Taivas kuvattuna talon kattolinjaa vasten.

En grundlig renovering höjer värdet på din bostad

Den viktigaste metoden för att bibehålla bostadens värde är att utföra årliga och grundliga renoveringar i bostadsaktiebolaget planmässigt och i god tid.

En grundlig renovering i bostadsaktiebolaget förkortar klart den tid det tar att sälja bostäderna. Kenneth Sandberg, fastighetsförmedlingsdirektör, OP

Oavsett vilken egendom det är fråga om tappar den sitt värde om den inte hålls i skick. Eftersom hemmet för de flesta finländare är den dyraste anskaffningen de någonsin gör är det särskilt viktigt att se till att bostaden är i skick och bibehåller sitt värde.

Den viktigaste metoden för att bibehålla och utöka bostadsegendomens värde är att utföra årliga och grundliga renoveringar planmässigt och i god tid.

”En grundlig renovering höjer klart bostadens värde. Hela kostnaden återspeglas ändå inte i bostadens pris genast, utan renoveringen bör betraktas som en långsiktig investering i bostadens värde”, framhåller Kenneth Sandberg, fastighetsförmedlingsdirektör på OP. 

I fråga om försäljningstider har grundliga renoveringar en snabbare effekt. Sandberg berättar om en jämförelse där man upptäckte att försäljningstiden för bostäder i hus där man hade genomfört en rörrenovering var flera veckor kortare än i hus som inte genomgått en renovering.

”Det väsentliga är att huset är i skick under hela sin livscykel och att årliga renoveringar utförs regelbundet. Då stiger inte heller priset för grundliga renoveringar på ett okontrollerat sätt. Om man renoverar först när det är absolut nödvändigt blir det dyrt”, påminner Sandberg.

I bostadsaktiebolag är det styrelsen och disponenten som har hand om de praktiska ärendena. Detta minskar dock inte invånarens eget ansvar för att bibehålla bostadens värde. Varje bostadsägare bär alltjämt ansvaret för sin egen egendom och har också nytta av att sköta egendomen på bästa sätt. Därför är det invånarnas uppgift att se till att bostadsaktiebolagets styrelse sörjer för de nödvändiga renoveringarna och tar väl hand om bostadsegendomen.