SRV Yhtiöt Oyj:s företrädesemission 7.6.-21.6.2022

Gör så här om du vill delta i emissionen eller sälja teckningsrätter

  1. Läs anvisningarna om företrädesemissionen på den här sidan. 
  2. Fyll i den elektroniska svarsblanketten med vilken du kan teckna aktier som erbjuds eller sälja teckningsrätter på samma sätt som vid aktiehandel. Länkarna finns i slutet av sidan.

Teckningsuppdraget måste ha nått OP senast 17.6.2022. Därefter kan teckningen göras fram till teckningstidens slut genom att ringa till vår kundtjänst 0100 0500 (lna/msa) eller besöka kontor.

Teckningsrätter och betalning av aktieteckningar

På basis av ditt aktieinnehav på avstämningsdagen för aktieemissionen 2.6.2022 fick du på ditt värdeandelskonto en (1) teckningsrätt per varje en (1) existerande aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) aktier som erbjuds för teckning. Teckningsrätterna har registrerats på ditt värdeandelskonto 3.6.2022. Du ser således dina teckningsrätter i tjänsten op.fi. Om du är osäker på hur många aktier du kan teckna med dina teckningsrätter ser du det i brevet som du får hemskickat till dig. 

Du kan också räkna antalet aktier som erbjuds med hjälp av följande allmänna exempel.

På avstämningsdagen för aktieemissionen fick du på ditt värdeandelskonto en (1) teckningsrätt per varje en (1) existerande aktie:

100 aktier -> 100 teckningsrätter

Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) aktie som erbjuds för teckning:

100 / 3 = 33,33 -> avrundning neråt = 33

33 * 4 = 132 stycken nya aktier

  • Primär teckningsrätt: Med tre (3) teckningsrätter kan du teckna fyra (4) aktie som erbjuds för teckning till priset 0,10 euro per aktie.
  • Sekundär teckningsrätt: Aktieägare och andra placerare har dessutom rätt att utan teckningsrätter teckna aktier som inte har tecknats med stöd av den primära teckningsrätten. Aktier som tecknats utan teckningsrätt allokeras vid överteckning i enlighet med villkoren för aktieemissionen. Aktiernas teckningspris är 0,10 euro per aktie.

Teckningspriset debiteras förvaltningskontot för ditt värdeandelskonto i samband med teckningen. Om du inte får det antal aktier som du tecknat på basis av den sekundära teckningsrätten, återbetalas teckningspriset för de uteblivna aktierna på ditt konto i enlighet med villkoren för teckningen. Det betalas ingen ränta på det belopp som återbetalas.

Försäljning av teckningsrätter, köp och handel med nya aktier

  • Om du inte vill teckna de aktier som erbjuds i emissionen, kan du sälja teckningsrätterna på Nasdaq Helsingfors, där teckningsrätterna är föremål för handel från 7.6.2022 till 14.6.2022. Teckningsrätternas ISIN-kod är FI4000523600 och handelskoden är SRV1VU0122. Du kan sälja teckningsrätter i tjänsten op.fi på samma sätt som vid aktiehandel. 
  • Om du köper mer teckningsrätter, ska du komma ihåg att separat lämna en teckningsorder för aktier också beträffande de teckningsrätter som du köpt. 
  • Teckningsrätter som inte sålts före 14.6.2022 eller använts för teckning av aktier som erbjuds för teckning före teckningstidens slut 21.6.2022 förfaller som värdelösa när teckningstiden tar slut.
  • De aktier som tecknats med teckningsrätter upptas för handel som interimistiska aktieslag, ISIN-kod FI4000523618, handelskod SRV1VN0122, på Nasdaq Helsingfors uppskattningsvis 22.6.2022. Aktierna som erbjuds för teckning förenas med det nuvarande aktieslaget uppskattningsvis 29.6.2022.

Du får viktig tilläggsinformation genom att läsa aktieemissionens villkor och prospekt som har godkänts av Finansinspektionen.

Också minderårigas vårdnadshavare och representanterna för andra företrädda kunder (fullmakts-, intressebevaknings-, företags- och dödsbokunder) kan lämna order via länkarna.

Om det är frågan om ett samägt värdeandelskonto ska du fylla i svarsblanketten som sänds per brev. Vi behöver samtliga kontohavares underskrifter på svaret.