Nuori pariskunta istuu lattialla muuttolaatikoiden keskellä.

Statsborgen för bolån och andra borgensförbindelser

När du behöver tilläggssäkerheter för ett bolån är borgensförbindelserna ett beaktansvärt alternativ. I andelsbanken kan du fråga efter Garantias lånegaranti och Andelsbankens kreditgaranti. Du kan också ansöka om statsborgen för ditt bolån, vilket innebär att staten går i borgen för en del av lånet. Du kan också be en annan person gå i borgen för ditt lån.

Garantias lånegaranti från andelsbanken

Garantias bolånegaranti är en avgiftsbelagd garanti som hänför sig till en bostad. Du kan skaffa bolånegarantin i andelsbanken i samband med låneförhandlingarna. Lånegarantins maximibelopp är 55 000–100 000 €/person eller personer/projekt och högst 30 % av bostadsobjektets värde, beroende på vilken ort objektet är beläget i. Objektet och kunden måste uppfylla garantikriterierna. En kund kan ha lånegaranti för en (1) bostad som är i hens eget bruk. Lånegarantin gäller i högst 10 år. För lånegarantin betalas en garantiprovision av engångsnatur då bolånet tas ut. Garantiprovisionens storlek beror på garantibeloppet. En del av provisionen kan kvittas med OP-bonus för andelsbankens ägarkunder. Lånegarantin medger ränteskydd och ändringar i betalningsplanen för bolånet.

Statsborgen för bolån och för BSP-lån för den första bostaden

Det går att få statsborgen för bolån och BSP-räntestödslån då du köper en bostad som din eller familjens primära bostad. Du kan avtala om en statsborgen med banken då du ansöker om lån.

Ett bolån med statsborgen kan uppgå till högst 85 procent (i BSP-räntestödslån till högst 90 procent) av bostadens anskaffningspris. Borgen utgör högst 20 procent (i BSP-räntestödslån högst 25 procent) av lånet, dock maximalt 50 000 euro.

Priset på statsborgen består av borgensavgiften som staten tar ut och som är 2,5 procent av borgensbeloppet. Borgensavgift tas inte ut för ett BSP-räntestödslån. I exemplet nedan skulle borgensavgiften vara 425 euro.

Exempel på statsborgen för bolån

Bostadens försäljningspris är 100 000 euro. Banken beviljar bostadsköparen ett lån på 85 000 euro och köparen har 15 000 euro i egna besparingar. Säkerhetsvärdet för bostaden som köps är 70 % av marknadsvärdet, vilket innebär att det behövs tilläggssäkerheter för 15 000 euro (85 000 - 70/100*100 000). Statsborgen är högst 20 % av lånebeloppet, dvs. 17 000 euro (85 000*20/100), vilket betyder att behovet av tilläggssäkerhet i sin helhet kan täckas med den. Om det skulle vara frågan om ett BSP-räntestödslån är statsborgen högst 25 % av lånebeloppet, dvs. 21 250 euro (85 000*25/100).

På grund av lagen om den maximala belåningsgraden, dvs. lånetaket får banken bevilja bolån för högst 90 % (för köpare av första bostaden högst 95 %) av det verkliga värdet på säkerheterna.

Andelsbankens kreditgaranti

Andelsbankens kreditgaranti är en avgiftsbelagd garanti som kan tas från andelsbanken i samband med låneförhandlingarna. Garantin kan uppgå till maximalt 50 000 euro och högst 25 000 euro per gäldenär och garantin minskar då lånet amorteras.

Kreditgarantin är förmånlig: av det återstående garantibeloppet tas det ut en årlig avgift på 0,9 procent och den kan kvittas med OP-bonus som andelsbankens ägarkunder samlar. Kreditgarantin gör det möjligt att skaffa ett flexiblare ränteskydd än statsborgen och att göra ändringar i betalningsplanen för krediten.

Valtiontakaus asuntolainaan ja ensiasunnon ostajan ASP-lainaan

Asuntolainaan ja ASP-korkotukilainaan voi saada valtiontakauksen, kun asunto hankitaan omaksi tai perheen ensisijaiseksi asunnoksi. Voit sopia valtiontakauksesta pankin kanssa lainanhaun yhteydessä.

Valtion takaaman asuntolainan määrä voi olla enintään 85 prosenttia (ASP-korkotukilainoissa enintään 90 prosenttia) asunnon hankintahinnasta. Takaus on enintään 20 prosenttia (ASP-korkotukilainoissa enintään 25 prosenttia) lainasta, kuitenkin maksimissaan 50 000 euroa.

Valtiontakauksen hinta muodostuu valtion perimästä takausmaksusta, joka on 2,5 prosenttia takauksen määrästä. ASP-korkotukilainan ottajalta ei peritä takausmaksua. Alla olevassa esimerkissä takausmaksun suuruus olisi 425 euroa.

Esimerkki asuntolainan valtiontakauksesta

Asunnon myyntihinta on 100 000 €. Pankki myöntää asunnon ostajalle lainaa 85 000 €, ja ostajalla on omia säästöjä 15 000 €. Ostettavan asunnon vakuusarvo on 70 % markkina-arvosta, joten lainalle tarvitaan vakuuksia vielä 15 000 € edestä (85 000 - 70/100*100 000). Asuntolainan valtiontakaus on enintään 20 % lainan määrästä eli 17 000 € (85 000*20/100), joten sillä pystytään kattamaan lisävakuuksien tarve kokonaan. Jos kyseessä olisi ASP-korkotukilaina, valtiontakaus on enintään 25 % lainan määrästä eli 21 250 € (85 000*25/100).

Enimmäisluototussuhdetta eli lainakattoa koskevan lain vuoksi pankki saa myöntää asuntoluottoa 29.6.2020 alkaen enintään 90 % (ensiasunnon ostajalle enintään 95 %) vakuuksien käyvästä arvosta.

En närstående person som borgensman

Det är möjligt att be en annan person pantsätta sin egendom, som t.ex. sin bostad eller sommarstuga, som säkerhet för bolånet. Man kan också be personen att gå i borgen för lånet varvid lånet får en personborgen. Då förbinder sig borgensmannen att betala lånet om huvudgäldenären får betalningssvårigheter. För borgensmannen kan pantsättningen av egendom vara ett förnuftigare alternativ, eftersom hens ansvar begränsas endast till en viss pantsatt egendom såsom till bostaden.