DNV AS:s offentliga uppköpserbjudande på aktierna i Nixu Oyj 28.2.2023–17.4.2023

DNV AS erbjuder 13,00 euro i kontantvederlag per aktie i Nixu Oyj.

En eventuell höjning i kontant vederlag, förlängning eller avbrytning av erbjudandetiden meddelas med ett börsmeddelande.

Gör så här om du godkänner uppköpserbjudandet

1. Läs anvisningarna om uppköpserbjudandet på den här sidan.
2. Fyll i den elektroniska svarsblanketten med vilken du kan godkänna uppköpserbjudandet.
 
Du kan lämna order när uppköpserbjudandet har börjat och de ska vara framme i OP senast 13.4.2023 eller två (2) bankdagar innan en eventuellt förlängd anbudstid avbryts eller upphör. Därefter kan uppköpserbjudandet godkännas fram till erbjudandetidens slut genom att ringa till vår kundtjänst 0100 0500 (lna/msa) eller besöka OP:s kontor.

Godkännandet av erbjudandet är ovillkorligt och avgiftsfritt

Du kan godkänna erbjudandet endast ovillkorligt och för alla aktier på ditt värdeandelskonto (godkännandet ska ges separat för varje värdeandelskonto). För pantsatta aktiers del krävs ett samtycke av panthavaren för att uppköpserbjudandet ska kunna godkännas.
 
Budgivaren ansvarar för betalningen av den överlåtelseskatt som eventuellt uppbärs på aktieaffären i Finland. Om du godkänner erbjudandet i enlighet med villkoren för uppköpserbjudandet, uppkommer inga kostnader för dig. Då du godkänner erbjudandet registreras en begränsning i rätten att överlåta de aktier som finns på ditt värdeandelskonto. 
 
Om du har köpt ytterligare aktier efter det att du godkänt erbjudandet och överlåtelsebegränsningen registrerats på ditt förvaringskonto, måste du godkänna erbjudandet separat för de här aktiernas del genom att för dem lämna in en separat blankett. I sådana fall ber vi dig kontakta ditt kontor.
 
Ångerrätt
 
Det går att återta godkännandet skriftligt på OP:s kontor före erbjudandetidens slut. För att återta ett godkänt erbjudande kan det tas ut en serviceavgift i enlighet med tariffen.

Viktiga datum

28.2.2023    Erbjudandetiden för uppköpserbjudandet börjar 
13.4.2023    Ordern för godkännandet av erbjudandet ska vara i OP
17.4.2023    Erbjudandetiden för uppköpserbjudandet upphör
24.4.2023    Clearing av uppköpserbjudandets fullgörelsetransaktioner, uppskattningsvis
 
Förutsättningarna för genomföringen av uppköpserbjudandet beskrivs i erbjudandehandlingen. Budgivaren förbehåller sig rätten att avstå från att uppfylla vilken som helst av förutsättningarna i uppköpserbjudandet eller återkalla erbjudandet i enlighet med villkoren. Villkoren för uppköpserbjudandet och erbjudandehandlingen som gäller uppköpserbjudandet kan läsas på Nixu Oyj:s webbplats.
Också minderårigas vårdnadshavare och representanterna för andra företrädda kunder (fullmakts-, intressebevaknings- och dödsbokunder) kan lämna order via länkarna. Om det är frågan om ett samägt värdeandelskonto ska du fylla i svarsblanketten som sänds per brev. Vi behöver samtliga kontohavares underskrifter på svaret.