OP Gruppension

En ersättning som engagerar nu och ger trygghet i framtiden. Större pension och smidigare pensionering är bra incitament för vem som helst.

Ett flexibelt sätt att belöna personalen

Personalen är ditt företags viktigaste resurs. Komplettera det lagstadgade pensionsskyddet för dig själv och personalen och gör det möjligt att flexibelt gå i pension.

Ger företaget skattefördel

Försäkringspremierna är avdragsgilla i ditt företags beskattning; de räknas inte som lön till den försäkrade, och därför betalas inte heller några lönebikostnader för dem.

Förbättrar personalens engagemang

Tilläggspensionen är en förmån med vilken du engagerar och belönar personalen. Du ökar också ditt företags attraktionskraft vid rekrytering av nya arbetstagare.

Tidigare på pension

En gruppensionsförsäkring ger en möjlighet att gå i pension redan före den lagstadgade pensionsåldern.

Både företaget och arbetstagaren har nytta av en gruppensionsförsäkring

Personalens engagemang och produktivitet inverkar väsentligt på företagets resultat, och därför strävar många företag efter att utveckla sin ersättningsmodell för att hålla kvar sina proffs. En nöjd och motiverad personal mår bättre, vilken avspeglas på arbetet.

OP Gruppensionsförsäkringen är en för företag avsedd frivillig pensionsförsäkring, med vilken du kan belöna din personal och öka dess engagemang. Den är en till en viss personalgrupp riktad pensionslösning, som ger alla medlemmar i gruppen samma försäkringsskydd, och där du själv kan vara med som företagare. Tilläggspensionen ger personalen flex i tiden för pensionering och höjer som komplettering av det lagstadgade pensionsskyddet inkomstnivån under pensionstiden.

Beskattningen av en gruppförsäkring ger fördelar för ditt företag, eftersom försäkringspremierna är avdragsgilla och inte medför lönebikostnader. För företaget är gruppförsäkringen därför ett lönsamt sätt att betala ersättningar. Försäkringen ger möjlighet till räntabelt pensionssparande, och lämpar sig för företag i alla storleksklasser.

Goda pensionsförmåner är ett modernt sätt att visa arbetstagare och nyckelpersoner sin uppskattning.

Med en tilläggspensionsförsäkring engagerar du proffsen i ditt företag

Konkurrensen om kompetent personal hårdnar kontinuerligt, så det är allt viktigare att få de bästa arbetstagarna att engagera sig i företaget. Ett motiverande och sporrande lönesystem är en väsentlig faktor då det gäller att engagera anställda. Det lönar sig att inkludera en gruppensionsförsäkring i företagets lönesystem och att binda den till målsättningar som främjar företagets utveckling.

I en pensionsförsäkring samlar arbetstagaren mottagna belopp i fonder. Beloppet som samlats i fonderna ger avkastning, som arbetstagaren kan använda under sin pensionstid. Pensionen betalas enligt försäkringsbesparingen och den avtalade pensionstiden. Tilläggspensionen är en förmån som inte alla företag erbjuder sina anställd, så tanken på att eventuellt förlora den förmånen minskar arbetstagarens benägenhet att byta arbetsplats.

Du kan binda pensionsförmånen till resultat eller besluta att de anställda får rätt till sina försäkringsbesparingar först då anställningen har varat en viss tid, och därmed knyta arbetstagaren närmare till företaget. Om en anställd säger upp sig under pågående placeringsperiod, kan du välja om tilläggspensionen från försäkringen tillfaller den anställda eller om medlen återgår till företaget.

För den anställda är tilläggspensionen en värdefull förmån

En komplettering av pensionsskyddet ger din arbetstagare många fördelar:

  • Den garanterar en högre inkomstnivå under pensionstiden och minskar behovet av egna förberedelser.
  • Arbetstagaren kan vid behov tidigarelägga sin pensionering.
  • Tilläggspensionsförmånen beskattas inte som lön medan den försäkrade arbetar.
  • Pensionsförsäkringen är en långvarig placering, vars avkastning inte beskattas som kapitalinkomst, utan man får tillgång till pensionsbesparingarna i sin helhet som förvärvsinkomst under pensionstiden.
  • Med ditt medgivande kan dina anställda själva påverka valet av placeringsobjekt.
  • Försäkringen inkluderar också ett livförsäkringsskydd, som vid dödsfall ger förmånstagaren hela beloppet av försäkringsbesparingen.

 

Möjlighet till räntabelt pensionssparande

Du kan välja placeringsobjekt som lämpar sig för ditt företag ur ett stort utbud. Hos oss hittar du goda objekt för i synnerhet pensionsplacerare. Man kan, om man så vill, byta placeringsobjekt senare. Besparingens värde fastställs utifrån de försäkringspremier som betalats och värdeutvecklingen för de valda placeringsobjekten.

Ditt företag beslutar om placeringsobjekt, alternativt kan du låta den försäkrade själv välja placeringsobjekt. Du kan också överlåta valet av placeringsobjekt till experter. Följ med hur besparingen utvecklas och sköt dina placeringar bekvämt i vår nättjänst.

Lämna dina kontaktuppgifter genom att klicka på knappen nedan, så får du en offert på en gruppensionsförsäkring. Våra experter hjälper gärna vid valet av placeringsobjekt, varvid du försäkrar dig om att du får bästa möjliga avkastning på en lämplig risknivå för de utbetalda arvodena. Fråga också om våra andra lösningar för personalengagemang!

Grupplivförsäkring för arbetstagare
Grupplivförsäkringen är en livförsäkring som arbetsgivaren tecknar för sina arbetstagare. Försäkringen baserar sig på kollektivavtal.
OP Företagspensionsförsäkringen
Med en individuell tilläggspension kan du säkerställa att du får pensionen du förtjänar.

OP-Gruppension gör det möjligt att gå i pension före den lagstadgade pensionsåldern, t.o.m. redan före 60 års ålder. Tidpunkten för pensioneringen fastställs i samband med inrättandet av offerten. Pensioneringsåldern och de övriga förmånerna för de som hör till samma pensionsgrupp ska fastställas på lika grunder.

Du kan enkelt sköta ärenden som gäller gruppensionsförsäkringen i vår digitala tjänst. När den som tecknat gruppensionsförsäkringen har gett dig rätt att göra ändringar i pensionsförsäkringen, kan du som inloggad kund bland annat kontrollera det aktuella besparingsbeloppet eller ändra betalningarnas fördelning eller placeringsobjekten i vår digitala tjänst utan kostnad.

När du byter placeringsobjekt kan du samtidigt också välja att kommande betalningar automatiskt ska fördelas till valda placeringsobjekt. Du kan också ändra förmånstagaren för det livförsäkringsskydd som ingår i din försäkring.

Här nedanför hittar du videor som visar hur du gör ändringar.

Med den bifogade ansökan kan du ansöka om pension som baserar sig på tilläggsförmåner.

Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab. Andelsbankerna och Pohjola Försäkring fungerar som ombud för bolaget.