I specifikationen av avgifter ser du serviceavgifterna för fjolåret

Specifikationen av avgifter är ett sammandrag över serviceavgifter som debiterats under det föregående året samt över räntor som du betalat och samlat. Syftet med specifikationen är att tydligt sammanfatta de allmännaste serviceavgifterna som debiterats Brukskontot och underlätta jämförelsen av dem mellan olika tjänsteleverantörer. Privatkunder får en separat specifikation av avgifter för varje Brukskonto, Gemensamt hushållskonto och Betalkonto med grundläggande funktioner. Specifikationen av avgifter baserar sig på EU:s betalkontodirektiv (2014/92/EU).

Var finns min specifikation?

Du får din specifikation av avgifter för 2023 i Mitt arkiv i tjänsten op.fi och OP-mobilen före slutet av mars 2024. Om du har flera Brukskonton hos OP får du en separat specifikation för varje konto.

Du kan gå till Mitt arkiv när du loggat in i tjänsten op.fi med OP:s eller en annan banks koder. Mitt arkiv finns i användarmenyn upptill i tjänsten. Välj först ditt namn och i menyn som öppnas efter det Mitt arkiv.

Gå till mitt arkiv (kräver inloggning)

I OP-mobilen kan du logga in endast med OP:s koder. Till Mitt arkiv kommer du så här: logga in i tjänsten och välj först Annat, sedan Min profil och därefter Mitt arkiv.

Om du inte har någon finländsk banks koder kan du från och med 1.4.2024 beställa en specifikation av avgifter genom att ringa vår kundtjänst 0100 0500 (mån.–fre. 8–16, lna/msa) eller genom att besöka din andelsbanks kontor.

Varför fick jag ingen specifikation?

Specifikationen av avgifter gäller Brukskonton, Gemensamma hushållskonton och Betalkonton med grundläggande funktioner. Om du inte är huvudkontohavare av ett sådant konto, bildas ingen specifikation för dig. Någon specifikation av avgifter bildas inte heller om inga serviceavgifter har debiterats ovannämnda konton under 2023.

Vilka uppgifter visar specifikationen?

Specifikationen av avgifter visar de avgifter för tjänster anslutna till ditt Brukskonto som debiterats dig under tiden 1.1–31.12.2023.

På raden “Avgifter som betalats totalt” ser du serviceavgifterna som debiterats ditt konto 2023. Om du är ägarkund i andelsbanken används OP-bonus som samlats för dina ärenden för betalningen av serviceavgifterna. Raden “Avgifter som betalats totalt” visar beloppet av avgifterna innan eventuell OP-bonus har använts för dem. I fältet “Ytterligare information” kan du kontrollera beloppet av den OP-bonus som använts för serviceavgifterna.

Varför visar specifikationen inte alla serviceavgifter som debiterats mitt konto?

Specifikationen av avgifter baserar sig på kraven i EU:s betalkontodirektiv och innehåller därför bara avgifter för tjänster som i direktivet anses anknyta till Brukskontot. Sådana tjänster är allmänna kontotjänster, betalningar, kort och kontanter. Till exempel serviceavgifter som gäller placering eller lån redovisas inte.

Hur visas räntan som betalats på mitt Brukskonto i specifikationen?

Räntan som betalats på ditt Brukskonto kan visas på olika sätt i specifikationen beroende på om det samlats ränta för varje månad av året och om räntesatsen på ditt konto hållits oförändrad eller om den ändrats under året.

Om det har samlats ränta för varje månad av året och räntesatsen hållits oförändrad under hela den här tiden, visas den insättningsränta som betalats på ditt konto under hela året på en rad.

Om räntan på ditt Brukskonto däremot har ändrats under året eller om ränta betalats endast för en del av månaderna, visas den ränta som betalats för de olika månaderna på olika rader. Räntan som samlats på ditt konto har kunnat variera till exempel om det lägsta saldot på ditt konto någon månad har varit noll euro.

Om du har flera Brukskonton får du en separat specifikation för varje konto.

Hur debiteras OP:s serviceavgifter?

Serviceavgifterna debiteras ditt konto månatligen. Om du är ägarkund i andelsbanken används OP-bonus som samlats för dina ärenden automatiskt för serviceavgifter och provisioner.

Du kan kontrollera ditt ägarkundskap och din aktuella OP-bonus när du är inloggad i tjänsten op.fi eller OP-mobilen. Om du inte har OP:s koder kan du kontakta vår kundtjänst.

Var hittar jag min andelsbanks tariff och ytterligare information?

Du hittar tariffen för din andelsbank via tariffsökningen på op.fi.

Till servicetariffen

Ytterligare information om specifikationen av avgifter finns också på sidan Dokument med avgiftsinformation, vilken innehåller länkar till de officiella informationsdokument som EU förutsätter per kontotyp.

Till sidan Dokument med avgiftsinformation

Du kan också be om ytterligare information med ett meddelande eller via chatten när du loggat in i tjänsten op.fi eller OP-mobilen med dina koder. Alternativt kan du ringa vår kundtjänst på 0100 0500 (mån.–fre. 8–16, lna/msa).