Edustajiston vaalit

Ägarkund, din röst har hörts!

Röstningstiden i Vasa Andelsbanks fullmäktigeval är slut. Tack till alla ägarkunder som röstat i valet.

Ägarkunderna har varit med och beslutat hurdant fullmäktige vår andelsbank ska ha och hur ägarkundernas röst hörs i vår andelsbanks förvaltning de följande fyra åren.

Resultatet av fullmäktigevalet offentliggörs på den här sidan 30.11.2021.

Fullmäktigevalet förrättas som majoritetsval, där de kandidater som fått flest röster väljs till fullmäktige. Till andelsbankens fullmäktige väljs 50 representanter för ägarkunderna. 

Kontakta oss gärna om du har frågor om valet eller om du vill anmäla dig som kandidat eller lämna in en stödförklaring per post. 

Kontaktperson för valet: Jens Björknäs, jens.bjorknas@op.fi, tfn 010 256 3717

Röstningen i fullmäktigevalet inföll 4.11 kl. 8.00–17.11 kl. 16.00.

Antalet kandidater i årets fullmäktigeval var 70.

Rösträtt i det här valet hade alla ägarkunder som anslutit sig som ägarkund senast 31.5.2021 och som ännu när röstningen började var ägarkunder.

Varje röstberättigad ägarkund hade vid en röst vid valet och ägarkunden kunde rösta på endast en kandidat.

Vårdnadshavarna kunde tillsammans utöva en minderårigs rösträtt. Därför kunde inte en minderårig rösta via valtjänsten fastän hen skulle ha haft nättjänstkoder.

Intressebevakaren kunde utöva en intressebevakads rösträtt.

Rösträtten för ett företag eller samfund utövades av en person som har rätt att företräda företaget eller samfundet.

I fullmäktige behöver vi aktiva ägarkunder som är intresserade av gemensamma frågor och som för med sig sin egen sakkunskap. Av fullmäktigeledamöterna krävs inte särskilda kunskaper i bankfrågor. Attityden avgör.

Du har kunnat anmäla dig som kandidat 16.8–10.9.2021.

Varje röstberättigad ägarkund som har gott anseende, som använder bankens tjänster, som är myndig och har anslutit sig som ägarkund senast 31.5.2021 och som har fyllt 18 år senast under kandidatnomineringen har kunnat kandidera.

Företag och samfund har inte kunnat kandidera. Om ett företag eller ett samfund är ägarkund, kan det ge sitt understöd och rösta. Då ska understödet ges per blankett och röstningen ske per post.

Inte heller en organisation, ett parti eller någon annan sammanslutning har kunnat anmäla sin kandidat till fullmäktigevalet, eftersom valet är ett personval och kandidaterna ska anmäla sig personligen.

Observera, att anställda hos andelsbanken eller hos ett företag som hör till dess koncern samt ledamöter i dess styrelse eller förvaltningsråd inte heller har kunnat kandidera. Verkställande direktören för andelsbanken eller hos ett företag som hör till dess koncern har inte heller kunnat kandidera under den tid som uppdraget pågått och de fem år som följer efter att uppdraget upphört.

De som tjänstgör för OP:s centralinstitut eller för ett företag som hör till dess koncern har inte heller rätt att anmäla sig som kandidat.  

När det kommer till kritan är både vi finländare och Finland gjorda av segt virke. Vi samarbetar i besvärliga och svåra situationer för det gemensamma goda. Tillsammans kan vi nå nya höjder.

Vi i OP Gruppen vill främja grunderna för livets rikedomar: ekonomisk framgång, trygghet och välfärd för hela Finland. OP har alltid och kommer alltid att bry sig om vår gemensamma framtid. Tillsammans med våra två miljoner ägarkunder har vi styrka att ta ansvar och agera.

I din andelsbank utövas det högsta beslutsfattandet av fullmäktige som valts bland ägarkunderna. De godkänner bland annat andelsbankens bokslut och fattar de viktigaste besluten som gäller bankens verksamhet. Fullmäktige sammanträder stadgeenligt en gång per år. Utöver det kan fullmäktigeledamöterna delta i olika utbildningar.

Fullmäktige är en unik utsiktsplats över bankens verksamhet. I fullmäktige är det också möjligt att skapa nya nätverk och följa upp hur den egna hembygdens ekonomi utvecklas.