OP-Kestävä Hyvinvointi -sijoitusrahasto

Placeringsfonden OP-Hållbar Välbefinnande

Sök lockande avkastning från företag som främjar människors välbefinnande och jämlikhet.
1

Fonden placerar i företag som stödjer människors välbefinnande och jämlikhet

Fonden placerar bland annat i hälso- och utbildningstjänster och i företag vilka som arbetsgivare beaktar jämlikhetsfrågor på ett föredömligt sätt.

2

Ansvarfullt och hållbart, utan att pruta på avkastningen

Inom temat finns företag med höga tillväxtförväntningar samt stabila och mer moderata företag för att jämna ut risken.

3

Enkel spridning globalt och enligt bransch

I enlighet med temat sprids fondens placeringar globalt och enligt bransch. En aktiv och erfaren portföljförvaltare fattar placeringsbesluten.

Placeringsfonden OP-Hållbar Välbefinnande

Placeringsfonden OP-Hållbar Välbefinnande placerar i företag vars affärsverksamhet stödjer hållbart välbefinnande hos människor och samhällen. Fonden placerar också i företag som i sin roll som arbetsgivare är föredömliga i sociala frågor och jämlikhetsfrågo.

Genom att placera i placeringsfonden OP-Hållbar Välbefinnande stödjer du inte bara samhällets utveckling i en mer hållbar riktning, du placerar också i företag med lönsamma framtidsutsikter.

Du kan göra engångsplaceringar eller börja spara regelbundet med små summor, till exempel 10 euro i månaden. Som ägarkund köper och säljer du fonden avgiftsfritt. Ditt fondinnehav ger OP-bonus. När du säljer fondandelar får du pengarna på ditt konto inom några vardagar.

Fondens placeringsobjekt och aktiv portföljförvaltning

Fondens erfarna portföljförvaltare väljer placeringsobjekten. Dessutom hjälper ansvarsexperterna att beakta hållbarhetsrisker och säkerställa social påverkan. Vid valet av aktier strävar vi efter positiv social påverkan och beaktar frågor om miljö och förvaltningssed. Utöver den allmänna förteckningen över uteslutna placeringsobjekt utesluter vi nästan helt fossila företag.

Fonden placerar sina tillgångar i cirka 50–80 företags aktier, men antalet kan variera beroende på portföljförvaltarens bedömning. De företag som valts till fonden utvecklar till exempel:

 • Hälso- och välbefinnandetjänster
 • Lösningar angående tillgång till utbildnings- och finansieringstjänster, digitala tjänster samt bostäder
 • Hälsosammare kost och hållbart jordbruk
 • Hållbara trafiklösningar och cirkulär ekonomi

Vi säkerställer utvecklingen av våra placeringsobjekt i en ansvarsfullare riktning genom att interagera med företagens ledning och genom att fungera som aktiva ägare: vi röstar och påverkar våra placeringsobjekt.

Placeringsfonden OP-Hållbar Välbefinnande är ett effektivt förvaltat placeringsobjekt med god spridning. Fonden tar i regel en avsevärt hög aktiv risk och kan avvika väsentligt från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå. Den rekommenderade placeringstiden för fonden är minst sju år.

Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
0,0 % 1,8 % 1,0 %

Som ägarkund köper och säljer du fonden avgiftsfritt. Fondandelarna ger OP-bonus för andelsbankens ägarkunder.

Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

OP-Hållbar Välbefinnande är en aktiefond som placerar sina tillgångar med bred spridning på den globala aktiemarknaden. Placeringar kan göras både på den utvecklade marknaden och på tillväxtmarknader, men placeringarna görs huvudsakligen i USA och Europa.

I fondens placeringsverksamhet beaktas principerna för hållbar utveckling med särskild tonvikt på sociala frågor. Fondens tillgångar placeras huvudsakligen i företag vars affärsverksamhet stödjer hållbart välbefinnande hos människor och samhällen med beaktande av affärsverksamhetens miljöpåverkan. Fondens huvudteman är välbefinnande och jämlikhet. Företagen som utgör fondens placeringsobjekt utvecklar bland annat hälso- och välbefinnandetjänster, tillgänglighetslösningar inom utbildning och finansieringstjänster, energisystem och cirkulär ekonomi, nya trafiklösningar och trafiksäkerhet, tillgång till bostäder eller hälsosammare kost och hållbart jordbruk. Fonden kan även placera i företag som i sin roll som arbetsgivare är föredömliga i sociala frågor.

Fonden placerar i regel via direkta aktieplaceringar. Fonden kan i sin placeringsverksamhet använda derivatinstrument för att skydda sig mot förändringar på marknaden, ersätta direkta placeringar samt i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning.

Fondens tillgångar placeras med bred spridning i olika företags aktier. Vanligen placerar fonden sina tillgångar i cirka 50–80 företags aktier, men antalet kan variera beroende på portföljförvaltarens bedömning.

Fondens placeringsgrad kan variera så att minst 75 procent och högst 105 procent av fondens värde placeras på aktiemarknaden. Vanligen ligger aktievikten på 90–100 procent.

Fondens jämförelseindex är MSCI ACWI ESG Screened Index. Fonden strävar med aktiv placering efter att på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. Fonden tar i regel en avsevärt hög aktiv risk och kan avvika väsentligt från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå.

OP Kapitalförvaltning tar reda på externa aktiva kapitalförvaltares rutiner för ansvarsfulla placeringar innan placeringsbeslut tas och följer sedan upp dem regelbundet. Redogörelsen om ansvarsfulla placeringar omfattar synpunkter på policy och resurser för och uttalanden om ansvarsfulla placeringar samt verksamhetssätt, uteslutningar, ägarpåverkan och rapportering. Vi bedömer därefter nivån på de externa kapitalförvaltarnas ansvarsfulla placeringar på basis av redogörelsen. Vi har slagit fast minimikriterier som nya aktiva externa kapitalförvaltare måste uppfylla. De ovannämnda principerna och verksamhetssätten gäller också fonder som är inriktade på externa kapitalförvaltares alternativa placeringar.

Du kan läsa en hållbarhetsanalys av fonden i fondens månadsöversikt.

Särskilt för dig som är ägarkund lönar det sig att spara och placera eftersom du får utmärkta förmåner för det.

Förmåner för fond- och försäkringssparande:

 • Du kan köpa och sälja nästan alla fonder utan kostnader.*
 • På fonder och försäkringsbesparingar samlar du 0,35 % OP-bonus.**  
 • Du kan börja försäkringsspara utan kostnad. 
 • I de digitala tjänsterna kan du utan kostnad byta placeringsobjekt, göra tilläggsplaceringar och byta betalnings- och placeringsplan till OP Placeringsförsäkring och OP Sparavtal.  

Förmåner för aktie- och ETF-placering:

 • Du kan utan kostnad öppna aktiesparkonto och värdeandelskonto.
 • Du får rabatt för aktieköp och ett provisionstak på 1 procent när det gäller inhemska aktieköp på värdeandelskontot. Förmånerna är i kraft i de digitala tjänsterna.
 • Du får utan kostnad aktierekommendationer och aktieanalyser.
 • Du får rabatt på tjänstepaketet för sparande och placering:
  Aktiesparkonto: 
  Sparare: 0 €/mån. (norm. 2,99 €/mån.)
  Placerare: 9,99 €/mån. (norm. 14,99 €/mån.)
  Värdeandelskonto: 
  Sparare: 0 €/mån. (norm. 2,99 €/mån.)
  Placerare: 0 €/mån. (norm. 5,39 €/mån.)

Övriga förmåner:

 • Endast ägarkunder kan placera i Avkastningsandelen.

Se till att dra nytta av alla förmåner:

*För följande specialplaceringsfonder debiteras normala kostnader: OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst, OP-Alternative Portfolio och OP-Private Equity.

**OP-bonus används för bankens serviceavgifter och försäkringspremier. Det samlas inte OP-bonus för specialplaceringsfonden R2 Crystal och för fondernas institutionsserier. Följande placeringsobjekt som är anknutna till försäkringsbesparingar samlar inte OP-bonus: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund och BlackRock GF Emerging Fund A. Fondanknutna försäkringar samlar OP-bonus, undantaget individuella placeringsförsäkringar och individuella placeringsavtal.  

Lämpar sig för stiftelser eftersom avkastningsandelen genererar årligt kassaflöde

Stadgar (pdf)

Faktablad (pdf)

 

Tillväxtandel som lämpar sig för institutionella placerare

Stadgar (pdf)

Faktablad (pdf)

Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
Mikko Linnanvuori
Jämförelseindex
MSCI ACWI ESG Screened Index.
Begynnelsedag
16.11.2023
ISIN
FI4000561311
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
14 Meur
Andelens värde (15.04.)
106,25 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Faktablad
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Hållbarhetsinformation
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (12.04)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Hållbar Välbefinnande A −0,42 % +3,73 % - - - -
Jämförelseindex +1,36 % +9,68 % - - - -

Årlig avkastning

2019 2020 2021 2022 2023 Fr årets början
OP-Hållbar Välbefinnande A - - - - +4,98 % +1,21 %
Jämförelseindex - - - - +5,07 % +9,11 %

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Hållbar Välbefinnande A - - -
Jämförelseindex - - -

Det här är reklam. Kom ihåg att placering alltid medför risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.  OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, och andelsbanken fungerar som ombud för bolaget. För följande specialplaceringsfonder debiteras normala handelskostnader: specialplaceringsfonderna OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst, OP-Alternative Portfolio och OP-Private Equity.