Nainen lukee kirjaa sohvalla

BSP-lån

Spara till det första egna hemmet
1

Hög ränta på besparingarna

Vi betalar en tilläggsränta på dina insättningar då villkoren för BSP-sparande uppfylls och du har skaffat en bostad.

2

Räntestöd

Staten kan bevilja räntestöd i 10 års tid för ditt BSP-lån eller en del av det.

3

Förmåner för ägarkunder

Som ägarkund får du rabatt på dina banktjänster och OP-bonus.

Vad är ett BSP-lån?

Ansök om BSP-lån
 

Ansök om BSP-lån

Vill du bekräfta den gemensamma ansökan om BSP-lån?

Ge samtycke

Ansök om BSP-lån
 

Ansök om BSP-lån

Vill du bekräfta den gemensamma ansökan om BSP-lån?

Ge samtycke

 

BSP-systemet, dvs. bosparpremiesystemet, är ett system som staten skapat för att uppmuntra och göra det lättare för unga att köpa sin första egna bostad. Med BSP får du en exceptionellt god ränta på dina bostadsbesparingar och ett lån på förmånliga villkor.

Staten kan bevilja BSP-lånet eller en del av det räntestöd i 10 års tid. Om låneräntan under räntestödsperioden överstiger 3,8 %, betalar staten 70 % av den överskridande räntan. Det finns ortvisa maximibelopp för BSP-lån med räntestöds. Som säkerhet för BSP-lånet räcker oftast bostaden och statsborgen, Andelsbankens kreditgaranti eller någon annan säkerhet som banken godkänner.

Det finns ortvisa maximibelopp för BSP-lånet. Så här kan du få ett BSP-lån med räntestöd i olika städer:

 • Helsingfors: högst 215 000 €
 • Esbo, Grankulla och Vanda: högst 160 000 €
 • Åbo och Tammerfors: högst 140 000 €
 • Övriga Finland: högst 120 000 €.

De ortvisa maximibeloppen för BSP-lånet höjdes 15.4.2021.

Maximibeloppet för ett BSP-räntestödslån är bostadsspecifikt och beror inte på hur många som ansöker om lånet. Exempelvis i Helsingfors går det att få högst 215 000 euro i BSP-räntestödslån för en bostad. Om bostadspriset är högre än maximibeloppet för BSP-räntestödslånet, kan du ansöka om BSP-tilläggslån.

Läs BSP-broschyren (pdf)

Du kan ansöka om BSP-lån när det finns tillräckligt med besparingar på BSP-kontot

Det lönar sig att spara till den första egna bostaden på ett BSP-konto, det vill säga ett bostadssparpremiekonto. Du sätter in pengar på BSP-kontot under minst åtta kalenderkvartal. Du kan spara på BSP-kontot månatligen eller var tredje månad. När du har sparat 10 % av anskaffningspriset för bostaden kan du få BSP-lån. Till BSP-lånet kan du också få tilläggslån.

Om du sätter in pengar en gång per månad:

 • Minimiinsättning 50 €
 • Maximiinsättning 1000 €
   

Om du sätter in pengar en gång per tre månader:

 • Minimiinsättning 150 €
 • Maximiinsättning: 3000 €
   

När du har uppnått ditt sparmål för en egen bostad, kan du fylla i ansökan om bolån i tjänsten op.fi och i ansökan anteckna att du söker BSP-lån. Vi kontaktar dig så fort som möjligt för att komma överens om en tid för låneförhandlingar, som kan skötas som distansmöte. Då du tar BSP-lån hos oss, kan också låneavtalen undertecknas elektroniskt med dina nättjänstkoder.

Ansök om BSP-lån Ansök om BSP-lån

Exempelkalkyl: Ett bolån är en engångskredit där den effektiva räntan på ett lån på 170 000 euro med en betalningstid på 20 år är 1,10 %, då krediträntan är 12 månaders euribor + 1,00 % (1,00 % 2/2022) och för lånet debiteras en månatlig kreditavgift på 2,50 euro samt en expeditionsavgift av engångsnatur på 680 euro då lånet tas ut. Den uppskattade totalkostnaden för lånet är 189 175,11 euro. Kalkylen har upprättats under antaganden om att hela lånet har tagits ut, låneräntan och avgifterna är oförändrade hela lånetiden samt att krediten betalas med jämna poster på 782,90 euro med en månads mellanrum. Lånet beviljas av andelsbanken.

Lånekostnaderna utgörs av referensräntan, marginalen och lånebetalningskostnaderna. Dessutom debiteras en expeditionsavgift i samband med att lånet tas ut.

Du kan dra av räntorna på bolånet i beskattningen, vilket minskar beloppet av den skatt som du betalar.

Då du funderar på lånebeloppet lönar det sig att utöver inköpspriset också räkna med eventuella övriga kostnader, såsom flyttkostnader och överlåtelseskatten för bostadsköpet. Till exempel för bostadsköp uppbärs i regel överlåtelseskatt (för aktielägenheter 2 % och för fastigheter 4 % av köpesumman). Om du köper din första bostad behöver du inte betala överlåtelseskatt om följande villkor uppfylls:

 • Du är 18–39 år vid tidpunkten för köpet.
 • Du köper bostaden för att använda den som ditt stadigvarande hem, du äger minst hälften av den och du flyttar in i den inom 6 månader från köpet.
 • Du har inte tidigare ägt 50 procent eller mer av en aktielägenhet eller bostadsfastighet.
BSP-sparandet börjar med att du öppnar ett BSP-konto. Du kan öppna ett BSP-konto redan då du är 15-17 år gammal om du har förtjänat pengar för eget arbete. Ett BSP-konto är ett bekvämt och belönande sätt att spara till den första egna bostaden. När du sparar en del av bostadens köpesumma, lånar vi resten till dig.

Du kan fylla i en låneansökan på nätet fastän du inte ännu är kund hos oss. Då du fyller i bolåneansökan behöver du inte exakt veta t.ex. priset på den nya bostaden. Låneansökan är endast en offertbegäran – den binder dig inte till att ta något lån.

I löneansökan frågar vi bland annat:

 • inkomster, utgifter, skulder och månadskostnaderna för skulderna för dig och eventuella andra lånesökande
 • uppgifter om din förmögenhet.

En förutsättning för att få lån är att betalningsförmågan är tillräcklig. Då du ansöker om lån kontrollerar vi dina kreditupplysningar i Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister.

För lånet behövs en säkerhet som tryggar återbetalningen. Den bostad som köps täcker största delen av lånet (vanligen 70 %). För resten kan det behövas tilläggssäkerhet.

Du kan ansöka om statsborgen för ditt bolån. Du kan också höra dig för om andelsbankens kreditgaranti eller be en annan person gå i borgen för ditt lån.

Bestämmelserna om maximal belåningsgrad för bolån trädde i kraft 1.7.2016. Den maximala belåningsgraden tillämpas på lån som beviljas för förvärv eller renovering av bostäder och där bostaden lämnas som säkerhet för lånet. Vad bostaden används för har ingen betydelse, dvs. bestämmelserna gäller inte endast lån som tagits för den egna stadigvarande bostaden utan också lån som tagits för placeringsbostäder och fritidsbostäder.
 
Med belåningsgrad avses det lånebelopp som beviljas i förhållande till det verkliga värdet av säkerheterna för lånet vid den tidpunkt då lånet beviljades. Vid beräkningen av belåningsgraden kan som säkerheter beaktas alla realsäkerheter som gäldenären pantsatt för sin eller en annan persons räkning, t.ex. bostäder, insättningar och värdepapper. Till exempel kan en personborgen inte beaktas för att beräkna belåningsgraden.

Den maximala belåningsgraden är ett makrotillsynsverktyg som gör det möjligt för myndigheterna att dämpa hushållens överskuldsättning, att förhindra att bostadspriserna stiger och bolånen ökar i en omfattning som bedöms som överstor eller att annars förhindra risker som äventyrar stabiliteten i finanssystemet.
 
I ett normalfall får det lånebelopp som beviljas utgöra högst 90 procent av det verkliga värdet av säkerheterna. Då ett lån tas för köp av en första bostad får belåningsgraden uppgå till 95 procent. Finansinspektionen får i syfte att begränsa en exceptionell ökning av risker som hotar den finansiella stabiliteten besluta sänka de belåningsgrader som nämns ovan med högst 10 procentenheter.
 
Om till exempel den som köper en bostad endast ställer den bostad som förvärvas som säkerhet för sitt bolån, måste köparen nu ha minst 15 procent (första bostad 5 procent) egna besparingar. Man kan minska behovet av egna besparingar genom att som säkerhet för krediten utöver den bostad som köps ställa övriga realsäkerheter.
 
Den lagstadgade maximala belåningsgraden binder banken – den kan överskridas endast då Finansinspektionen tillåter det, till exempel tillfälligt vid byte av bostad. Utöver den maximala belåningsgraden kan beloppet av de säkerheter som krävs också påverkas av bankens krav på säkerheter.
 
Exempel på hur belåningsgraden räknas ut: Bostadens försäljningspris är 100 000 euro. Bostadsköparens självfinansieringsandel är 20 000 euro. Dessutom behövs 80 000 euro i bolån. Belåningsgraden för det här lånet är 80 % (80 000/100 000 *100), dvs. det motsvarar lagens krav.
 
Eftersom banken i regel värderar en bostaden till 70 % av dess verkliga värde, återstår då bostaden pantsatts ett säkerhetsunderskott på 10 000 euro (80 000 – 70/100*100 000). För säkerhetsunderskottet behövs i regel en tilläggssäkerhet. Som tilläggssäkerhet kan användas till exempel Andelsbankens kreditgaranti.

Amorteringssättet och månadsbetalningen avtalas så de passar dig. Den rekommenderade lånetiden för ett bolån är högst 20 år. Månadsbetalningen borde vara högst 35 % av dina månatliga nettoinkomster, och du borde också klara av en räntestegring. Det lönar sig att dimensionera månadsbetalningen så att du vid sidan av den kan spara för framtida behov. Vid behov kan du få en amorteringsfri period för lånet. Under den amorteringsfria perioden betalar du endast räntorna på lånet.

Totalräntan på bolånet består av en referensränta och bankens avgift för lånet (marginalen). Om du som referensränta för ditt bolån väljer t.ex. 12 mån. euribor, vet du exakt hur stor totalräntan på ditt lån är ett år framåt.

Ett annat alternativ som referensränta för ditt bolån är OP-prime. Kunderna informeras om ändringar i OP-prime minst 14 dagar före ändringen träder i kraft.

De vanligaste amorteringssätten för lån är ändrad annuitet och jämn amortering.

Tryggande av återbetalningen av lånet

Under en lång lånetid kan det hända vad som helst. Återbetalningsskyddet för kredit är den viktigaste försäkringen för den som tar ett bolån.  Du kan teckna försäkringen för såväl ett nytt som ett gammalt lån – som individuellt skydd eller parskydd tillsammans med din lånepartner.

Försäkringen hjälper dig att klara av att betala lånets månadsbetalningar om du blir sjuk eller arbetslös. Försäkringen betalar det återstående lånebeloppet om låntagaren avlider.

Det går inte att förena gällande BSP-lån (BSP-räntestödslån, BSP-tilläggslån eller annat lån) till ett nytt BSP-räntestödslån.

Förmåner för ägarkunder

Som ägarkund använder du de dagliga banktjänsterna förmånligare och drar nytta av bland annat följande förmåner: 

 • Du får OP-nättjänsten, ett brukskonto och ett OP-Visa-kort för 3,95 euro per månad (norm. 7,95 €/mån.). Om du är under 26 år får du de dagliga banktjänsterna och ett OP-Visa Debit- eller OP-Visa Electron-kort avgiftsfritt.
 • Vid kortbetalningar kan du välja en Produktskyddsförsäkring, som är avgiftsfri för ägarkunder och som skyddar dina kortinköp i ett halvt år från köptidpunkten överallt i världen, också i nätbutiker.

Som ägarkund får du fast ränta på ett nytt bolån för hela lånetiden, rent av för 25 år. På så vis försäkrar du dig om att räntekostnaderna för ditt bolån hålls oförändrade under hela lånetiden.

OP-bonus

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier. 

Läs villkoren och blanketterna som gäller skuldebrevslån, panter och borgensförbindelser. Du godkänner villkoren då du undertecknar skuldebrevet och säkerhetsförbindelsen.