Nuori pariskunta istuu lattialla muuttolaatikoiden keskellä.

Statsborgen för bolån och andra borgensförbindelser

När du behöver tilläggssäkerheter för ett bolån är borgensförbindelserna ett beaktansvärt alternativ. I andelsbanken kan du fråga efter Garantias lånegaranti och Andelsbankens kreditgaranti. Du kan också ansöka om statsborgen för ditt bolån, vilket innebär att staten går i borgen för en del av lånet.

Garantias lånegaranti från andelsbanken

Garantias bolånegaranti är en avgiftsbelagd garanti som hänför sig till en bostad. Du kan skaffa bolånegarantin i andelsbanken i samband med låneförhandlingarna. Lånegarantins maximibelopp är 55 000–125 000 €/person eller personer/projekt och högst 30 % av bostadsobjektets värde, beroende på vilken ort objektet är beläget i. Objektet och kunden måste uppfylla garantikriterierna. En kund kan ha lånegaranti för en (1) bostad som är i hens eget bruk. Lånegarantin gäller i högst 10 år. För lånegarantin betalas en garantiprovision av engångsnatur då bolånet tas ut. Garantiprovisionens storlek beror på garantibeloppet. En del av provisionen kan kvittas med OP-bonus för andelsbankens ägarkunder. Lånegarantin medger ränteskydd och ändringar i betalningsplanen för bolånet.

Andelsbankens kreditgaranti

Andelsbankens kreditgaranti är en avgiftsbelagd garanti som kan tas från andelsbanken i samband med låneförhandlingarna. Maximibeloppet för kreditgarantin är 50 000 euro per gäldenär eller gäldenärer och bostad. Den gäller i högst 15 år.

Kreditgarantin är förmånlig: av det återstående garantibeloppet tas det ut en årlig avgift på 0,9 procent och den kan kvittas med OP-bonus som andelsbankens ägarkunder samlar. Kreditgarantin gör det möjligt att skaffa ett flexiblare ränteskydd än statsborgen och att göra ändringar i betalningsplanen för krediten.

Statsborgen för bolån och för BSP-lån för den första bostaden

Det går att få statsborgen för bolån och BSP-räntestödslån då du köper en bostad som din eller familjens primära bostad. Du kan avtala om en statsborgen med banken då du ansöker om lån.

Ett bolån med statsborgen kan uppgå till högst 85 procent (i BSP-räntestödslån till högst 90 procent) av bostadens anskaffningspris. Borgen utgör högst 20 procent (i BSP-räntestödslån högst 25 procent) av lånet, dock maximalt 50 000 euro.

Priset på statsborgen består av borgensavgiften som staten tar ut och som är 2,5 procent av borgensbeloppet. Borgensavgift tas inte ut för ett BSP-räntestödslån. I exemplet nedan skulle borgensavgiften vara 425 euro.

Exempel på statsborgen för bolån

Bostadens försäljningspris är 100 000 euro. Banken beviljar bostadsköparen ett lån på 85 000 euro och köparen har 15 000 euro i egna besparingar. Säkerhetsvärdet för bostaden som köps är 70 % av marknadsvärdet, vilket innebär att det behövs tilläggssäkerheter för 15 000 euro (85 000 - 70/100*100 000). Statsborgen är högst 20 % av lånebeloppet, dvs. 17 000 euro (85 000*20/100), vilket betyder att behovet av tilläggssäkerhet i sin helhet kan täckas med den. Om det skulle vara frågan om ett BSP-räntestödslån är statsborgen högst 25 % av lånebeloppet, dvs. 21 250 euro (85 000*25/100).