Nuori pariskunta istuu lattialla muuttolaatikoiden keskellä.

Statsborgen för bolån och andra borgensförbindelser

När du behöver tilläggssäkerheter för ett bolån är borgensförbindelserna ett beaktansvärt alternativ. Du kan ansöka om statsborgen för ditt bolån varvid staten går i borgen för en del av ditt bolån. Du kan också höra dig för om andelsbankens kreditgaranti eller be en annan person gå i borgen för ditt lån.

Statsborgen för bolån och för BSP-lån för den första bostaden

Det går att få statsborgen för bolån och BSP-räntestödslån då du köper en bostad som din eller familjens primära bostad. Du kan avtala om en statsborgen med banken då du ansöker om lån.

Ett bolån med statsborgen kan uppgå till högst 85 procent (i BSP-räntestödslån till högst 90 procent) av bostadens anskaffningspris. Borgen utgör högst 20 procent (i BSP-räntestödslån högst 25 procent) av lånet, dock maximalt 50 000 euro.

Priset på statsborgen består av borgensavgiften som staten tar ut och som är 2,5 procent av borgensbeloppet. Borgensavgift tas inte ut för ett BSP-räntestödslån. I exemplet nedan skulle borgensavgiften vara 425 euro.

Exempel på statsborgen för bolån

Bostadens försäljningspris är 100 000 euro. Banken beviljar bostadsköparen ett lån på 85 000 euro och köparen har 15 000 euro i egna besparingar. Säkerhetsvärdet för bostaden som köps är 70 % av marknadsvärdet, vilket innebär att det behövs tilläggssäkerheter för 15 000 euro (85 000 - 70/100*100 000). Statsborgen är högst 20 % av lånebeloppet, dvs. 17 000 euro (85 000*20/100), vilket betyder att behovet av tilläggssäkerhet i sin helhet kan täckas med den. Om det skulle vara frågan om ett BSP-räntestödslån är statsborgen högst 25 % av lånebeloppet, dvs. 21 250 euro (85 000*25/100).

På grund av lagen om den maximala belåningsgraden, dvs. lånetaket får banken bevilja bolån för högst 90 % (för köpare av första bostaden högst 95 %) av det verkliga värdet på säkerheterna.

Andelsbankens kreditgaranti

Andelsbankens kreditgaranti är en avgiftsbelagd garanti som kan tas från andelsbanken i samband med låneförhandlingarna. Garantin kan uppgå till maximalt 50 000 euro och högst 25 000 euro per gäldenär och garantin minskar då lånet amorteras.

Kreditgarantin är förmånlig: av det återstående garantibeloppet tas det ut en årlig avgift på 0,9 procent och den kan kvittas med OP-bonus som andelsbankens ägarkunder samlar. Kreditgarantin gör det möjligt att skaffa ett flexiblare ränteskydd än statsborgen och att göra ändringar i betalningsplanen för krediten.

En närstående person som borgensman

Det är möjligt att be en annan person pantsätta sin egendom, som t.ex. sin bostad eller sommarstuga, som säkerhet för bolånet. Man kan också be personen att gå i borgen för lånet varvid lånet får en personborgen. Då förbinder sig borgensmannen att betala lånet om huvudgäldenären får betalningssvårigheter. För borgensmannen kan pantsättningen av egendom vara ett förnuftigare alternativ, eftersom hens ansvar begränsas endast till en viss pantsatt egendom såsom till bostaden.