Dödsboets försäkringar

Då en närstående avlider måste de anhöriga mitt i sorgen också sköta många praktiska frågor. Syftet med det här infopaketet är att klarlägga och underlätta skötseln av försäkringsärenden i dödsboet.

Den avlidnas egendom överförs vid dödsögonblicket till delägarna i dödsboet, som i regel tillsammans beslutar om dödsboets bank- och försäkringsärenden ända fram till arvskiftet. I lagen har inte fastställts en utsatt tid för att förrätta ett arvskifte, men bouppteckningen ska förrättas inom tre månader från dödsfallet.

Skötseln av dödsboets försäkringar och ändringar i dem

Skötseln av dödsboets försäkringsärenden kräver i många fall att dödsboets handlingar (bouppteckningsinstrument/ämbetsbetyg/testamente/fullmakter) har skickats till Pohjola Försäkring och granskats. En del ärenden är dock sådana att åtgärderna kan utföras utan alla dokument. I listan nedan kan du kontrollera vilka dokument som behövs för att sköta olika ärenden.

Utan dödsboets handlingar kan du När ämbetsbetyget/bouppteckningsinstrumentet har skickats och ditt delägarskap granskats kan du När ämbetsbetyget/bouppteckningsinstrumentet, eventuellt testamente och delägarnas fullmakt har skickats och granskats kan du
Eftersända dödsboets försäkringspost till en annan adress Få information om försäkringar i dödsboets namn Lägga till eller ändra kontonumret för dödsboets försäkringsärenden som används för premieåterbetalning
Få betaltid för dödsboets faktura Säga upp den avlidnas försäkring för lösöre samt tillhörande ansvars- och rättsskyddsförsäkringar fram till försäljningsdagen eller hyresavtalets slutdag, om den bostad som varit försäkringsställe slutgiltigt har tömts på försäkrat lösöre Säga upp försäkringar
    Teckna nya försäkringar
    Göra ändringar i försäkringarna
    Ändra uppgifter om försäkringskundrelationen

 

Skicka dödsboets handlingar till Pohjola Försäkring

Skötseln av dödsboets försäkringsärenden och ändringar i försäkringarna förutsätter utöver ett ämbetsbevis eller ett bouppteckningsinstrument även en fullmakt, där alla delägare i dödsboet befullmäktigar den valda delägaren eller de valda delägarna att sköta dödsboets försäkringsärenden. Om en fullmakt inte utfärdas, ska alla dödsbodelägare vara på plats vid skötseln av försäkringsärenden som gäller dödsboet. Om den avlidna har ett testamente, ska en kopia av det skickas till försäkringsbolaget, och då krävs det också en fullmakt av testamentstagaren.

Lämna in dödsboets handlingar (t.ex. ämbetsbetyg, bouppteckning med bilagor och fullmakt) bekvämt via nätet. Genom att lämna in handlingarna i god tid före besöket säkerställer du att tjänsterna fungerar smidigt.  

Så här lämnar du in handlingar

Om det inte är möjligt att lämna in handlingarna via nätet kan du posta dödsboets handlingar till adressen 

Pohjola Vakuutus Oy 
Tunnus 5019075 
00003 VASTAUSLÄHETYS

Om du lämnar in handlingarna till kontoret ska du observera att de ska granskas innan ändringar kan göras i försäkringsskyddet utifrån dem. Detta tar några dagar.  

Om dödsboet är kund hos Andelsbanken och du skickar handlingar till Andelsbanken för att sköta bankärenden, kan du samtidigt även berätta att dödsboet har försäkringsärenden i Pohjola Försäkring, så att handlingarna kan förmedlas från banken till försäkringsbolaget. 

Fullmakt för handläggning av dödsboets försäkringsärenden

En fullmakt för skötseln av dödsboets försäkringsärenden kan göras med fullmaktsmallen för dödsboets försäkringsärenden, som kan skrivas ut via länken nedan. 

När fullmaktstagaren har en bankrelation hos Andelsbanken, kan han eller hon göra en elektronisk fullmakt för skötseln av dödsboets bank- och försäkringsärenden.

När alla nödvändiga handlingar har skickats in, tar det cirka 2 veckor tills de har granskats och fullmaktstagaren kan sköta dödsboets ärenden via kundtjänsten.

Giltigheten hos försäkringarna i dödsboet

Den avlidnas personförsäkringar avslutas automatiskt på dödsdagen utifrån den information som kommer från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

De egendomsförsäkringar som varit i den avlidnas namn förblir i kraft tills de sägs upp skriftligen. Det kan göras exempelvis genom att sända ett meddelande i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen. Det lönar sig att hålla försäkringarna i kraft tills den försäkrade egendomen skiftas eller säljs. Därefter kan den nya ägaren sköta om att egendomen försäkras. 

En delägare i dödsboet kan säga upp den avlidnas försäkring för lösöre samt tillhörande ansvars- och rättsskyddsförsäkringar utan en fullmakt av dödsboet fram till försäljningsdagen eller hyresavtalets slutdag, om den bostad som varit försäkringsställe slutgiltigt har tömts på försäkrat lösöre, på grund av att bostaden sålts eller hyresavtalet upphört. I uppsägningsmeddelandet ska nämnas om det är frågan om en sådan situation. Delägarskapet i dödsboet ska också bevisas i meddelandet (t.ex. med ett ämbetsbetyg eller en kopia av bouppteckningsinstrumentet), om dessa inte redan tidigare skickats till Pohjola Försäkring. 

Dödsboets fordonsförsäkring fortsätter på normalt sätt, tills fordonet registreras för en ny ägare. Då upphör dödsboets försäkring automatiskt på basis av en anmälan från Traficom om ändring av ägare. Det är också möjligt att avställa fordonet i dödsboet. Mer information om fordonsärenden i dödsbon får du via Traficoms nättjänst.

Eventuella extra premier återbetalas till den avlidnas konto som uppgetts i försäkringsuppgifterna eller om sådant saknas, som en betalningsanvisning som inlöses på Andelsbankens kontor. Om den avlidnas konton har avslutats eller om uppgiften inte finns i den avlidnas försäkringsinformation, är det bra att meddela det aktuella kontot t.ex. i samband med uppsägningsmeddelandet. Kontouppgifterna uppdateras inte automatiskt. Observera att också en ändring eller anmälan av kontouppgifter förutsätter ett befullmäktigande av delägarna i dödsboet.