Euron kolikoita

I specifikationen av serviceavgifter ser du avgifterna för fjolåret

Avgiftsredovisningen i enlighet med EU-direktivet sänds till kunderna årligen.

Avgiftsredovisning, dvs. en specifikation av serviceavgifterna är en del av det mer omfattande kontodirektivet (2014/92/EU). Syftet är att informera kunderna om de serviceavgifter som debiterats för betalkonton så att kunden får en sammanfattning över de serviceavgifter som hen betalat  och så att det ska vara lätt att jämföra tjänsteleverantörernas serviceavgifter.

Vem får en avgiftsredovisning?

Som privatkund hos OP får du en gång per år en specifikation av serviceavgifterna om du är huvudkontohavare av

  • ett brukskonto
  • ett konto som baserar sig på ett brukskonto, t.ex. ett gemensamt hushållskonto eller Sparbössan på op.fi
  • ett betalkonto med grundläggande funktioner

Var finns min specifikation?

Om du använder OP-mobilen eller tjänsten op.fi får du ett meddelande om specifikationen inom de närmaste dagarna. I meddelandet får du veta att din specifikation har lagts till i Mitt arkiv i OP-mobilen under Annat och där Min profil. I tjänsten op.fi finns Mitt arkiv till höger på sidan. Om du inte använder tjänsten op.fi sänds specifikationen per post till din hemadress.

Varför fick jag ingen specifikationen eller bara en tom specifikation?

Om du inte är huvudkontohavare av ett betalkonto med grundläggande funktioner, ett brukskonto eller ett konto som baserar sig på ett brukskonto får du inte någon specifikation.

Hur tolkar jag specifikationen?

I specifikationen redovisas serviceavgifterna som tagits ut för respektive konto under tiden 1.1–31.12.2019. På raden “Avgifter som betalats totalt” ser du dina avgifter innan eventuell OP-bonus har använts för betalningen av serviceavgifter. I fältet “Ytterligare information” uppges den OP-bonus som eventuellt använts för dina avgifter. Om specifikationen är tom har inga serviceavgifter debiterats kontot i fråga.

Varför syns inte alla serviceavgifter som tagits ut i avgiftsredovisningen?

I specifikationen syns endast de serviceavgifter som i enlighet med direktivet anses höra till ett betalkonto, dvs. kontotjänster, betalningar, kort och kontanter. Exempelvis serviceavgifter som gäller placering eller lån redovisas inte.

Hur visas räntan på brukskontot i specifikationen?

Räntan på ägarkunders brukskonton är fast och 0,10 %. För andra kunder är räntan på brukskontot 0,00 %. Om ägarkundskapet har gällt hela året och det har samlats ränta för alla månader, visas räntan i specifikationen på en rad.

Om ägarkundskapet inte har gällt hela året eller om det lägsta saldot på brukskontot någon kalendermånad har varit så lågt att ingen ränta samlats, visas insättningsräntan på flera rader. För den tid som det inte har samlats ränta eller då kunden inte varit ägarkund, visas ränteprocenten (Räntesatsen) 0,00 % och räntebeloppet 0,00 €.

Hur debiteras OP:s serviceavgifter?

Avgifterna tas ut från kontot eller OP-bonus månatligen. För andelsbankens ägarkunders serviceavgifter och provisioner används OP-bonus som samlats för skötseln av ärenden. Du kan kontrollera ditt ägarkundskap och din OP-bonus i tjänsten op.fi eller OP-mobilen. Om du inte har OP:s nättjänstkoder får du uppgifterna genom att besöka ditt andelsbankskontor.

Var hittar jag serviceavgifterna i min andelsbank och ytterligare information?

Ytterligare information finns på sidan Dokument med avgiftsinformation. På adressen op.fi/tariff ser du avgifterna i din andeslbank..

I OP-mobilen eller i tjänsten op.fi kan du be om ytterligare information som ett meddelande eller via chatten. Per telefon når du oss på numret 0100 0500, mån.–fre. kl. 8–19 (lna/msa).