Skälighetsprincipen och tilläggsförmåner

Enligt 13 kap. 2 § i lagen om försäkringsbolag ska ett livförsäkringsbolag återbetala en skälig del av det överskott som försäkringarna avkastat till de försäkringar som enligt avtalsvillkoren har rätt till tilläggsförmåner. Utbetalningen av tilläggsförmåner får dock inte äventyra bolagets solvens eller kontinuiteten för tilläggsförmånerna.

Totalåterbäringen på försäkringsbesparingarna består av beräkningsräntan och de tilläggsförmåner som fastställs årligen för försäkringarna. Bolagets styrelse fattar årligen beslut om tilläggsförmånerna. Tilläggsförmånernas belopp beror på den allmänna räntenivån, utfallet av placeringsverksamheten samt försäkringens beräkningsränta. Bolaget strävar efter kontinuitet för tilläggsförmånerna. Bolagets solvens och beredskap på större försäkringsersättningar än väntat kan begränsa kundåterbäringarna.

Målet är att på försäkringsbesparingarna betala en totalåterbäring som på lång sikt motsvarar åtminstone nivån för ränteplaceringar som anses ha en låg risk.  För närvarande är målet för totalåterbäringen 12 månaders euribor för sparlivförsäkringar och kapitaliseringsavtal medan den för individuella pensionsförsäkringar och avgiftsbaserade gruppensionsförsäkringar är räntan på finska statens 5-åriga obligationslån samt för förmånsbaserade gruppensionsförsäkringar är räntan på finska statens 10-åriga obligationslån.

I riskförsäkringar kan överskott uppstå, om premierna är större än de ersättningar som utbetalas på basis av riskförsäkringarna och de driftskostnader som behövs för att sköta försäkringarna. Till följd av ett överskott kan försäkringsskyddet ökas eller så kan sänkta försäkringspremier debiteras för skyddet.

De här målen gäller tills vidare. Målen är inte en del av försäkringsavtalet mellan  bolaget och försäkringstagaren. OP-Livförsäkrings styrelse har rätt att ändra målen utan att separat meddela det till försäkringstagaren.

På de från Suomi-bolaget överförda differentierade balansräkningarna tillämpas en skild vinstutdelningsprincip, i enlighet med planen för överlåtelse av försäkringsbestånd, och de här försäkringsbestånden omfattas inte av den skälighetsprincip som berör OP-Livsförsäkrings övriga försäkringsbestånd.

Uppföljning av skälighetsprincipen (pdf)