Lånetak − hur stort bolån kan du få?

Då du planerar finansieringen av bostadsköp eller renovering finns det mycket som behöver redas ut. Du måste till exempel ta reda på hur stor självfinansieringsandel det behövs för projektet. Bland annat detta påverkar hur stort bolån du kan få.

Likaså anger lagen om maximal belåningsgrad för bolån det belopp som bankerna kan bevilja, dvs. lånetaket. Lånetaket tillämpas på lån som beviljas för förvärv eller renovering av bostäder.

I den här artikeln berättar vi vad lånetaket är, alltså hur stort bolån du kan få och hur du kan räkna ut hur mycket du måste spara för att kunna köpa en egen bostad.

Lånetak och självfinansieringsandel

Lånebeloppet som beviljas får vara högst 85 % (fr.o.m. 1.10.2021) och vid köp av först bostad högst 95 % av det verkliga värdet av säkerheterna (1.7.2018). Det här betyder i praktiken att den som köper en bostad ska ha minst 15 % (första bostad 5 %) egna besparingar eller andra realsäkerheter.

Exempelkalkyl över bolånets lånetak

Bostadens försäljningspris är 100 000 €. Bostadsköparens självfinansieringsandel är 20 000 €. Dessutom behövs 80 000 € i bolån. Belåningsgraden för det här lånet är 80 % (80 000/100 000 *100), dvs. det motsvarar lagens krav.

I det här skedet ska man beakta att säkerhetsvärdet för bostaden som köps i regel är 70 % av dess verkliga värde. Då bostaden pantsätts som säkerhet är säkerhetsunderskottet 10 000 € (80 000 - 70/100*100 000).

Som tilläggssäkerhet kan man använda till exempel en borgen. Läs mer om garantier och borgensförbindelser.

Vid låneförhandlingarna gås säkerhetsbehovet igenom personligen.

Maximal belåningsgrad = kreditens belopp i förhållande till det verkliga värdet av säkerheterna för krediten vid den tidpunkt då krediten beviljas.

Lagen om den maximala belåningsgraden tillämpas på lån som beviljas för förvärv eller renovering av bostäder och där bostaden lämnas som säkerhet för lånet. Lagen gäller lån som tagits för en egen stadigvarande bostad, en placeringsbostad och en fritidsbostad.

Med lagen om den maximala belåningsgraden kan myndigheterna dämpa hushållens överskuldsättning, förhindra att bostadspriserna stiger och bolånen ökar i en omfattning som bedöms som överstor eller annars förhindra risker som äventyrar stabiliteten i finanssystemet. Lagen trädde i kraft 1.7.2016.

Den lagstadgade maximala belåningsgraden binder bankerna. Den kan överskridas endast då Finansinspektionen tillåter det, till exempel tillfälligt vid byte av bostad. Utöver den maximala belåningsgraden kan beloppet av de säkerheter som krävs också påverkas av bankens krav på säkerheter.