De viktigaste riskerna i anslutning till Företagsränta

Syftet med den här redogörelsen är att förklara de viktigaste risker som ansluter sig till placeringar i Företagsränta. De viktigaste riskerna som ansluter sig till Företagsränta kan delas in i risken i anslutning till emittenten (kreditrisken), marknadsriskerna samt riskerna i anslutning till produktens struktur. Den här beskrivningen är inte en uttömmande beskrivning av alla risker som kan ansluta sig till Företagsränta. Den som placerar i en Företagsränta måste alltid ta del av emittentens grundprospekt, lånevillkor och faktablad

Risken i anslutning till emittenten

Risken i anslutning till emittenten kallas ofta också kreditrisken och innebär risken för emittentens återbetalningsförmåga. Till ett företagsräntelån (eller vilket som helst annat masskuldebrevslån utan säkerhet) som OP Företagsbanken satt i omlopp ansluter sig en risk för att OP Företagsbanken blir betalningsoförmögen och inte kan svara för sina förpliktelser. För en placerare innebär emittentrisken att om OP Företagsbanken då ett masskuldebrevslån förfaller inte skulle klara av att betala det nominella värdet eller den eventuella avkastningen på masskuldebrevslånet, kunde placeraren helt eller delvis förlora det placerade kapitalet och den eventuella avkastningen.

Den rating som internationella ratinginstitut, såsom Standard & Poor's och Moody's, ger OP Företagsbanken är ett sätt att bedöma kreditrisken. Ratingen är inte en rekommendation att köpa, sälja eller hålla en placering. En rating kan ändras eller slopas när som helst.

Insättningsgarantin för bankinsättningar gäller inte indexlånen.

Marknadsriskerna

Marknadsriskerna består av risker i anslutning till faktorer som påverkar hur lånets marknadsvärde och/eller slutliga avkastning fastställs. Avkastningen på en placering i ett företagsräntelån beror på kreditrisken för ett eller flera referensbolag som utgör underliggande tillgång. I kreditriskrelaterade strukturer består marknadsrisken av att lånets nominella värde och/eller avkastning är föremål för en eller flera kredithändelser som inträffar hos referensbolag eller att lånets sekundärmarknadsvärde sjunker på grund av en kredithändelse eller någon annan orsak. Då en kredithändelse inträffar kan det också inverka på beloppet av den ränta som upplöper och den eventuella tilläggsavkastningen genom att det nominella beloppet minskar. Om placeraren har betalt överkurs för sitt lån (priset har varit högre än det nominella värdet), lider placeraren en förlust. Placeraren måste bedöma marknadsrisken för avkastningen i förhållande till sina mål i fråga om avkastning på placeringen och risktålighet, eller till exempel jämföra den förväntade avkastningen på lånet med den förväntade avkastningen på en alternativ placering.

Om placeraren köper eller säljer ett företagsräntelån på sekundärmarknaden, omfattas lånets sekundärmarknadsvärde utöver av den marknadsrisk som ansluter sig till utvecklingen hos den underliggande tillgången också av en likviditets- och ränterisk. Avsikten är att företagsräntelån ska hållas till förfallodagen, men placerarna kan sälja sina placeringar redan före förfallodagen. Under normala marknadsförhållanden har OP Företagsbanken som mål att ge företagsräntelånen en köpnotering som motsvarar OP Företagsbankens uppfattning om till vilken kurs placeraren kan sälja lånet vid respektive tidpunkt före förfallodagen. Företagsräntelånets kurs kan vid en försäljning vara lägre än vid teckningen av lånet, varvid placeraren får en överlåtelseförlust.

Likviditetsrisken innebär att ett företagsräntelån kan vara svårt eller omöjligt att sälja, om det är fråga om en mycket komplicerad produkt eller om marknadsläget är exceptionellt. De allmänna räntorna inverkar på företagsräntelåns värde under alla marknadslägen. Generellt kan sägas att om alla andra faktorer hålls oförändrade, får en uppgång i de allmänna räntorna företagsräntelåns sekundärmarknadsvärde att sjunka. Dessutom inverkar den återstående löptiden på hur stor inverkan en förändring i räntorna har på ett låns sekundärmarknadsvärde. Ju längre löptid, desto större inverkan har en förändring i räntorna på låns sekundärmarknadsvärde.

Företagsräntelån är inte kapitalgaranterade placeringar. Återbetalningen av det nominella värdet omfattas av risken för en kredithändelse hos de referensbolag som utgör underliggande tillgång för lånet, och det är möjligt att en placerare kan förlora det nominella värdet och en eventuell avkastning helt eller delvis. Förluster kan eventuellt uppkomma också av en överkurs, teckningsprovision eller återbetalning i förtid.

Riskerna i anslutning till produktens struktur

Riskerna i anslutning till produktens struktur beror på formlerna i anslutning till hur avkastningen bestäms. Formlerna kan ibland vara komplicerade. Om lånevillkoren (kalkyleringsreglerna) är komplicerade kan det leda till att placeraren har svårigheter med att jämföra eller kanske inte alls kan jämföra olika företagsräntelån med varandra eller med andra alternativa placeringar. Det är viktigt att placeraren på rätt sätt förstår hur avkastningen bestäms, så att placeraren inte får en oriktig uppfattning av hur den eventuella avkastningen bestäms.

Risken i anslutning till återbetalning i förtid

Emittenten har rätt att återbetala Företagränta i förtid. I ett sådant fall fastställer OP Företagsbanken återbetalningsbeloppet på basis av det marknadspris som lånet har vid respektive tidpunkt till ett belopp som kan vara större eller mindre än lånets nominella värde.