Stöd för dina dagliga kontoärenden

Om du funderar på någonting som gäller konton kan det hända att du hittar svaret här.

Myndigheterna behöver ofta kvitton eller kontoutdrag över vissa kontotransaktioner till exempel för beskattningen. Det kan också hända att du behöver ett kontoutdrag till exempel för FPA-ansökningar. Om du på nätet vill bifoga kontoutdraget till en FPA-ansökning, kan du enkelt spara det som en fil på din dator och sedan bifoga filen till ansökan.  

Kontoutdrag 

Gör så här om du har OP:s nättjänstkoder:

Då du har loggat in i tjänsten op.fi kan du på en gång söka kontoutdrag för en period på högst ett år och minst en dag.

 1. Spara eller skriv ut kontoutdraget här
 2. Välj det konto vars kontoutdrag du vill granska. Du kan öppna en förteckning över dina gällande och avslutade konton i menyn. De avslutade kontona finns i slutet av förteckningen.
 3. Under rubriken Automatiskt upprättade kontoutdrag finns färdiga månadsvisa kontoutdrag. Kontoutdragen öppnas i pdf-format i en ny flik. Pop up-fönstren måste vara tillåtna.
 4. Du kan också själv upprätta ett kontoutdrag för en önskad tidsperiod. Välj tidsperioden i kalendervisningen eller skriv datumen med siffror i sökfältet. Sök kontouppgifterna. Kontoutdraget syns under Ditt nätkontoutdrag. Kontoutdraget öppnas i pdf-format i en ny flik. Pop up-fönstren måste vara tillåtna.
 5. Du kan spara kontoutdraget som en fil eller skriva ut det på papper. Till exempel i webbläsaren Google Chrome finns valen för att spara och skriva ut en fil i webbläsarmenyn.  
 6. Om du sparar filen öppnas ett fönster där du väljer platsen där filen sparas. Välj platsen och spara. 
 7. När du vill skicka kontoutdraget som en fil till exempel som bilaga till en FPA-ansökan, väljer du filen från den plats där du sparade den. 

Om du får dina kontoutdrag på papper kan du börja använda nätkontoutdrag genom att logga in i tjänsten op.fi.

Byt ditt kontoutdrag till ett nätkontoutdrag här 

Gör så här om du har en annan banks koder: 

Om du inte ännu har ingått ett Avtal om OP:s digitala tjänster, kan du göra det då du loggar in. Då du ingår avtalet ändras kontoutdragen automatiskt från papperskontoutdrag till nätkontoutdrag för de allmännaste kontona. Observera att papperskontoutdragen ändras till nätkontoutdrag inom ett dygn från det att tjänsten tagits i bruk. Kontoutdragen finns i tjänsten 18 månader bakåt i tiden. Du ser kontoutdragen separat för varje månad som en egen pdf-fil. 

 1. Då du loggar in ska du välja Logga in med en annan banks koder och sedan välja med vilken bankgrupps koder du vill logga in.
 1. Följ de givna anvisningarna då du loggar in. 
 1. Du ser kontoutdragen genom att i navigeringen uppe på sidan välja Pengar – Kontoutdrag.
 1. Välj konto och sedan den månad för vilken du vill ha kontoutdraget. Genom att klicka på kontoutdraget för den valda månaden, öppnas kontoutdraget i ett eget fönster som en pdf-fil. Pop up-fönstren måste vara tillåtna. 
 1. Du kan spara kontoutdraget som en fil eller skriva ut det på papper. Till exempel i webbläsaren Google Chrome finns valen för att spara och skriva ut en fil uppe i högra hörnet av sidan. 
 1. Om du sparar filen öppnas ett fönster där du väljer platsen där filen sparas. Välj platsen och spara. 
 1. När du vill skicka kontoutdraget som en fil till exempel som bilaga till en FPA-ansökning, väljer du filen från den plats där du sparade den 

Om du behöver äldre kontoutdrag ska du göra så här: 

Nätkontoutdragen är tillgängliga i nättjänsten avgiftsfritt för de senaste sex åren och kontotransaktionerna för 24 månader. Om du behöver äldre eller separat i banken utskrivna kontoutdrag eller kvitton kan vi leverera dem på begäran. För tjänsten debiteras då en avgift enligt servicetariffen. Du kan beställa kontoutdraget eller kvittot med ett meddelande. Du kan skicka ett meddelande genom att logga in i tjänsten op.fi. Välj “Konton och betalningar” som ämne för meddelandet. Observera att det inte går att få över 10 år gamla kontoutdrag eller kvitton.

Uppge i ditt meddelande om du behöver ett kvitto över en viss transaktion eller ett kontoutdrag. Vid beställningar av kvitton behöver vi också veta vilken transaktion det gäller (kontonummer, datum, belopp, betalningsmottagare) och om du vill ha kvittot per post eller som bilaga till ett meddelande. Då du beställer ett kontoutdrag ska du meddela för vilket konto och vilken tidsperiod du behöver kontoutdraget. Vi kan skicka kontoutdraget antingen per post eller till kontoret för avhämtning.

Skicka meddelande

Myndigheterna behöver ofta kvitton eller kontoutdrag över vissa kontotransaktioner t.ex. för beskattningen.

I transaktionsflödet kan du avgiftsfritt bläddra i kontotransaktionerna för de senaste 24 månaderna. Du kan också enkelt skriva ut ett kvitto som du behöver. Klicka på transaktionen och välj Funktioner – Öppna kvittot. Med funktionen Sök transaktioner kan du söka transaktioner enligt mottagarens namn.

Avslutning av konto som självbetjäning i tjänsten op.fi

Om du har OP:s nättjänstkoder, kan du i de flesta fall som självbetjäning avsluta följande konton i tjänsten op.fi: brukskonto, sparbössan, tillväxträntekonto, differentierat räntekonto, målkonto, fortlöpande räntekonto samt BSP-konto. Du kan avsluta ditt konto när du har loggat in i tjänsten op.fi.

Avsluta ditt onödiga konto

Ett konto kan inte avslutas som självbetjäning till exempel om kontot som ska avslutas är ditt sista konto i OP. I ett sådant fall kan du kontakta vår kundtjänst genom att sända oss ett meddelande via chatten, i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen. 

Läs mer om avslutning av konton

Avslutning av konto med en annan banks koder

Kontakta vår kundtjänst via chatten. Under chatten kan du identifiera dig med den andra bankens koder, och vår kundrådgivare kan i de flesta fall avsluta ditt konto under chatten, när du har identifierat dig. 

Om kontot inte kan avslutas via chatten, kan du också ringa vår kundtjänst.

Läs mer om avslutning av konton

Avslutning av konto utan bankkoder

Om du vill avsluta ett onödigt konto och inte har några bankkoder över huvud taget, ber vi dig kontakta vår kundtjänst per telefon. Vår kundtjänst berättar för dig om de praktiska åtgärder som krävs för att avsluta kontot.

Gå till kundtjänstens sida 

Lägg till eller ta bort en dispositionsrätt till ditt konto i tjänsten op.fi

Du kan själv lägg till eller ta bort en dispositionsrätt till ditt konto i tjänsten op.fi, om kontot är något av följande: ett brukskonto, tillväxträntekonto eller differentierat räntekonto, målkonto, fortlöpande räntekonto eller tidsbundet räntekonto. Om ditt konto har flera kontohavare eller om du är minderårig, kan du inte ändra dispositionsrätterna till kontot själv.

I tjänsten op.fi kan du ge en annan privatkund hos OP dispositionsrätt till ditt konto. För tillägg av dispositionsrätt behöver du bara personens namn och personbeteckning. Om personen är minderårig eller har intressebevakare, kan hen inte få dispositionsrätt till ditt konto.

Du kan bevilja endera av följande dispositionsrätter till ditt konto:

 • rätt att få information eller
 • omfattande dispositionsrätt och rätt att få information.

När du har loggat in i tjänsten op.fi, kan du lägg till eller ta bort en dispositionsrätt under: Kontouppgifter – Innehav och dispositionsrätt.

Gå till kontouppgifter

Om du inte själv kommer åt att lägg till eller ta bort en dispositionsrätt, gör så här

Om ditt konto har flera kontohavare kan du inte ändra dispositionsrätterna till kontot själv. Vi behöver begäran om tillägg eller borttagning av dispositionsrätten av alla kontohavare. Det går att sända begäran som ett meddelande via OP-mobilen eller tjänsten op.fi. Välj Konton och betalningar som ämne för meddelandet. Närmare anvisningar om sändningen av meddelande finns nedan.

Lägg till en dispositionsrätt till kontot med ett meddelande

För att lägg till en dispositionsrätt till kontot ska du lämna följande uppgifter i ditt meddelande:

 • Numret på kontot till vilket dispositionsrätten beviljas
 • Namn och personbeteckning för den person som beviljas dispositionsrätt
 • Dispositionsrättens omfattning: 1. rätt att få information, 2. omfattande dispositionsrätt och rätt att få information.

En person som med stöd av din fullmakt har rätt att få information kan få uppgifter om ditt konto och beställa kontoutdrag på OP:s kontor och i nättjänsterna. Men fullmaktstagaren har inte rätt att använda medlen på kontot.

En person som med stöd av din fullmakt har omfattande dispositionsrätt och rätt att få information kan använda ditt konto och få information om det på OP:s kontor, i nättjänsterna och via telefontjänsten. Fullmaktstagaren får ta ut pengar från kontot och göra gireringar.

Om den som får dispositionsrätt ännu inte är kund hos OP, ska hen besöka ett OP-kontor för att identifiera sig så att dispositionsrätten kan sättas i kraft.

Sänd ett meddelande 

Ta bort en dispositionsrätt till kontot med ett nätmeddelande

För att ta bort en dispositionsrätt till ditt konto skriver du ett meddelande där du anger kontonumret och den person vars dispositionsrätt ska tas bort. Modelltext: Jag vill ta bort (namn:s) dispositionsrätt till mitt konto (kontonumret).

Sänd ett meddelande 

Med en täckningsreservering försäkrar man sig om att det finns tillräckligt med pengar på ditt konto för att betala ett inköp. Säljaren reserverar inköpsbeloppet på ditt kort före den egentliga betalningstransaktionen. Observera att fastän täckningsreserveringen inte ännu är en betalningstransaktion så kan du ändå inte använda de pengar som täckningsreserveringen gäller. Täckningsreserveringen försvinner när pengarna har debiterats.

Du kan följa upp täckningsreserveringen i transaktionsflödet. I transaktionsflödet ser du eventuella täckningsreserveringar och deras innehåll. Genom att klicka på ordet täckningsreservering får du fram en specifikation över inköpet som täckningsreserveringen gäller.

Saldointyget visar kontosaldot för innevarande dag vid förfrågningstidpunkten, vid dödsfall ser du saldot för dödsdagen eller vid avvittring saldot för avvittringsdatumet. Du kan alltså behöva ett saldointyg bl.a. vid arvskifte, pantsättning eller för andra behov att intyga förmögenheten. Kontots nuvarande saldo ser du avgiftsfritt genom att logga in i tjänsten op.fi eller OP-mobilen.

Ränteintyget visar den inlåningsränta som samlats på kontot fram till ifrågavarande dag och som inte ännu betalats in på kontot. Du ser inlåningsräntan avgiftsfritt genom att logga in i tjänsten op.fi under: Kontouppgifter – Inlåningsränta.

Gå till kontouppgifter

Enklast beställer du kontots saldo- och ränteintyg med ett meddelande. Du kan skicka ett meddelande genom att logga in i tjänsten op.fi eller OP-mobilen. I meddelandet ska du uppge kontonumret och datum för vilket du behöver intyget. Observera att både kontots saldo- och ränteintyg är avgiftsbelagda.

Skicka meddelande