North Holdings 3 Oy:s förbättrad Uppköpserbjudandet på aktierna i Caverion Abp 24.11.2022–28.02.2023

Caverions aktieägare kan välja antingen
(i) ett skuldebrevsinstrument, som ger rätt till kontant betalning på 8,50 euro per aktie nio månader efter fullföljandet av uppköpserbjudandet (”Alternativ Ersättning”), 
eller
(ii) ett kontant vederlag på 8,00 euro per aktie (”Förbättrad Kontant Vederlag”) som betalas omedelbart vid fullföljandet av uppköpserbjudandet.
 
En eventuell höjning i kontant vederlag, förlängning eller avbrytning av erbjudandetiden meddelas med ett börsmeddelande. 
 
Om du redan har accepterat köperbjudandet och du vill ändra ditt val till (i) Alternativ Ersättning, i stället för (ii) Förbättrad Kontant Vederlag, måste det tidigare godkännandet återkallas i god tid. Följ därefter instruktionerna nedan och acceptera det (i) Alternativa Ersättningen.
 

Gör så här om du godkänner uppköpserbjudandet

  1. Läs anvisningarna om uppköpserbjudandet på den här sidan.
  2. Fyll i den elektroniska svarsblanketten med vilken du kan godkänna uppköpserbjudandet.
 
Order ska vara i OP senast 24.2.2023 eller, ifall den efterföljande erbjudandetiden har förlängts, två (2) bankdagar innan den efterföljande erbjudandetiden upphör. Därefter kan uppköpserbjudandet godkännas fram till erbjudandetidens slut genom att ringa till vår kundtjänst 0100 0500 (lna/msa) eller besöka OP:s kontor. 

Godkännandet av erbjudandet är ovillkorligt och avgiftsfritt

 
Du kan godkänna erbjudandet endast ovillkorligt och för alla aktier på ditt värdeandelskonto (godkännandet ska ges separat för varje värdeandelskonto). För pantsatta aktiers del krävs ett samtycke av panthavaren för att uppköpserbjudandet ska kunna godkännas.
 
Budgivaren ansvarar för betalningen av den överlåtelseskatt som eventuellt uppbärs på aktieaffären i Finland. Om du godkänner erbjudandet i enlighet med villkoren för uppköpserbjudandet, uppkommer inga kostnader för dig. Då du godkänner erbjudandet registreras en begränsning i rätten att överlåta de aktier som finns på ditt värdeandelskonto. 
 
Om du har köpt ytterligare aktier efter det att du godkänt erbjudandet och överlåtelsebegränsningen registrerats på ditt förvaringskonto, måste du godkänna erbjudandet separat för de här aktiernas del genom att för dem lämna in en separat blankett. I sådana fall ber vi dig kontakta ditt kontor.
 

Ångerrätt

Du kan återkalla tidigare godkännandet antingen genom att skicka ett meddelande i tjänsten op.fi eller OP-mobilen, chattjänsten eller ring vår kundtjänst 0100 0500 (lna/msa).
 

Viktiga datum

24.11.2022 Erbjudandetiden för uppköpserbjudandet börjar 
24.2.2023 Ordern för godkännandet av erbjudandet ska vara i OP
28.2.2023 Erbjudandetiden för uppköpserbjudandet upphör
 
Förutsättningarna för genomföringen av uppköpserbjudandet beskrivs i erbjudandehandlingen. Budgivaren förbehåller sig rätten att avstå från att uppfylla vilken som helst av förutsättningarna i uppköpserbjudandet eller återkalla erbjudandet i enlighet med villkoren. Villkoren för uppköpserbjudandet och erbjudandehandlingen som gäller uppköpserbjudandet kan läsas på Caverion Abp:s webbplats.

Också minderårigas vårdnadshavare och representanterna för andra företrädda kunder (fullmakts-, intressebevaknings-, företags- och dödsbokunder) kan lämna order via länkarna.

Om det är frågan om ett samägt värdeandelskonto ska du fylla i svarsblanketten som sänds per brev. Vi behöver samtliga kontohavares underskrifter på svaret.