Nainen asioi vakuutusasioissa verkossa

Dödsboets försäkringar

Då en närstående avlider måste de anhöriga mitt i sorgen också sköta många praktiska frågor. Syftet med det här infopaketet är att klarlägga och underlätta skötseln av försäkringsärenden i dödsboet.

Den avlidnas egendom överförs vid dödsögonblicket till delägarna i dödsboet, som i regel tillsammans beslutar om dödsboets bank- och försäkringsärenden ända fram till arvskiftet. I lagen har inte fastställts en utsatt tid för att förrätta ett arvskifte, men bouppteckningen ska förrättas inom tre månader från dödsfallet.

Skötseln av dödsboets försäkringar och ändringar i dem

En delägare i dödsboet har rätt att få information om dödsboets försäkringar genom att uppvisa ett ämbetsbevis eller bouppteckningsinstrument, av vilket framgår delägarskapet i dödsboet. Ett ämbetsbevis kan begäras hos den avlidnas församling eller hos magistraten.

Skötseln av dödsboets försäkringsärenden och ändringar i försäkringarna förutsätter dock utöver ett ämbetsbevis eller ett bouppteckningsinstrument dessutom en fullmakt, där alla delägare i dödsboet befullmäktigar den valda delägaren eller de valda delägarna att sköta dödsboets försäkringsärenden. Om den avlidna har ett testamente, ska försäkringsbolaget tillställas en kopia av det, och då krävs också en fullmakt av testamentstagaren. Delägarna kan ge fullmakter också med separata fullmaktsblanketter, om det inte är möjligt att samtliga delägares underskrift fås på samma fullmakt.

Du kan skriva ut en fullmaktsblankett för dödsboet via länken nedan eller genom att be om den per telefon eller genom att sända ett nätmeddelande eller genom att besöka ett kontor. Observera, att en fullmakt för bankärenden inte är tillräcklig för skötseln av försäkringsärenden och handlingar som sänts till banken inte automatiskt kan användas i försäkringsärenden. Om du sänder handlingarna till ett kontor, kan du höra dig för om de kan arkiveras också för skötsel av försäkringsärenden.

Genom en domstol kan man för dödsboet också ansöka om en utomstående boutredningsmannen. Då har endast den boutredningsman som förordnats rätt att sköta dödsboets ärenden.

Giltigheten hos försäkringarna i dödsboet

Den avlidnas personförsäkringar avslutas automatiskt på dödsdagen utifrån den information som kommer från magistraten. Eventuella extra premier återbetalas till den avlidnas konto som uppgetts i försäkringsuppgifterna eller om sådant saknas, som en betalningsanvisning som inlöses på kontoret. Om den avlidnas konto har avslutats, lönar det sig att meddela försäkringsbolaget det konto som används så fort som möjligt. Kontouppgifter uppdateras inte automatiskt. Observera, att också en ändring av kontouppgifter förutsätter ovan nämnda befullmäktigande av delägarna i dödsboet.

De egendomsförsäkringar som varit i den avlidnas namn förblir i kraft, tills de sägs upp. Det lönar sig att hålla dem i kraft, tills den försäkrade egendomen skiftas eller säljs. Därefter kan den nya ägaren sköta om att egendomen försäkras. Uppsägning av en försäkring kan en befullmäktigad göra antingen skriftligen i ett kontor eller med ett nätmeddelande.

Dödsboets fordonsförsäkring fortsätter också på normalt sätt, tills fordonet registreras för en ny ägare. Då upphör dödsboets försäkring automatiskt på basis av en anmälan från Trafi om ändring av ägare. Det är också möjligt att avställa fordonet i dödsboet. Mer information om fordonsärenden i dödsbon får du genom Trafis nättjänst.

Ett dödsbos försäkringsärenden sköts på en gång bäst på ett kontor. Ta utöver de ovan nämnda handlingarna till kontoret också med ett identitetsbevis.  Om du inte har möjlighet att sköta ärendet på ett kontor, kan du också sända handlingarna bifogade med ett nätmeddelande. Handläggningstiden för handlingar som sänts elektroniskt är cirka en vecka, därefter kan den befullmäktigade sköta dödsboets försäkringsärenden behändigt också per telefon eller med ett nätmeddelande.