Hållbar ekonomi

Vi stöder en hållbar utveckling och bekämpningen av klimatförändringen samt hjälper med anpassningen till dem. Finanssektorn är en betydande finansiär av hållbar ekonomi. Vi är en föregångare inom ansvarsfull placering i Finland och fortsätter att utveckla vår praxis och vara en vägvisare i branschen. Vi möjliggör investeringar såväl i hållbara tekniker och tjänster som i förnybar energi. Vi erbjuder finansieringsprodukter som stöder en hållbar utveckling. Vi fortsätter att bygga nya ansvarsfulla produkter och tjänster för både företags- och privatkunder.

OP Gruppen har förbundit sig till Parisavtalet om klimatförändringar enligt vilket den globala medeltemperaturökningen ska hållas väl under två grader jämfört med förindustriell nivå och med sikte på en uppvärmning på högst 1,5 grader. OP Gruppens mål är att bygga en hållbar ekonomi tillsammans med sina kunder. Vi utvecklar vår affärsrörelse och bidrar till att motarbeta klimatförändringen och stödja anpassningen till förändringen. Det gör vi exempelvis genom att utveckla produkter och tjänster som uppmuntrar våra kunder till mer hållbar verksamhet. Utöver klimataspekterna beaktar vi också andra miljökonsekvenser, exempelvis för det sociala perspektivet och god förvaltningssed.