Neljä konsulttia keskustelemassa yritysvakuutuksista yrityksen toimistossa.

Suunnittelu- ja konsulttialan vahinkoriskejä ja vakuutuksia – tutustu oman alasi vakuutuksiin esimerkkien avulla

Suunnittelu- tai konsulttialan yrittäjän voi olla vaikea hahmottaa, millaisia vakuutuksia yritykselle tarvitaan ja miten niitä sovelletaan eri tilanteisiin. Tältä sivulta löydät alaan liittyvät vakuutukset sekä esimerkkejä vahinkotilanteista.

 

Konsulttitoiminnan vastuuvakuutus 

Konsultit työskentelevät usein monien asiakasyritysten kanssa. Suunnittelu vaatii erityistä huolellisuutta ja tarkkuutta, koska virhe suunnitelmassa voi aiheuttaa vahinkoa tilaajalle tai ulkopuoliselle taholle. Suunnitteluyrityksen kannattaa harkita konsulttitoiminnan vastuuvakuutuksen ottamista. 

Konsulttitoiminnan vastuuvakuutus korvaa konsultin tekemien suunnitteluvirheiden aiheuttamia vahinkoja. Nämä voivat olla henkilö-, esine- ja varallisuusvahinkoja, joista vakuutuksenottaja on tekemänsä sopimuksen mukaan korvausvastuussa. Korvausvastuu voi perustua esimerkiksi virheeseen, puutteeseen tai laiminlyöntiin suunnitelmissa, tutkimustuloksissa tai mittaustuloksissa.  

Esimerkki: Korjaustöiden sähkösuunnittelu 

Vakuutuksenottaja suorittaa kirkon korjaustöiden sähkösuunnittelun. Vakuutuksenottajan ja seurakunnan väliseen sopimukseen sovelletaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE). Korjaustöitä toteutettaessa todetaan, että sähkösuunnittelija on tehnyt suunnittelun perusvalmistelut puutteellisesti ja suunnitelma on virheellinen.

Puutteellisen sähkösuunnittelun johdosta seurakunnalle aiheutuu lisäkuluja ylimääräisistä sähkö- ja rakennustöistä. Suurin yksittäinen kustannus on päärakennukseen suunniteltu ja rakennettu uusi tila. Vakuutuksenottajan ja seurakunnan välisessä sopimuksessa ei ole erikseen sovittu konsultin vahingonkorvausvastuun ylärajaa. Näin ollen korvausvastuun yläraja on KSE-ehtojen mukaisesti konsultin kokonaispalkkion suuruinen.

Vahingon määrä on pienempi kuin konsulttipalkkio, joten vakuutuksenottaja vastaa seurakunnalle koko vahingon määrästä. Vahingosta aiheutuneet kustannukset korvataan konsulttitoiminnan vastuuvakuutuksesta omavastuulla vähennettynä.

Esimerkki: Rakennesuunnitelma uudisrakennustyömaahan 

Rakennussuunnittelija tekee rakennesuunnitelmat uudisrakennustyömaahan. Suunnittelusopimukseen ei sovelleta yleisiä KSE-sopimusehtoja, eikä rakennussuunnittelijan vahingonkorvausvastuun ylärajasta ole muutenkaan sovittu.

Suunnittelutoimeksiantoon sisältyvän konepajasuunnittelun yhteydessä suunnitellaan rakennuksen yläpohjan ulkoseiniin rajoittuvat ristikkorakenteiset sekundääriristikot liian pitkiksi. Suuri osa ristikoista joudutaan lyhentämään rakennustyömaalla ja osa konepajalla ennen kuljetusta työmaalle. Korjaustoimenpiteistä ja tilaajalle syntyneistä ylimääräisistä kustannuksista aiheutuu yli 10 000 euron vahinko tilaajalle. Suunnittelupalkkion määrä on 8 500 euroa.

Vaikka suunnittelija ja tilaaja eivät käyttäneet KSE-sopimusehtoja, maksetaan vakuutuskorvaus siltä osin kuin konsultti on ollut vastuussa näiden sopimusehtojen mukaan, eli sopimuksessa nimenomaisesti sovittuun ylärajaan tai tämän määräyksen puuttuessa palkkion määrään saakka. Konsulttitoiminnan vastuuvakuutuksen perusteella korvataan 8 500 euroa. 

IT-yrityksen konsulttivastuuvakuutus 

Tietotekniikka-alan yritykselle sopiva vakuutus on IT-yrityksen konsulttivakuutus. Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on seurausta tietotekniikan konsultoinnissa tai muussa asiantuntijapalvelussa syntyneestä virheestä.  

IT-yrityksen konsulttivastuuvakuutuksella katetaan toiselle osapuolelle aiheutettuja henkilö-, esine- ja varallisuusvahinkoja. Korvausvastuu voi perustua esimerkiksi virheeseen, puutteeseen tai laiminlyöntiin suunnitelmissa, laskelmissa, selvityksissä, neuvoissa, ohjeissa tai vastaavissa asiantuntijapalveluissa. 

Esimerkki: Käyttöjärjestelmän kaatuminen ja tietojen menetys 

A toimittaa asiakkaalleen B:lle ohjelmistosovelluksen ja tarjoaa heille tietokannan ylläpito- ja valvontatöitä. B:n tuotantoympäristö kaatuu. Asiantuntijan ilmoittaman mukaan kaatumisen aiheuttaa vika B:n käyttöjärjestelmässä.

A on ennen tapahtunutta tehnyt B:lle erillistöitä, jolloin hän on ottanut varmuuskopioinnin pois päältä. B:n järjestelmän kaaduttua tämä aiheuttaa sen, että järjestelmässä olleita tietoja ei pystytä palauttamaan viimeisen kahden vuorokauden osalta. A:n mukaan heidän olisi pitänyt ilmoittaa asiakkaalle varmuuskopioinnin pois päältä ottamisesta, mutta jostain syystä tätä ilmoitusta ei tehty.  

B katsoo A:n olevan korvausvastuussa tilanteen heille aiheuttamista ylimääräisistä kustannuksista, ylitöistä ja toiminnan keskeytymisestä. B vaatii A:lta korvausta edellä mainituista kuluista sekä asiaan liittyvistä selvitys- ja asianajokuluistaan. A kiistää vastuunsa katsoen, ettei sen sopimuksen mukaisiin velvollisuuksiin sisälly B:n sovellusten ja palvelinten ylläpito- ja huoltopalvelut B:n esittämässä laajuudessa. Palvelusopimukseen sovelletaan IT2010 yleisiä sopimusehtoja. Lisäksi A:n ja B:n välillä on ohjelmistosovellusta koskeva lisenssisopimus.

B katsoo, että A vastaa erillisen sopimuksen perusteella vahingosta laajemmin kuin mikä A:n vastuu vahingosta on pelkästään IT2010 yleisten ehtojen mukaan. Asiassa päästään neuvottelujen jälkeen sovintoon ja sovittu osa vahingosta korvataan omavastuulla vähennettynä.

Esimerkki: Virhe kassajärjestelmässä 

A toimittaa B:lle kassajärjestelmän. Järjestelmässä on virhe, josta johtuen osa kassoilla luetuista tuotteista on jäänyt laskuttamatta. B kärsii tästä virheestä johtuen taloudellista vahinkoa veloittamatta jääneen hinnan muodossa. Vahinko korvataan omavastuulla vähennettynä.  

Rakennustyön valvojan vastuuvakuutus 

Rakennustyön valvojille on oma räätälöity vakuutuksensa. Rakennustyön valvojan vastuuvakuutus kattaa rakennusalan tekniseen valvontaan liittyviä vahinkoja. Vakuutuksesta korvataan vahingot, jotka ovat seurausta rakennustyön valvonnan virheestä.  

Esimerkki: Taloyhtiön parvekeremontin valvonta 

Rakennustyön valvoja on valvonut taloyhtiön parvekeremonttia ja hyväksynyt urakoitsijan puutteellisen työn kokonaisuudessaan vastaanotetuksi. Tilaaja on maksanut viimeiset urakan maksuerät urakoitsijalle, joka ehditään asettaa konkurssiin ennen urakoitsijalle kuuluneiden virheiden ja puutteiden korjaamista. Valvoja on tehnyt virheen urakoitsijan työn vastaanottamisessa. Valvojan virheen vuoksi taloyhtiö kärsii taloudellisia menetyksiä urakkavirheiden korjauskustannusten muodossa.  

Vahinko korvataan valvojan vastuuvakuutuksesta omavastuulla vähennettynä.

Esimerkki: Viemäriputkien asentamisen valvonta 

A toimii uudisrakennuskohteen rakennusvalvojana. Urakoitsija on asentanut viemäriputket suunnitelman ja ohjeiden vastaisesti. Vahinko ilmenee viemärien käytön yhteydessä ja sen korjaamisesta aiheutuu tilaajalle vahinkoa viemäriputkien uudelleen asentamisesta johtuvina kustannuksina sekä muina korjauskustannuksina. Tilaaja hakee korvausta sekä virheellisen asennuksen tehneeltä urakoitsijalta että valvojalta.

Vahingon korvaa urakoitsijan vastuuvakuutus. Vahinkoa ei korvata valvojan vastuuvakuutuksesta, koska virheellisen asennuksen tehneen urakoitsijan vastuuvakuutus korvasi vahingon.

Kybervakuutus 

Konsultit joutuvat työnkuvansa vuoksi käsittelemään asiakkaidensa luottamuksellisia tietoja. Mahdollisen tietomurron sattuessa riskin kohteena ovat oman yrityksen tietojen lisäksi myös asiakasyritysten luottamukselliset tiedot, kuten asiakastiedot. Esimerkiksi IT-konsulteilla onnistunut työ riippuu suurelta osin erilaisten ohjelmistojen ja teknologioiden menestyksekkäästä käytöstä.    

Kybervakuutus korvaa liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuneen taloudellisen vahingon, joka voi syntyä esimerkiksi tietomurrosta, tietokoneviruksesta, palvelunestohyökkäyksestä tai haittaohjelmasta. Lisäksi korvauspiiriin kuuluvat tietomurron syiden selvittely sekä tietojen ja ohjelmistojen palauttamisesta koituvat kustannukset. Vakuutus kattaa korvattavan vahinkotapahtuman yhteydessä myös viestintätoimiston käytön mahdollisen maineriskin uhatessa sekä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesta asiakkaan tiedottamisvelvollisuudesta aiheutuvat kustannukset.  

Kybervakuutus korvaa myös tietoturvaloukkauksen seurauksena toiselle aiheutuneen taloudellisen vahingon, joka ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon. Tietomurron yhteydessä vaarassa on usein toisen osapuolen omistamaa tietoa tai järjestelmiä. Tällaista tietoa ovat esimerkiksi asiakastiedot, jotka voidaan menettää tai ne voivat joutua vääriin käsiin.  

Esimerkki: Tietojen kalastelu mainoksen avulla 

Työntekijä klikkaa mainosviestiä, joka on todellisuudessa tietojenkalasteluviesti (phishing). Klikkaus asentaa tietoverkkoon nk. Cryptolocker-ohjelman, joka lukitsee yli 72 000 tiedostoa. Vakuutuksenottajalle aiheutuu kustannuksia haittaohjelman poistamisesta ja tiedostojen palauttamisesta.

Nämä kustannukset korvataan kybervakuutuksesta.

Esimerkki: Palvelunestohyökkäys tietojärjestelmään 

Yrityksen tietojärjestelmää vastaan tehdään laaja palvelunestohyökkäys, joka hyydyttää liiketoiminnan päiviksi. Vakuutukseen sisältyvien asiantuntijapalveluiden avulla pysäytetään palvelunestohyökkäys ja vakuutuksesta korvataan liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutunut katemenetys.

Henkilökeskeytysvakuutus 

Konsulttialalla työntekijät ja heidän tietotaitonsa näyttelevät suurta roolia yrityksen menestyksessä. Yritystoiminnan jatkuvuus voi olla uhattuna, jos jokin sen avainhenkilöistä ajautuu työkyvyttömäksi sairastumisen tai tapaturman seurauksena. Tällaisessa tilanteessa sijaisen löytäminen voi olla haasteellista tai jopa mahdotonta, varsinkin jos konsultointi perustuu pitkäaikaiseen asiakassuhteeseen.  

Toisaalta, vaikka sijaisen löytäminen ei olisikaan ongelma, voi sellaisen palkkaaminen tarkoittaa isoja ylimääräisiä kuluja esimerkiksi pienelle yritykselle, jolla ei välttämättä ole aina sellaiseen varaa. 

Henkilökeskeytysvakuutuksella varaudutaan niihin tilanteisiin, joissa yrityksen toiminta joudutaan keskeyttämään avainhenkilön sairastumisen tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden vuoksi. Vakuutus korvaa yritykselle aiheutuneen katemenetyksen ja uuden sijaisen palkkaamisesta syntyneet kulut. 

Sairauskulu- ja YEL-vakuutus 

Yritystoiminnan jatkuvuuden ohella kannattaa myös miettiä omaa sekä työntekijöiden terveyttä. Useimmat konsultit viettävät paljon aikaa toimistotöissä, jolloin he istuvat pitkän aikaa samassa asennossa, usein kiinnittämättä huomiota omaan ryhtiinsä. Huonossa asennossa istuminen voi ennen pitkää johtaa tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, jotka ovat palkansaajien keskuudessa yleisin syy, jonka nojalla aloitettiin sairauspäivärahakausi vuonna 2020. 

Kun työ on hektistä ja asiakasyrityksiä paljon, voi mielikin alkaa ennen pitkää oireilemaan. Vaikka tuki- ja liikuntaelinsairauksien nojalla alkoi eniten sairauspäivärahakausia vuonna 2020, niin mielenterveyden häiriöt olivat yleisin syy, jonka perusteella korvattiin sairausrahapäiviä. (Lähde: Kela) 

Sairastuessaan konsulttialan yrittäjä voi hakea Kelasta päivärahaetuutta. Kun hänellä on YEL-vakuutus, hän voi saada sitä jo yhden sairastamispäivän jälkeen. Päivärahan määrä riippuu YEL-työtulon määrästä. Lisäksi konsulttialan yrittäjä voi turvata oman sekä työntekijöidensä terveyden sairauskuluvakuutuksella, joka kattaa sairauksien ja tapaturmien hoito- ja tutkimuskulut. 

Konsulttialan yrittäjä – kysy hinta tarjouspyynnöllä 

Olitpa sitten uusi tai vähän kokeneempi konsulttialan yrittäjä, olemme aina valmiita auttamaan vakuutustarpeiden kartoituksessa ja sopivien vakuutuksien valinnassa. Ota meihin yhteyttä alla olevan tarjouspyynnön kautta, niin asiantuntijamme auttavat sinua löytämään sopivimmat vakuutukset konsulttialan yrityksellesi. 

Yrityksen vakuutukset myöntää Pohjola Vakuutus Oy. Vahingot korvataan lakien ja vakuutusehtojen mukaan. YEL- ja TyEL-vakuutuksen myöntää Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen.