Bygglån

Lån för byggande och totalrenovering

 • Bygg och totalrenovera smidigt

  Du får ett bygglån enligt dina behov. Du kan ansöka om lån för bygge eller totalrenovering av ditt hus, din bostad, din stuga eller din placeringsbostad.

 • Betala bara räntor under byggtiden

  Du kan hålla amorteringsfritt under byggtiden: du betalar bara räntor på ditt lån och börjar amortera lånet först när bygget är klart.

 • OP-bonus för dina lån

  Som ägarkund i andelsbanken får du OP-bonus för dina lån. Till exempel för en bolåntagare är bonusfördelen ofta kännbar: det kan samlas bonus för hundratals euro per år, och bonus används bl.a. för försäkringspremier.

Ansök om bygglån

Uppskatta byggkostnaderna med räknare

Vare sig ditt byggprojekt gäller bygge av ett egnahemshus eller totalrenovering av en stuga, lönar det sig att börja genom att skaffa dig en grov uppskattning av vad bygget kommer att kosta.

Med räknaren Pikakustannuslaskuri kan du räkna ut en preliminär uppskattning av hur mycket kostnader byggprojektet kommer att medföra. I räknaren begärs uppgifter om bygget, t.ex. om kommun, lägenhetsyta, värme- och ventilationssystem samt vilken andel av byggarbetet du låter utföras av yrkesfolk.

Till räknaren

 

Hur kan jag få bygglån?

Skaffa först en kostnadskalkyl över bygget av en sakkunnig och sänd sedan din låneansökan via nätet. Vi rekommenderar att du ansöker om finansiering genast i början av ditt byggprojekt, så att vår expert kan planera ett bygglån som passar just din situation. Samtidigt avtalar vi om betalningen av lånet och försäkringarna under byggtiden.

För att du ska få bygglån krävs inte att du bygger en bostad åt dig själv. Du kan också ansöka om bygglån för en fritidsbostad eller placeringsbostad samt för totalrenovering. Du kan också ansöka om lån för att köpa en tomt, förutsatt att du börjar bygga på tomten inom en viss tid.

Ansökan om bygglån

 • Ansökan om bygglån på nätet
 • Preliminär låneoffert
 • Låneförhandling per telefon eller på nätet.
 • Om du är kund hos OP, kan förhandlingarna och underteckningen av lånet skötas på nätet från början till slut. I annat fall ber vi dig besöka andelsbankens kontor för att slutföra låneärendena.

Exempelkalkyl: Ett bolån är en engångskredit. Om 12 mån. euribor är 2,679 % (17.10.2022), är den effektiva räntan på ett bolån på 170 000 euro med en återbetalningstid på 20 år 3,871 %, då lånets marginal är 1,00 %. För lånet tas ut månatligen en kreditavgift på 2,50 euro och en expeditionsavgift av engångsnatur på 680 euro då lånet tas ut. Den uppskattade totalkostnaden för lånet är 242 835,33 euro.

Kalkylen har upprättats under antaganden om att hela lånet har tagits ut på en gång, låneräntan och avgifterna är oförändrade hela lånetiden samt att lånet betalas tillbaka med jämna poster på 1 010,71 euro med en månads mellanrum.

Lånet beviljas av andelsbanken.

Du kan fylla i en låneansökan på nätet fastän du inte ännu är kund hos oss. Då du fyller i låneansökan behöver du inte exakt veta t.ex. priset på den nya bostaden. Låneansökan är endast en offertbegäran – den binder dig inte till att ta något lån.

I löneansökan frågar vi bland annat:

 • inkomster, utgifter, skulder och månadskostnaderna för skulderna för dig och eventuella andra lånesökande
 • uppgifter om din förmögenhet.

Vi kontaktar dig följande bankdag efter den dag du sänt in ansökan.

En förutsättning för att få lån är att betalningsförmågan är tillräcklig. Då du ansöker om lån kontrollerar vi dina kreditupplysningar i Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister.

Säkerheter för lånet

Säkerheten för lån för att bygga egnahemshus utgörs i regel av den egnahemsfastighet som bebyggs eller arrenderätten till tomten och det egnahemshus som finns på tomten.

Fastän säkerhetsvärdet för det objekt som man håller på att bygga ökar då byggarbetet framskrider, behöver du i regel också andra säkerheter för att komma igång, t.ex. din dåvarande ägarbostad, placeringstillgångar och andra tillgångar. Som tilläggssäkerhet kan man ansöka om bankens kreditgaranti eller statsborgen.

Då du bygger ditt hem kan du som tilläggssäkerhet ansöka om Andelsbankens kreditgaranti för bolån. Maximibeloppet för kreditgarantin är 50 000 euro per gäldenär eller gäldenärer och bostad. Den gäller i högst 15 år.

Med totalrenovering avses byggnads-, förbättrings- eller ombyggnadsarbeten som medför ändringar t.ex. i grunden eller de bärande konstruktionerna, yttertaket, värme- eller ventilationssystemet, fastighetens elsystem eller ändringar i användningsändamålet (till exempel ett klädrum byggs om till bastu).

Med renovering avses till exempel målning och tapetsering, förnyande av hushållsmaskiner och utrustning (till exempel kylskåp, wc-utrustning och köksskåp).

Behöver du lån för totalrenovering och renovering?

Ansök först om bolån för totalrenovering (egen bostad, fritidsbostad eller placeringsbostad). Dessutom kan du ansöka om lån för renovering då vi kontaktar dig när du har sänt din låneansökan.

Lånekostnaderna utgörs av referensräntan, marginalen och lånebetalningskostnaderna. Dessutom debiteras en expeditionsavgift i samband med att lånet tas ut.

Du kan dra av räntorna på lånet i beskattningen, vilket minskar beloppet av den skatt som du betalar.

Då du funderar på lånebeloppet lönar det sig att utöver inköpspriset också räkna med eventuella övriga kostnader, såsom flyttkostnader och överlåtelseskatten för bostadsköpet. Till exempel för bostadsköp uppbärs i regel överlåtelseskatt (för aktielägenheter 2 % och för fastigheter 4 % av köpesumman).

Amorteringssättet och månadsbetalningen avtalas så de passar dig. Den rekommenderade lånetiden är högst 20 år. Månadsbetalningen borde vara högst 35 % av dina månatliga nettoinkomster, och du borde också klara av en räntestegring. Det lönar sig att dimensionera månadsbetalningen så att du vid sidan av den kan spara för framtida behov. Vid behov kan du få en amorteringsfri period för lånet. Under den amorteringsfria perioden betalar du endast räntorna på lånet.

Totalräntan på lånet består av en referensränta och bankens avgift för lånet (marginalen). Om du som referensränta för ditt lån väljer t.ex. 12 mån. euribor, vet du exakt hur stor totalräntan på ditt lån är ett år framåt.

Ett annat alternativ som referensränta för lånet är OP-prime. Kunderna informeras om ändringar i OP-prime minst 14 dagar före ändringen träder i kraft.

De vanligaste amorteringssätten för lån är bibehållen annuitet och ändrad annuitet.

Tryggande av återbetalningen av lånet

Under en lång lånetid kan det hända vad som helst. Återbetalningsskyddet för kredit är låntagarens viktigaste försäkring.  Du kan teckna försäkringen för såväl ett nytt som ett gammalt lån – som individuellt skydd eller parskydd tillsammans med din lånepartner.

Försäkringen hjälper dig att klara av betalningarna på lånet om du blir sjuk eller arbetslös. Från försäkringen betalas hela det återstående lånet, om du avlider i förtid.

Förmåner för ägarkunder

 • Ägarkunderna får brukskontot, OP-nättjänsten och OP-Visa-kortet 45 procent förmånligare. Priset för dagliga banktjänster för ägarkunder är 3,95 €/mån. (Normalt 5,45 €/mån.) Om du är under 26 år får du de dagliga banktjänsterna avgiftsfritt.
 • Som ägarkund får du fast ränta på ett nytt bolån för hela lånetiden, rent av för 25 år. På så vis försäkrar du dig om att räntekostnaderna för ditt bolån hålls oförändrade under hela lånetiden.

OP-bonus

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

Sätt försäkringarna i skick redan innan du börjar bygga. För huspaket, husleveranser enligt nycklarna i handen- eller gör det själv-alternativ lönar det sig att genast då bygget börjar teckna en hemförsäkring som har ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring.  Om du ger husbygget till en byggfirma lönar det sig att granska att entreprenören har en ansvarsförsäkring som gäller.
Läs villkoren och blanketterna som gäller för skuldebrevslån, panter och borgensförbindelser. Du godkänner villkoren då du undertecknar skuldebrevet och säkerhetsförbindelsen.
Lånet beviljas av andelsbanken.