Lånetak − hur stort bolån kan du få?

Då du planerar finansieringen av bostadsköp eller renovering finns det mycket som behöver redas ut. Du måste till exempel ta reda på hur stor självfinansieringsandel det behövs för projektet. Bland annat detta påverkar hur stort bolån du kan få.

Likaså anger bestämmelserna om maximal belåningsgrad för bolån det belopp som bankerna kan bevilja, dvs. lånetaket. Lånetaket tillämpas på lån som beviljas för förvärv eller renovering av bostäder.

Lånetak och självfinansieringsandel

Det lånebelopp som beviljas får vara högst 90 % (fr.o.m. 20.12.2023) och vid köp av första bostad högst 95 % av det verkliga värdet av de säkerheter som ställts som säkerhet för lånet (1.7.2018). Det här betyder i praktiken att den som köper en bostad ska ha minst 10 % (första bostad 5 %) i egna besparingar eller andra realsäkerheter.

Exempelkalkyl över bolånets lånetak

Bostadens försäljningspris är 100 000 €. Bostadsköparens självfinansieringsandel är 20 000 €. Dessutom behövs 80 000 € i bolån. Belåningsgraden för det här lånet är 80 % (80 000/100 000 *100), dvs. det motsvarar lagens krav.

I det här skedet ska man beakta att säkerhetsvärdet för bostaden som köps i regel är 70 % av dess verkliga värde. Då bostaden pantsätts som säkerhet är säkerhetsunderskottet 10 000 € (80 000 - 70/100*100 000).

Som tilläggssäkerhet kan man använda till exempel en borgen.

Vid låneförhandlingarna gås säkerhetsbehovet igenom personligen.

Maximal belåningsgrad = kreditens belopp i förhållande till det verkliga värdet av säkerheterna för krediten vid den tidpunkt då krediten beviljas.

Lagen om den maximala belåningsgraden tillämpas på lån som beviljas för förvärv eller renovering av bostäder och där bostaden lämnas som säkerhet för lånet. Lagen gäller lån som tagits för en egen stadigvarande bostad, en placeringsbostad och en fritidsbostad.

Med bestämmelserna om den maximala belåningsgraden för bolån kan myndigheterna dämpa hushållens överskuldsättning, förhindra att bostadspriserna stiger och bolånen ökar i en omfattning som bedöms som överstor eller annars förhindra risker som äventyrar stabiliteten i finanssystemet.

Den maximala belåningsgraden är bindande för banken. Den kan överskridas endast då Finansinspektionen tillåter det, till exempel tillfälligt vid byte av bostad. Utöver den maximala belåningsgraden kan beloppet av de säkerheter som krävs också påverkas av bankens krav på säkerheter.