Mies ja koira

Stöd för dina dagliga kontoärenden

Om du funderar på någonting som gäller konton kan det hända att du hittar svaret här.

Myndigheterna behöver ofta kvitton eller kontoutdrag över vissa kontotransaktioner till exempel för beskattningen. Det kan också hända att du behöver ett kontoutdrag till exempel för FPA-ansökningar. Om du på nätet vill bifoga kontoutdraget till en FPA-ansökning, kan du enkelt spara det som en fil på din dator och sedan bifoga filen till ansökan.  

Kontoutdrag 

Om du har Andelsbankens nättjänstkoder, ska du göra så här: 

Då du har loggat in i tjänsten op.fi kan du på en gång söka kontoutdrag för en period på högst 1 år och minst 1 dag. 

 1. Gå vidare för att skriva ut kontoutdrag 
 2. Välj konto och önskad tidsperiod för kontoutdraget. Du kan söka tidsperiod på tre olika sätt: transaktionerna för en viss månad, transaktion för en period som du själv fastställer eller för de senaste dagarna som du själv fastställer.  
 3. När du valt tidsperiod fortsätter du genom att klicka på pilen intill tidsperioden. 
 4. Välj alternativet Öppna kontoutdraget i ett separat fönster så öppnas kontoutdraget i pdf-format i ett separat fönster. Pop up-fönstren måste vara tillåtna.  
 5. Du kan spara kontoutdraget som en fil eller skriva ut det på papper. Till exempel i webbläsaren Google Chrome finns valen för att spara och skriva ut en fil uppe i högra hörnet av sidan. 
 6. Om du sparar filen öppnas ett fönster där du väljer platsen där filen sparas. Välj platsen och spara. 
 7. När du vill sända kontoutdraget som en fil till exempel som bilaga till en FPA-ansökan, väljer du filen från den plats där du sparade den. 

Om du får dina kontoutdrag på papper kan du börja använda nätkontoutdrag genom att logga in i tjänsten op.fi.

Byt ditt kontoutdrag till ett nätkontoutdrag här 

Om du har en annan banks koder, ska du göra så här: 

Om du inte ännu har ingått ett Avtal om OP:s digitala tjänster, kan du göra det då du loggar in. Då du ingår avtalet ändras kontoutdragen automatiskt från papperskontoutdrag till nätkontoutdrag för de allmännaste kontona. Observera att papperskontoutdragen ändras till nätkontoutdrag inom ett dygn från det att tjänsten tagits i bruk. Kontoutdragen finns i tjänsten 18 månader bakåt i tiden. Du ser kontoutdragen separat för varje månad som en egen pdf-fil. 

 1. Då du loggar in ska du välja Andra identifieringssätt och sedan med vilken bankgrupps koder du vill logga in 
 1. Följ de givna anvisningarna då du loggar in. 
 1. Du ser kontoutdragen genom att välja Dagliga penningaffärer – Kontoutdrag 
 1. Välj konto och sedan den månad för vilken du vill ha kontoutdraget. Genom att klicka på kontoutdraget för den valda månaden, öppnas kontoutdraget i ett eget fönster som en pdf-fil. Pop up-fönstren måste vara tillåtna. 
 1. Du kan spara kontoutdraget som en fil eller skriva ut det på papper. Till exempel i webbläsaren Google Chrome finns valen för att spara och skriva ut en fil uppe i högra hörnet av sidan. 
 1. Om du sparar filen öppnas ett fönster där du väljer platsen där filen sparas. Välj platsen och spara. 
 1. När du vill sända kontoutdraget som en fil till exempel som bilaga till en FPA-ansökning, väljer du filen från den plats där du sparade den 

Om du behöver äldre kontoutdrag ska du göra så här: 

Nätkontoutdragen är tillgängliga i nättjänsten avgiftsfritt för de senaste sex åren och kontotransaktionerna för 24 månader. Om du behöver äldre eller separat i banken utskrivna kontoutdrag eller kvitton kan vi leverera dem på begäran. För tjänsten debiteras då en avgift enligt servicetariffen. Du kan beställa kontoutdraget eller kvittot med ett nätmeddelande. Du kan sända ett nätmeddelande genom att logga in i tjänsten op.fi. Välj “Konton och betalningar” som ämne för meddelandet. Observera att det inte går att få över 10 år gamla kontoutdrag eller kvitton.

Uppge i ditt meddelande om du behöver ett kvitto över en viss transaktion eller ett kontoutdrag. Vid beställningar av kvitton behöver vi också veta vilken transaktion det gäller (kontonummer, datum, belopp, betalningsmottagare) och om du vill ha kvittot per post eller som bilaga till ett nätmeddelande. Då du beställer ett kontoutdrag ska du meddela för vilket konto och vilken tidsperiod du behöver kontoutdraget. Vi kan sända kontoutdraget antingen per post eller till kontoret för avhämtning.

Sänd nätmeddelande

Myndigheterna behöver ofta kvitton eller kontoutdrag över vissa kontotransaktioner t.ex. för beskattningen.

I transaktionsflödet kan du avgiftsfritt bläddra i kontotransaktionerna för de senaste 24 månaderna. Du kan också enkelt skriva ut ett kvitto som du behöver. Klicka på transaktionen och välj Funktioner – Öppna kvittot. Med funktionen Sök transaktioner kan du söka transaktioner enligt mottagarens namn.

Att avsluta ett konto i tjänsten op.fi

Du kan själv avsluta följande konton i tjänsten op.fi: brukskonto, tillväxträntekonto, differentierat räntekonto, målkonto, fortlöpande räntekonto samt BSP-konto. I tjänsten op.fi kan du inte själv avsluta ditt sista konto eller gemensamma konton. Om kontot som du avslutar har tjänster såsom ett kort och/eller betalningar som inte har godkänts, får du vid kontoavslutningen anvisningar om vilka åtgärder du ska vidta för att avsluta kontot och/eller ombes du sända ett nätmeddelande.

Observera att kontosaldot ska vara positivt eller minst 0,00 € för att du ska kunna avsluta kontot själv. Du ska också välja ett konto på vilket medlen från det avslutade kontot krediteras. Du ska välja ett motkonto också då saldot för det konto som avslutas är 0,00 €. När du avslutat kontot kan du vid behov spara kontoutdraget för det avslutade kontot.

Avsluta ditt onödiga konto i tjänsten op.fi

Att avsluta ett konto med ett nätmeddelande

Om du inte själv kan avsluta ett konto i tjänsten op.fi, ska du sända oss ett nätmeddelande.

Välj Konton och betalningar som ämne för nätmeddelandet. I nätmeddelandet ska du uppge kontonumret på det konto som avslutas samt numret på det konto på vilket de eventuella pengarna på det konto som avslutas ska sättas in. Om det har anslutits tjänster såsom ett kort och/eller ett nättjänstavtal till kontot, ska du utöver avslutningen av kontot be att få avsluta tjänsterna eller att få dem överförda till ett annat konto. Om du vill överföra tjänsterna till ett annat konto, ska du också uppge numret på det konto till vilket tjänsterna överförs. Om du vill avsluta ditt kort ska du uppge kortets fyra sista siffror. 

Observera att kontot inte kan avslutas om det finns väntande eller icke-godkända betalningar eller e-fakturor på det. Det måste finnas tillräcklig mycket pengar på kontot för debiteringen av serviceavgifterna. Om kontot som avslutas har flera innehavare, behövs kontoavslutningsbegäran av alla innehavare.

Sänd nätmeddelande​

Du kan ge en annan person dispositionsrätt till ditt konto med ett nätmeddelande. I nätmeddelandet ska du uppge:

 • numret på kontot till vilket dispositionsrätten beviljas.
 • namn och personbeteckning för den som beviljas dispositionsrätt.
 • dispositionsrättens omfattning: rätt att använda kontot endast på OP:s kontor eller både på OP:s kontor och i nättjänsten.

Om den som får dispositionsrätten inte ännu är kund i samma Andelsbank, ska personen besöka närmaste kontor för att ta emot dispositionsrätten.

Du kan ta bort en annan persons dispositionsrätt till ditt konto med ett nätmeddelande. Uppge ditt kontonummer i nätmeddelandet samt för vem dispositionsrätten ska tas bort.

Sänd nätmeddelande

Med en täckningsreservering försäkrar man sig om att det finns tillräckligt med pengar på ditt konto för att betala ett inköp. Säljaren reserverar inköpsbeloppet på ditt kort före den egentliga betalningstransaktionen. Observera att fastän täckningsreserveringen inte ännu är en betalningstransaktion så kan du ändå inte använda de pengar som täckningsreserveringen gäller. Täckningsreserveringen försvinner när pengarna har debiterats.

Du kan följa upp täckningsreserveringen i transaktionsflödet. I transaktionsflödet ser du eventuella täckningsreserveringar och deras innehåll. Genom att klicka på ordet täckningsreservering får du fram en specifikation över inköpet som täckningsreserveringen gäller.

Saldointyget visar kontosaldot för innevarande dag vid förfrågningstidpunkten, vid dödsfall ser du saldot för dödsdagen eller vid avvittring saldot för avvittringsdatumet. Du kan alltså behöva ett saldointyg bl.a. vid arvskifte, pantsättning eller för andra behov att intyga förmögenheten. Kontots gällande saldo ser du avgiftsfritt i nätbanken.

Ränteintyget visar den insättningsränta som samlats på kontot fram till ifrågavarande dag och som inte ännu betalats in på kontot. Kontoräntan ser du också själv i nätbanken.

Enklast beställer du kontots saldo- och ränteintyg med ett nätmeddelande. I nätmeddelandet ska du uppge kontonumret och datum för vilket du behöver intyget. Observera att både kontots saldo- och ränteintyg är avgiftsbelagda.

Sänd nätmeddelande