Mies ja lapsi ovat viljapellolla ja lapsi ihmettelee viljasatoa.

Amorteringsfrihet och andra låneändringar

Betalningsvillkoren för ditt lån kan ändras, om den betalningsplan du avtalat om med banken av någon anledning inte passar din nuvarande livssituation. Det här kan bli aktuellt till exempel om du byter arbetsplats, din lön ändras eller du blir studie- eller föräldraledig. Du kan lätt göra ändringar i betalningsplanen via nätet. Du kan också begära ändring av till exempel referensräntan på ditt lån. Observera att vi kontrollerar dina kreditupplysningar i samband med ändringarna.

Amorteringsfrihet för bolån, studielån eller banklån

Om din livssituation och därmed din lånebetalningsförmåga ändras på ett avgörande sätt, kan du ansöka om amorteringsfrihet för ditt lån.

Under en amorteringsfri period håller du en paus i amorteringen av lånekapitalet och betalar endast räntorna på lånet. Du kan ansöka om amorteringsfrihet för bolån, studielån och banklån. För de här lånen kan du inte ansöka om en betalningsfri månad.

Amorteringsfrihet kan vara till hjälp tillfälligt, men det lönar sig att ansöka om amorteringsfrihet efter övervägande. Amorteringsfriheten påverkar betalningen av lånet till exempel genom att lånetiden kan förlängas eller att de följande betalningsposterna kan vara större.

Ansök om amorteringsfrihet

Betalningsfri månad för Flexkredit, Specialkredit och OP Exaktkredit

Du kan utan separat ansökan få en betalningsfri månad per år för en Flexkredit, Specialkredit och OP Exaktkredit. Under den amorterar du inte på krediten och betalar inga räntor. För betalningsfriheten debiteras inga kostnader. Den betalningsfria månaden är samma kalendermånad varje år. För de här krediterna kan du inte ansöka om en längre amorteringsfrihet.

Läs om hur du kan göra ändringar i krediter utan säkerhet

Ändringar i låneamortering eller förfallodag

Du kan ansöka om ändring i amorteringens andel av betalningsposten samt i betalningens förfallodag i OP:s digitala tjänster.

Skicka din ansökan senast fyra veckor före förfallodagen du önskar. Då kan vi behandla din ansökan så att ändringarna träder i kraft från den förfallodag du önskar.

Om du inte har fått vårt beslut om din ansökan före förfallodagen för nästa betalningspost, betala posten normalt. Ändringarna gäller då från och med därpå följande förfallodag.

Vi kontaktar dig om vi behöver ytterligare information angående din ansökan. Observera att vår kundtjänst inte kan påskynda behandlingen av ansökan.

Ansök om ändring i låneamorteringen eller förfallodagen

Låneräknaren är en behändig hjälpreda då du vill räkna ut en lämplig amortering. Ett lämpligt belopp är vanligen 25–30 procent av nettoinkomsterna per månad, eftersom du efter lånebetalningen borde ha tillräckligt med pengar också för att leva och spara. Den rekommenderade lånetiden för bolån är högst 20–25 år och för konsumentkrediter 5 år.

Pröva på låneräknaren

Så här går en ändring av betalningsplanen till

Bolån, studielån och banklån

  1. För ändringen debiteras en avgift i enlighet med bankens servicetariff. Om du har OP-bonus används bonus för avgiften. Avgiften för ändringen kan debiteras genast, men senast i samband med följande betalningspost. Kontrollera avgiften som tas ut för ändringen i bankens tariff.
  2. Logga in i tjänsten op.fi med dina koder och välj det lån som du vill göra en ändring för. 
  3. Var beredd på att lämna uppgifter bland annat om dina inkomster och utgifter i ansökan. Observera att alla gäldenärer måste godkänna ansökan. 
  4. Du underrättas med ett meddelande om att ansökan har godkänts eller avslagits. Om du inte har fått vårt beslut före följande betalningsposts förfallodag, betala denna betalningspost normalt. Det går inte att se hur behandlingen av ansökan framskrider, utan du får vänta på att vi kontaktar dig. Vi behandlar din ansökan så snabbt som möjligt.

Logga in och gör en ansökan

OP Exaktkredit

Du kan ändra betalningsplanen genom att ringa kundtjänsten för OP Exaktkredit 010 252 7450, mån.–fre. 8–16.30. Samtalspris: Normal lokalnätsavgift (lna) eller mobilsamtalsavgift (msa) enligt en inhemsk operatörs tariff.

Flexkredit och Specialkredit

Du kan ändra endast kommande betalningsposter som inte ännu har fakturerats.

  1. Logga in i op.fi med dina koder och välj det lån som du vill ändra.
  2. Fyll i och spara uppgifterna.
Logga in och gör ändringar

Byte av referensränta

Du kan begära byte av referensränta med hjälp av chattboten Opotti. Banken kontaktar dig vid behov.

Begär byte av referensränta i god tid. Ändringen träder i kraft följande räntejusteringsdag om du ansöker om byte av referensräntan minst 14 dagar före räntejusteringsdagen.

Om referensräntan byts i samband med räntejusteringen debiteras för det endast en avgift enligt tariffen. Avgiften kan betalas med ägarkundens OP-bonus. Om bytet av referensränta inte sammanfaller med räntejusteringen och om räntenivån har sjunkit kan banken ta ut en ränteskillnadsersättning av dig.

Se bankens tariff

Läs mer om de olika referensräntorna

Ändringar i avbetalningsfinansiering för bil samt engångs- och kontokredit

Du kan ansöka om högst tre (3) månaders amorteringsfrihet för avbetalningsavtal. Du kan ansöka om amorteringsfrihet för OP Företagsbankens avbetalningsfinansiering för bil i OP:s nättjänst för finansiering (på finska).

Om du har en engångskredit eller kontokredit, kan du få två betalningsfria månader per kalenderår. Du kan ansöka om betalningsfrihet i OP:s nättjänst för finansiering (på finska). Du kan logga in i tjänsten med dina personliga nätbankskoder från alla finländska banker eller med Mobil ID.

Gå till OP:s nättjänst för finansiering

Du kan byta debiteringskonto för lånet genom att sända oss ett meddelande i tjänsten op.fi eller OP-mobilen. Ange följande i meddelandet:

  1. numret på ditt lån,
  2. begäran om byte av debiteringskonto för lånet och
  3. numret på det nya debiteringskontot.

Kontrollera eventuella kostnader i tariffen. Det nuvarande debiteringskontot ser du på sidan Betalningsplan. Debiteringskontot för lånet ska vara ett OP-brukskonto där du är kontohavare. Om lånet står i flera personers namn och om vi behöver de andras godkännande kontaktar vi dem.
Om du inte har OP:s nättjänstkoder, kan du boka tid på kontoret för att få debiteringskontot bytt.