Autoleasing

Finansieringsalternativ för företagsbilar

Vi erbjuder olika alternativ för att finansiera företagsbilar enligt ditt företags behov. Vårt flexibla och kundorienterade handlingssätt garanterar att du hittar de finansieringsalternativ som passar ditt företag bäst.

De finansieringsalternativ som OP erbjuder kan delas in i leasing och avbetalningsfinansiering. Våra leasingalternativ är finansieringsleasing samt Leasing plus som inkluderar service och övriga tilläggstjänster. Gemensamt för alla alternativ är att bilen utgör säkerhet för finansieringen och att du kan förutse kostnaderna för bilförvärvet.

Finansieringsleasing är en flexibel lösning för företag

Läs mer om OP Leasing plus

Behöver ditt företag endast finansiering eller vill du också lägga servicen till finansieringen?

Om du bara behöver finansiering för företagets fordon, rekommenderar vi alternativen avbetalning eller finansieringsleasing. Leasing plus är en fullservicelösning som gör det enkelt att administrera bilparken och dess livscykel. I leasingavgiften ingår kilometerservice, besiktning, reservbil och säsongsbyte av däck. Efter avtalsperioden kan du återlämna bilen till bilaffären.

Vill du äga fordonet efter det att avtalet löpt ut?

Avbetalningsfinansieringens mål är att ditt företag äger bilen då avbetalningsavtalet upphört. Om du inte vill binda företagets tillgångar i ägande, rekommenderar vi leasing där du hyr bilen för en bestämd tid.

Leasing plus innebär att ditt företag endast behöver återlämna bilen till bilaffären då leasingtiden löper ut, du behöver inte bekymra dig över värdenedgången. Vid finansieringsleasing är ditt företag ansvarigt för att skaffa en ny köpare, varvid du också bär risken för värdenedgången. Men ifall försäljningspriset är större än restvärdet kan du få en fördel i form av leasinggottgörelse.

Hurdan balans- och resultateffekt vill du få?

Våra leasing- och avbetalningslösningar skiljer sig från varandra vad gäller bilens effekt på ditt företags balans- och resultaträkning. Vid leasing hålls bilen utanför balansräkningen och leasingavgifterna räknas som kostnader i resultaträkningen. Vid avbetalning ingår bilen i balansräkningen och det går att göra normala avskrivningar på den trots att äganderätten till den övergår till ditt företag först då avtalstiden löpt ut.

Bilförsäkringarna på samma faktura

Du kan för finansieringsavtalet välja även OP:s Finansieringskasko, i vilket ingår både trafik- och bilförsäkring. Finansieringskasko lämpar sig för person- och paketbilar i såväl privatkunders som företags privata bruk. Finansieringskaskot träder i kraft i samband med finansieringsavtalet och försäkringspremierna som anknyter till skyddet betalas som en del av månadsposterna i OP:s finansiering. Du betalar alltså finansieringen och försäkringen med en faktura.

Närmare information om finansieringsformerna för företagsbilar:

Huolettomia ajokilometrejä leasingautolla
Bekymmersfria kilometer för ditt företag
Du kan ingå ett OP Leasing plus-avtal i en bilaffär var som helst i Finland.
Leasingsopimuksella maksat vain auton käytöstä
OP Finansieringsleasing
Med ett leasingavtal betalar du för användningen av bil, inte för ägandet