Viking Line Abp:s företrädesemission 7.12.2021–21.12.2021

Gör så här om du vill delta i emissionen eller sälja teckningsrätter

  1. Läs anvisningarna om företrädesemissionen på den här sidan. 
  2. Fyll i den elektroniska svarsblanketten med vilken du kan teckna aktier som erbjuds eller sälja teckningsrätter på samma sätt som vid aktiehandel. Länkarna finns i slutet av sidan.

Teckningsrätter och betalning av aktieteckningar

På basis av ditt aktieinnehav på avstämningsdagen för aktieemissionen 1.12.2021 fick du på ditt värdeandels-konto en (1) teckningsrätt per varje en (1) existerande aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) aktier som erbjuds för teckning. Teckningsrätterna registreras på ditt värdeandelskonto 2.12.2021. Du ser således dina teckningsrätter i tjänsten op.fi. Om du är osäker på hur många aktier du kan teckna med dina teckningsrätter ser du det i brevet som du får hemskickat till dig.

  • Primär teckningsrätt: Med fem (5) teckningsrätter kan du teckna tre (3) aktie som erbjuds för teckning till priset 8,00 euro per aktie.
  • Sekundär teckningsrätt: Aktieägare och andra placerare har dessutom rätt att utan teckningsrätter teckna aktier som inte har tecknats med stöd av den primära teckningsrätten. Aktier som tecknats utan teckningsrätt allokeras vid överteckning i enlighet med villkoren för aktieemissionen. Aktiernas teckningspris är 8,00 euro per aktie.

Teckningspriset debiteras förvaltningskontot för ditt värdeandelskonto i samband med teckningen. Om du inte får det antal aktier som du tecknat på basis av den sekundära teckningsrätten, återbetalas teckningspriset för de uteblivna aktierna på ditt konto i enlighet med villkoren för teckningen. Ränta betalas inte på det belopp som återbetalas.

Försäljning av teckningsrätter, köp och handel med nya aktier

  • Om du inte vill teckna de aktier som erbjuds i emissionen, kan du sälja teckningsrätterna på Nasdaq Helsingfors, där teckningsrätterna är föremål för handel från 7.12.2021 till 15.12.2021. Teckningsrätternas ISIN-kod är FI4000513767 och handelskoden är VIK1VU0121. Du kan sälja teckningsrätter i tjänsten op.fi på samma sätt som vid aktiehandel. 
  • Om du köper mer teckningsrätter, ska du komma ihåg att separat lämna en teckningsorder för aktier också beträffande de teckningsrätter som du köpt.
  • Teckningsrätter som inte sålts före 15.12.2021 eller använts för teckning av aktier som erbjuds för teckning före teckningstidens slut 21.12.2021 förfaller som värdelösa när teckningstiden tar slut.
  • De aktier som tecknats med teckningsrätter upptas för handel som interimistiska aktieslag, ISIN-kod FI4000513775, handelskod VIK1VN0121, på Nasdaq Helsingfors uppskattningsvis 8.12.2021. Aktierna som erbjuds för teckning förenas med det nuvarande aktieslaget uppskattningsvis 29.12.2021.

Du får viktig tilläggsinformation genom att läsa aktieemissionens villkor och prospekt som har godkänts av Finansinspektionen.

Också minderårigas vårdnadshavare och representanterna för andra företrädda kunder (fullmakts-, intressebevaknings-, företags- och dödsbokunder) kan lämna order via länkarna. 

Om det är frågan om ett samägt värdeandelskonto ska du fylla i svarsblanketten som sänds per brev. Vi behöver samtliga kontohavares underskrifter på svaret.