I specifikationen av serviceavgifter ser du avgifterna för fjolåret

Avgiftsredovisningen, dvs. specifikationen av avgifter, är ett sammandrag över de serviceavgifter som vi tagit ut av dig under det föregående året samt över de räntor som du betalat och samlat. Syftet med specifikationen är att tydligt sammanfatta alla serviceavgifter som samlats under året och att underlätta jämförelsen av service-avgifter mellan olika tjänsteleverantörer. Specifikationen av avgifter baserar sig på EU:s kontodirektiv. (2014/92/EU).

Var finns min specifikation?

Du får din specifikation för 2020 i Mitt arkiv i tjänsten op.fi före slutet av februari 2021. Om du har flera bruks-konton hos OP får du en separat specifikation för varje konto.

Du kan logga in i tjänsten op.fi med OP:s eller någon annan banks nättjänstkoder. Om du inte har några nät-tjänstkoder alls kan du beställa specifikationen av serviceavgifter via vår kundtjänst på numret 0100 0500 (lna/msa) eller genom att besöka andelsbankens kontor.

Gå till mitt arkiv (kräver inloggning)

Varför fick jag ingen specifikationen?

Specifikationen av avgifter gäller brukskonton och konton som baserar sig på brukskonton samt betalkonton med grundläggande funktioner. Om du inte är huvudkontohavare av ett sådant konto, får du ingen specifikation.

Hur tolkar jag specifikationen?

I specifikationen redovisas serviceavgifterna som tagits ut för respektive konto under tiden 1.1–31.12.2020.

  • På raden “Avgifter som betalats totalt” ser du alla serviceavgifter som debiterats 2020.
  • I fältet “Ytterligare information” uppges den OP-bonus som använts för dina serviceavgifter. 

Om specifikationen är tom har inga serviceavgifter debiterats kontot i fråga.

Varför syns inte alla serviceavgifter som tagits ut i avgiftsredovisningen?

Specifikationen av avgifter eller avgiftsredovisningen baserar sig på EU:s direktiv, som fastställer vilka service-avgifter som ska redovisas för kunden i en sammanfattning. Sådana tjänster är allmänna kontotjänster, betalningar, kort och kontanter. Exempelvis serviceavgifter som gäller placering eller lån redovisas inte.

Hur ser jag de räntor som betalats på mitt brukskonto i specifikationen?

Om det har samlats ränta för varje kalendermånad och räntesatsen inte har ändrats under året, till exempel för att du har blivit ägarkund, ser du den insättningsränta som betalats på ditt konto under hela året på en och samma rad i specifikationen.

Om räntan på ditt brukskonto har varierat under året eller om ränta har betalats endast för vissa kalendermånader, ser du räntorna specificerade på olika rader, baserat på hur ränta har betalats under de olika månaderna. Räntan kan ha varierat till exempel om du har blivit ägarkund under kalenderåret eller om det lägsta saldot på ditt konto någon kalendermånad tidvis har varit så lågt att ingen ränta samlats.

Om du har flera brukskonton får du en separat specifikation av avgifter för varje konto.

Hur debiteras OP:s serviceavgifter?

Serviceavgifterna debiteras ditt konto månatligen. Om du är ägarkund används OP-bonus som samlats för dina ärenden för betalningen av serviceavgifter och provisioner. 

Du kan kontrollera ditt ägarkundskap och din OP-bonus i tjänsten op.fi eller OP-mobilen. Om du inte har OP:s nättjänstkoder får du uppgifterna genom att besöka ditt andelsbankskontor.

Var hittar jag serviceavgifterna i min andelsbank och ytterligare information?

Ytterligare information finns på sidan Dokument med avgiftsinformation. På adressen op.fi/tariff ser du avgifterna i din andeslbank..

I OP-mobilen eller i tjänsten op.fi kan du be om ytterligare information som ett meddelande eller via chatten. Per telefon når du oss på numret 0100 0500, mån.–fre. kl. 8–16 (lna/msa).