Nuori pariskunta istuu lattialla muuttolaatikoiden keskellä.

Statsborgen för bolån och andra borgensförbindelser

När du behöver tilläggssäkerheter för ett bolån är borgensförbindelserna ett beaktansvärt alternativ. I andelsbanken kan du fråga efter Garantias lånegaranti och Andelsbankens kreditgaranti. Du kan också ansöka om statsborgen för ditt bolån, vilket innebär att staten går i borgen för en del av lånet.

Garantias lånegaranti från andelsbanken

Garantias bolånegaranti är en avgiftsbelagd garanti som hänför sig till en bostad. Du kan skaffa bolånegarantin i andelsbanken i samband med låneförhandlingarna. Lånegarantins maximibelopp är 55 000–125 000 €/person eller personer/projekt och högst 30 % av bostadsobjektets värde, beroende på vilken ort objektet är beläget i. Objektet och kunden måste uppfylla garantikriterierna. En kund kan ha lånegaranti för en (1) bostad som är i hens eget bruk. Lånegarantin gäller i högst 10 år. För lånegarantin betalas en garantiprovision av engångsnatur då bolånet tas ut. Garantiprovisionens storlek beror på garantibeloppet. En del av provisionen kan kvittas med OP-bonus för andelsbankens ägarkunder. Lånegarantin medger ränteskydd och ändringar i betalningsplanen för bolånet.

Andelsbankens kreditgaranti

Andelsbankens kreditgaranti är en avgiftsbelagd garanti som kan tas från andelsbanken i samband med låneförhandlingarna. Maximibeloppet för kreditgarantin är 50 000 euro per gäldenär eller gäldenärer och bostad. Den gäller i högst 15 år.

Kreditgarantin är förmånlig: av det återstående garantibeloppet tas det ut en årlig avgift på 0,9 procent och den kan kvittas med OP-bonus som andelsbankens ägarkunder samlar. Kreditgarantin gör det möjligt att skaffa ett flexiblare ränteskydd än statsborgen och att göra ändringar i betalningsplanen för krediten.

Statsborgen för bolån och för BSP-lån för den första bostaden

Det går att få statsborgen för bolån och BSP-räntestödslån då du köper en bostad som din eller familjens primära bostad. Du kan avtala om en statsborgen med banken då du ansöker om lån.

Ett bolån med statsborgen kan uppgå till högst 90 procent (i BSP-räntestödslån till högst 90 procent) av bostadens anskaffningspris. Borgen utgör högst 20 procent (i BSP-räntestödslån högst 25 procent) av lånet, dock maximalt 60 000 euro (från 1.1.2023).

Priset på statsborgen består av borgensavgiften som staten tar ut och som är 2,5 procent av borgensbeloppet. Borgensavgift tas inte ut för ett BSP-räntestödslån. 

Exempel på statsborgen för bolån

Tina (19 år) har målet att om några år köpa en enrummare för 235 000 euro i Helsingfors. Tina öppnade ett BSP-konto i andelsbanken och började BSP-spara.
Tina uppskattar att en bostad som hon vill köpa kostar 235 000 euro, varav hon sparat 10 procent, det vill säga 23 500 euro, på sitt BSP-konto. Således behöver hon ett bostadslån på 211 500 euro.

Tinas BSP-besparingar: 23 500 euro
BSP-räntestödslån: 211 500 euro
Bostadens säkerhetsvärde: 164 500 euro
Statsborgen: 47 000 euro

Den bostad som ska köpas och statsborgen räcker till, och Tina behöver ingen tilläggssäkerhet för sitt BSP-lån.