inlösenförfarandet får man en tillfällig aktie som ger rätt till lösenbeloppet. Denna aktie får inte förvaras på aktiesparkontot.

Om du inte vidtar de åtgärder som krävs, har OP rätt att säga upp ditt aktiesparkonto, omvandla dina sparmedel till pengar och betala dem till dig oavsett skattepåföljder eller andra påföljder. Värdet på de finansiella instrumenten fastställs då utifrån det verkliga försäljningspriset vid realiseringen. Från köpesumman avdras övriga kostnader och provisioner enligt prislistan.

Gör så här om du godkänner uppköpserbjudandet

1. Läs anvisningarna om uppköpserbjudandet på den här sidan.
2. Fyll i den elektroniska svarsblanketten med vilken du kan godkänna uppköpserbjudandet.
 
Du kan lämna order när uppköpserbjudandet har börjat och de ska vara framme i OP senast 13.4.2023 eller två (2) bankdagar innan en eventuellt förlängd anbudstid avbryts eller upphör. Därefter kan uppköpserbjudandet godkännas fram till erbjudandetidens slut genom att ringa till vår kundtjänst 0100 0500 (lna/msa). Du kan godkänna erbjudandet endast ovillkorligt och för alla aktier på ditt aktiesparkonto.
 
Budgivaren ansvarar för betalningen av den överlåtelseskatt som eventuellt uppbärs på aktieaffären i Finland. Om du godkänner erbjudandet i enlighet med villkoren för uppköpserbjudandet, uppkommer inga kostnader för dig. Då du godkänner erbjudandet registreras en begränsning i rätten att överlåta de aktier som finns på ditt aktiesparkonto. 
 
Om du har köpt ytterligare aktier efter det att du godkänt erbjudandet och överlåtelsebegränsningen registrerats på ditt förvaringskonto, måste du godkänna erbjudandet separat för de här aktiernas del genom att för dem lämna in en separat blankett. I sådana fall ber vi dig kontakta ditt kontor.
 

Ångerrätt

Det går att återta godkännandet skriftligt på OP:s kontor före erbjudandetidens slut. För att återta ett godkänt erbjudande kan det tas ut en serviceavgift i enlighet med tariffen.
 
Viktiga datum
 
28.2.2023    Erbjudandetiden för uppköpserbjudandet börjar 
13.4.2023    Ordern för godkännandet av erbjudandet ska vara i OP
17.4.2023    Erbjudandetiden för uppköpserbjudandet upphör
24.4.2023    Clearing av uppköpserbjudandets fullgörelsetransaktioner, uppskattningsvis
 
Förutsättningarna för genomföringen av uppköpserbjudandet beskrivs i erbjudandehandlingen. Budgivaren förbehåller sig rätten att avstå från att uppfylla vilken som helst av förutsättningarna i uppköpserbjudandet eller återkalla erbjudandet i enlighet med villkoren. Villkoren för uppköpserbjudandet och erbjudandehandlingen som gäller uppköpserbjudandet kan läsas på Nixu Oyj:s webbplats.