En ankommen SEPA-expressbetalning markeras i elektroniska kontoutdrag och transaktionsutdrag med texten "SEPA-expressbetalning" i meddelande- eller förklaringsfältet. En vanlig SEPA-betalning markeras med "SEPA-betalning" i motsvarande fält. En ankommen SEPA-expressbetalning med referens visas i transaktionsförteckningen som ett referensgiro som ankommit som vanlig SEPA-betalning.

Avgående SEPA-expressbetalningar går inte att särskilja från vanliga SEPA-gireringar i kontorapporteringen.

Förfarandena och tidpunkterna för bildandet av kontoutdrag och referensmaterial ändras inte i samband med det här. Hanteringstiderna för betalningsmaterial och returdata i Web Services-kanalen är desamma som de nuvarande för SEPA-betalningar, det vill säga vardagar klockan 7–18. Materialet hanteras med en halv timmes intervaller precis som nu. Efter en lyckad SEPA-expressbetalningshantering är betalningarna framme på mottagarnas konton inom några sekunder. Enskilda expressbetalningar som sänts som expressbetalningsmaterial i realtid hanteras omedelbart dygnet runt alla dagar.

Ankommande och avgående SEPA-expressbetalningar kostar lika mycket som motsvarande normala SEPA-betalningar med referens och meddelande.

Betalningsvolymerna väntas i allt snabbare takt övergå från vanliga SEPA-betalningar till SEPA-expressbetalningar. SEPA-expressbetalningar väntas ersätta POPS-expressbetalningarna mellan bankerna i Finland efter att bankerna har infört SEPA-expressbetalningar i sina kanaler.

Betalningsuppdrag som har godkänts och levererats i material senast klockan 14 en bankdag förmedlas under samma dag, senast inom några timmar, till andra banker inom hela SEPA-området. Vanliga SEPA-betalningar som levererats i C2B-material förmedlas också som SEPA-expressbetalningar på några sekunder till andra banker varje bankdag fram till klockan 18.

Löneutbetalningar och periodiska betalningar förmedlas till betalningsmottagarens bank följande bankdag.

Kunden kan sända inhemska expressbetalningar (versioner pain.001.001.02 och pain.001.001.03) i C2B-material (SEPA) tillsammans med övriga betalningstyper, både inom innevarande dag och med förfallodag. Det är också möjligt att hämta motsvarande returdata (pain.002.001.02 och pain.002.001.03).

Expressbetalningar med koden URGP överförs i första hand som SEPA-expressbetalning till mottagarbanken om möjligt. Om betalningen inte lyckas och ska till ett inhemskt finansinstitut förmedlas den via expressbetalningssystemet POPS, förutsatt att materialet har sänts till banken senast klockan 15 på en bankdag. Betalningar med Local Instrument-koden INST överförs endast som SEPA-expressbetalningar.

Denna funktion är nyttig särskilt för de företags- och organisationskunder som behöver ett reservförfarande för brådskande löneutbetalningar. Funktionen möjliggör även synkronisering av företagets process för C2B-expressbetalningar och övriga C2B-betalningar.

Kundanvisningarna för C2B-betalningar tar upp avsändning av expressbetalningar tillsammans med övrigt SEPA-betalningsmaterial.

En enskild expressbetalning i realtid som sänts i filformatet "pain.001.001.02 TP4 PS01" eller "pain.001.001.03 TP4 PS01" i WS-kanalen behandlas alltid i realtid som en SEPA-expressbetalning dygnet runt alla dagar året om. Ett svarsmeddelande om betalningen sänds omedelbart.

Enligt EU:s betaltjänstdirektiv PSD 2 ska kunder som gör utlandsbetalningar till EES-länder alltid betala sin egen banks kostnader (kostnadskod: SHA). Kunden kan inte betala alla kostnader (OUR). 

Delade kostnader (SHA) krävs enligt lagen, om betalningsmottagarens bank finns i ett EES-land och valutan är euro eller någon annan medlemsstats valuta. Lagstiftningen syftar till att garantera kundens rättsskydd och en säker skötsel av penningärenden.

Ovanstående avgiftsfördelning gäller alla avgående utlandsbetalningar via OP:s kundkanaler.

Ett betalningsuppdrag anses vara lämnat när betalarens bank mottagit det på bankens kontor eller i en elektronisk tjänst på ett sätt som banken godkänner. Ett betalningsuppdrag kan inte lämnas med ett kundmeddelande i en elektronisk tjänst.

Begynnelsedagen för ett uppdrag som tagits emot på en bankdag före den tidsfrist för inlämning av betalningsuppdrag/material, den så kallade cut off-tiden, är ifrågavarande bankdag och begynnelsedagen för ett uppdrag som tagits emot efter tidsfristen är senast följande bankdag. Bankdag är en dag då betalarens eller betalningsmottagarens bank har öppet så att den för sin del kan genomföra en betalningstransaktion.

Begynnelsedagen för ett betalningsuppdrag som tagits emot under en dag som inte är bankdag är senast följande bankdag, om betalningen sker till ett finansinstitut utanför OP Gruppen eller om betalningen inte är i euro.

På skärtorsdag och nyårsafton eller vid övriga exceptionella öppettider, som meddelas separat, iakttas avvikande tidsfrister.

Se här tjänstebeskrivningen Betjäningstider för betalningar (Cut off times)

Se här betjäningstider och avvikande tidtabeller för betalningar

Banken utför särskilda kontroller av C2B-betalningsmaterial över vilka C2B-returdata bildas till Företagets bankförbindelse (Web Services) som används av kunden.

Vi rekommenderar att kunden hämtar dessa returdata och kontrollerar om C2B-betalningsmaterialet som kunden sänt har godkänts eller avvisats.

Returdata Betalda fakturor (camt-returdata) bildas klockan 12, 15, 18 och 21.30 över de betalningar som lyckats fram till dess.

Betalningar som avvisats vid debitering eller som saknat täckning rapporteras i Returdata gällande utbetalning (3 fasens pain-returdata), som bildas och kan hämtas via Företagets bankförbindelse (Web Services) eller materialöverföringskanalen i OP:s digitala tjänster för företag ungefär en halv timme efter behandlingen av materialet. För betalningar markerade som SEPA-expressbetalningar som avvisandet vid kreditering produceras extra pain-returdata gällande utbetalning efter att returdata för debiteringen har bildats. Orsakskoden och förklaringen för avvisandet anger varför SEPA-expressbetalningen inte kunde överföras till mottagaren.

Borttagningsbegäranden för betalningar kan sändas med en elektronisk C2B-borttagningsbegäran. Borttagningsbegäranden kan endast sändas för betalningar som ännu väntar på debitering på förfallodagen.  

En elektronisk C2B-borttagningsbegäran kan användas för att ta bort enskilda betalningar eller betalningsposter bestående av SEPA-betalningar, periodiska betalningar eller utlandsbetalningar i formatet C2B som fortfarande väntar på förfallodagen och som kunden sänt via Företagets bankförbindelse (Web Services).

Schemat för en borttagningsbegäran till banken är camt.055.001.01. Schemat för ett returmeddelande som banken bildar för kunden att hämta är camt.029.001.03.