Kundrelation i OP

Aktivering av OP:s kod - Hur aktiverar jag min nya kod?

OP:s koder består av en användarkod, ett lösenord och en nyckeltalslista samt ett telefonnummer för tilläggsbekräftelse. 

Om du blir kund digitalt får du inom två vardagar efter att du har gjort din ansökan ett textmeddelande med anvisningar för hur du aktiverar användarkoden och lösenordet. Dessutom sänder vi nyckeltalslistan hem till dig per brev. I samband med att du får användarkoden får du också ett engångslösenord. Vid den första inloggningen blir du ombedd att byta lösenord. 

Din nya kod är i kraft genast och du kan logga in i OP:s digitala tjänster.

Att beställa tjänster och produkter – Hur beställer jag ett kort för ett nyligen öppnat konto?

När du blir kund hos OP digitalt, får du ett konto, OP:s koder och ett kort.  

Läs om hur du blir kund digitalt och hur du ansöker om ett kort 

När du är kund hos OP kan du eventuellt utvidga dina tjänster i OP:s digitala tjänster eller genom att boka en tid hos en expert.

Att bli kund digitalt – vad frågar man mig, när jag blir kund hos OP?

Du kan bli kund hos OP digitalt genom att fylla i en ansökan i tjänsten op.fi. I ansökan frågas utöver dina kontaktuppgifter efter ett telefonnummer till vilket vi kan sända information per textmeddelande angående din kundrelation. Dessutom har bankerna en lagstadgad skyldighet att identifiera och känna sina kunder. Därför frågar vi i ansökan efter de uppgifter som lagen om penningtvätt förpliktar oss att fråga, uppgifter om medlen på kontot och skattskyldighet, så att våra kunder kan sköta sina ärenden tryggt. 

Läs mer om grunderna för bankens förfrågan på Finansinspektionens sidor

Du kan fylla i ansökan med finska nätbankskoder.

Avgifter i anslutning till kundrelationen – Vad kostar det att vara kund?

Som kund hos OP får du tillgång till omfattande banktjänster.  De serviceavgifter som uppstår beror på de tjänster som du har tillgång till samt på huruvida du har blivit ägarkund i andelsbanken.  

Till servicetariffen

Bankbyte – Hur överförs betalkontot?

Om du vill, kan du avgiftsfritt överföra ditt betalkonto till den nya banken i samband med bankbytet. Med en fullmakt för överföring av kundrelationen kan du befullmäktiga din nya bank att överföra ditt betalkonto, så att du inte behöver ta hand om ärenden i anslutning till överföringen. Ifall det finns flera kontoinnehavare, måste man få tillstånd till överföringen av betalkontot från dem alla.

Din nya bank

 • förmedlar fullmakten du har undertecknat till din gamla bank
 • aktiverar betalningsuppdrag i din gamla bank 
 • meddelar om du så önskar ditt nya kontonummer till dem som betalar lön och förmåner.

Meddela din nya bank det datum från vilket återkommande betalningsuppdrag debiteras ditt nya betalkonto. Observera att datumet kan infalla tidigast 13 bankdagar efter att den nya banken har fått alla uppgifter den behöver.

Din gamla bank

 • levererar inom fem vardagar från att den mottagit fullmakten till den nya banken, och till dig på begäran, en förteckning över periodiska transaktioner för 13 månader
 • avslutar tjänsterna enligt tidtabellen i fullmakten som du undertecknat
 • överför pengarna som finns på kontot till kontot i den nya banken och avslutar betalkontot i den gamla banken.

Observera att tidpunkten för avslutningsåtgärderna kan infalla tidigast 13 bankdagar från det att fullmakten har upprättats.

Bankbyte – Jag håller på att byta bank. Vilka uppgifter måste jag ha med mig vid mötet?

När du ska byta bank ska du boka tid på nätet för ett möte eller för ett nätmöte. Mötet tar cirka en timme. Vi diskuterar vilka tjänster som passar dig och går igenom hur din kundrelation överförs från din nuvarande bank till OP.

Om du är en helt ny kund hos oss, kan du bli kund hos oss digitalt på förhand. I annat fall inleds kundrelationen vid mötet.

Bli kund digitalt

För att överföringen av kundrelationen ska gå smidigt, lönar det sig att ta med följande uppgifter om dina nuvarande banktjänster till det första mötet:

 • lånenumren och lånebeloppen
 • kontonumren
 • kreditkortsnumren
 • uppgifter om dina placeringsprodukter
 • försäkringsbrev

Kom också ihåg att vid behov på förhand fylla i ansökan om bolån på nätet.

Börja fylla i ansökan om bolån

Bli kund digitalt – jag har fyllt i en ansökan i tjänsten op.fi. Hur går behandlingen av ansökan vidare?

Behandlingen av din ansökan börjar när du har fyllt i ansökan i tjänsten op.fi. Du får inom två vardagar anvisningar med hjälp av vilka du kan ta i bruk användarkoden och lösenordet. 

Du får en nyckeltalslista per post inom en vecka efter att du har gjort ansökan. Efter det kan du börja använda OP:s koder.  

Övriga dokument i anslutning till din kundrelation sparas i op.fi:s eget arkiv.

Bli kund digitalt – Vem kan ansöka om att bli kund hos OP? När är det inte möjligt att bli kund digitalt? Hur återtar jag min ansökan?

Du kan bli kund hos oss utan att besöka kontoret om du är en myndig medborgare eller dubbelmedborgare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), har en stadigvarande adress i Finland och dina kreditupplysningar är i skick. För att bli kund digitalt behöver du en telefon som kan ta emot textmeddelanden samt finländska bankkoder.

Om du redan har OP:s kod, till exempel för att sköta en annan persons eller en förenings kontoärenden, behöver du inte på nytt ansöka om att bli kund.

Du kan inte ansöka om att bli kund digitalt om

 • du är minderårig
 • du inte har en stadigvarande adress i Finland
 • dina kreditupplysningar inte är i ordning eller du har ett eget kreditförbud
 • din rättshandlingsförmåga har begränsats
 • din hemort är inte i Finland
 • ditt namn eller din personbeteckning finns på sanktionslistan.

Om du inte kan ansöka om att bli kund digitalt, kan du boka tid till andelsbankens kontor för att där ansöka om att bli kund.

Om du vill återta en ansökan som du gjort digitalt innan du beviljats OP:s koder, ska du kontakta vår kundtjänst.

Förmåner – Hur blir jag ägarkund och får tillgång till förmåner?

Alla våra kunder kan bli ägarkunder och det är lätt att ansluta sig på nätet, via vår telefontjänst 0100 0500 eller på närmaste andelsbankskontor. Då du ansluter dig betalar du en medlemsinsats, vanligtvis 100 euro, som är en engångsplacering - inga andra avgifter tas ut.

När du blir ägarkund, äger du en del av vår kooperativa OP och du får värdefulla förmåner och rabatt på banktjänster, försäkringar och tjänster för sparande och placering. Som ägarkund samlar du också värdefull OP-bonus för dina ärenden – rent av för hundratals euro per år.

Godtagbara identitetsbevis– Hur identifierar jag mig på kontoret?

En lista på de godtagbara identitetsbevisen finns i tjänsten op.fi.

Läs mer om godtagbara identitetsbevis

Nytt kontonummer – Vart måste jag meddela mitt nya kontonummer?

I samband med bankbytet byts också ditt kontonummer. Meddela ditt nya kontonummer till exempel till den som betalar din lön eller pension samt alla andra instanser som betalar dig återkommande betalningar. Observera att du ofta kan meddela ditt nya kontonummer också på nätet, till exempel på pensionsutbetalares, Skatteförvaltningens och FPA:s sidor.

OP-bonus – Vad är OP-bonus och hur samlas de?

Då du är ägarkund, samlar du OP-bonus för dina ärenden och med OP-bonus betalas tjänster som du använder. I OP:s digitala tjänster ser du hur mycket bonus du har samlat, till vad bonus har använts och hur mycket bonus du har kvar.

Ägarkunderna samlar OP-bonus för alla ärenden som ger rätt till bonus, t.ex. lån, besparingar, placeringar och försäkringspremier. Den OP-bonus som samlats räknas på basis av de månatliga ärendena.

OP-bonus som samlats på bonuskontot används för de användningsobjekt som OP fastställt, såsom banktjänster, försäkringspremier samt OP-Fastighetscentralens provisioner och arvoden för juridiska tjänster. Avgifterna och provisionerna betalas automatiskt helt eller delvis med bonus beroende på hur mycket bonus det finns att använda.

Sköt ärenden på nätet - Hur sköter jag mina ärenden med OP:s kod också i andra aktörers tjänster?

Med OP Användarkod kan du identifiera dig i OP:s tjänster och dessutom i tjänster som tillhandahålls av andra, till exempel på FPA:s och skatteförvaltningens sidor. Med OP tjänstkoderna kan du sköta dina ärenden i alla OP:s digitala tjänster.

Flyttat till Finland – hur blir jag kund?

Inled öppnandet av banktjänster genom att fylla i en blankett med de uppgifter som behövs innan vi möts på banken. När du har fyllt i blanketten kontaktar vi dig per telefon och bokar tid för ett möte på kontoret.  

Läs närmare anvisningar

Överföringen av ärenden – Hur överför jag mina inkomster och utgifter till den nya banken?

Då du undertecknar en fullmakt för överföring av kundrelationen, överför vi om du så vill avgiftsfritt dina återkommande betalningar för din räkning. Vi överför dina ärenden enligt din plan till OP och vid behov avslutar vi dina ärenden i din nuvarande bank. 

Vi överför de återkommande betalningar som betalas från ditt nuvarande konto, såsom periodiska betalningsuppdrag, och direktbetalningsavtal till ditt nya konto enligt avtal. 

Om du har gällande e-fakturor rekommenderar vi att du själv aktiverar dem på nytt. 

Kom också ihåg att förmedla numret på det betalkort som anslutits till det nya kontot till tjänsteleverantörer vars betalningar du vill att ska debiteras det nya kontot. Beträffande inkomster (till exempel lön eller pension) som betalas in på ett konto i OP ska du meddela ditt nya kontonummer till alla instanser vilkas betalningar du vill få in på ditt nya konto.